reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXVI/284/2014 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim

z dnia 4 listopada 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2014 rok oraz zmiany Uchwały Nr XXX/244/2014 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2014

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2014 rok oraz zmiany Uchwały Nr XXX/244/2014 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2014.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 roku poz. 595, poz. 645; z 2014 roku poz. 379, poz. 1072),

Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody powiatu na zadania własne o kwotę 213 719,55 zł, w tym:

1) w dziale 150 - Przetwórstwo przemysłowe, w rozdziale 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości o kwotę 605,74 zł, w tym:

a) w § 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 514,88 zł,

b) w § 2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 90,86 zł,

2) w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe, w § 0920 - Pozostałe odsetki o kwotę 1 800,00 zł,

3) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 22 000,00 zł, w tym:

a) w § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 7 000,00 zł,

b) w § 0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów o kwotę 15 000,00 zł,

4) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 21 267,00 zł, w tym:

a) w § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 1 267,00 zł,

b) w § 0830 - Wpływy z usług o kwotę 20 000,00 zł,

5) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 - Pozostała działalność o kwotę 162 771,30 zł , w tym:

a) w § 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 138 355,61 zł,

b) w § 2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 24 415,69 zł,

6) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85411 - Domy wczasów dziecięcych, w § 0830 - Wpływy z usług o kwotę 5 275,51 zł.

§ 2. Zwiększa się dochody powiatu na zadania własne o kwotę 289 950,86 zł,
w tym:

1) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 56 217,35 zł, w tym:

a) w § 0920 - Pozostałe odsetki o kwotę 4 700,00 zł,

b) w § 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 51 517,35 zł,

2) w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe, w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 28 340,00 zł,

3) w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w § 2920 - Subwencje ogólne w budżetu państwa o kwotę 13 019,00 zł,

4) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 104 973,00 zł, w tym:

a) w § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 8 073,00 zł,

b) w § 0830 - Wpływy z usług o kwotę 39 200,00 zł,

c) w § 0920 - Pozostałe odsetki o kwotę 2 100,00 zł,

d) w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 55 600,00 zł,

5) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 58 126,00 zł, w tym:

a) w § 0830 - Wpływy z usług o kwotę 21 000,00 zł,

b) w § 0920 - Pozostałe odsetki 942,00 zł,

c) w § 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 26 284,00 zł,

d) w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 9 900,00 zł,

6) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 29 275,51 zł, w tym:

a) w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne, w § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 24 000,00 zł,

b) w rozdziale 85411 - Domy wczasów dziecięcych, w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 5 275,51 zł.

§ 3. Zmniejsza się wydatki powiatu na zadania własne o kwotę 330 201,29 zł, w tym:

1) w dziale 150 - Przetwórstwo przemysłowe, w rozdziale 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości o kwotę 605,74 zł, w tym:

a) w § 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 514,88 zł,

b) w § 2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 90,86 zł,

2) w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, w § 4810 - Rezerwy o kwotę 108 200,00 zł

3) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 22 940,00 zł, w tym:

a) w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 18 000,00 zł,

b) w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4 940,00 zł,

4) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze, w § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 584,25 zł,

5) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 154 576,94 zł, w tym:

a) w rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w § 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3 000,00 zł,

b) w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy o kwotę 22 400,00 zł, w tym:

- w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 000,00 zł,

- w § 4260 - Zakup energii o kwotę 7 400,00 zł,

- w § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 10 000,00 zł,

c) w rozdziale 85395 - Pozostała działalność o kwotę 162 771,30 zł, w tym:

- w § 3117 - Świadczenia społeczne o kwotę 88 049,69 zł,

- w § 3119 - Świadczenia społeczne o kwotę 15 538,15 zł,

- w § 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8 317,28 zł,

- w § 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1 189,20 zł,

- w § 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5 100,00 zł,

- w § 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 900,00 zł,

- w § 4127 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 282,20 zł,

- w § 4129 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 49,75 zł,

- w § 4267 - Zakup energii o kwotę 8 156,52 zł,

- w § 4269 - Zakup energii o kwotę 1 439,38 zł,

- w § 4307 - Zakup usług pozostałych o kwotę 28 686,73 zł,

- w § 4309 - Zakup usług pozostałych o kwotę 5 062,40 zł,

6) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne o kwotę 9 700,00 zł, w tym:

a) w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7 000,00 zł,

b) w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 000,00 zł,

c) w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 700,00 zł.

§ 4. Zwiększa się wydatki powiatu na zadania własne o kwotę 406 432,60 zł,
w tym:

1) w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę 34 340,00 zł, w tym:

a) w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 28 340,00 zł,

b) w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 6 000,00 zł,

2) w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w § 2940 - Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie o kwotę 33 940,07 zł,

3) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 148 969,28 zł, w tym:

a) w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę 12 458,91 zł, w tym:

- w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 12 007,75 zł,

- w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 394,63 zł,

- w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 56,53 zł,

b) w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 111 233,09 zł, w tym:

- w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 49 257,96 zł,

- w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 488,19 zł,

- w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 113,94 zł,

- w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 000,00 zł,

- w § 4220 - Zakup środków żywności o kwotę 9 000,00 zł,

- w § 4260 - Zakup energii o kwotę 13 773,00 zł,

- w § 4280 - Zakup usług zdrowotnych o kwotę 600,00 zł,

- w § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 4 000,00 zł,

- w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 23 000,00 zł,

c) w rozdziale 80134 - Szkoły zawodowe specjalne, w § 4600 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 25 277,28 zł,

4) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 37 443,25 zł, w tym:

a) w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5 517,25 zł,

b) w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 24 180,00 zł,

c) w § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 7 746,00 zł,

5) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy o kwotę 124 600,00 zł ,w tym:

a) w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 107 000,00 zł,

b) w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 17 600,00 zł,

6) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne o kwotę 27 140,00 zł, w tym:

a) w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 19 960,00 zł,

b) w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 610,00 zł,

c) w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 370,00 zł,

d) w § 4260 - Zakup energii o kwotę 3 500,00 zł,

e) w § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 600,00 zł,

f) w § 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 100,00 zł.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu


Mateusz Flotyński

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Radkiewicz Adwokaci i Radcowie Prawni

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama