reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XL/376/2014 Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 30 października 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o łączną kwotę 89.458,00 złotych w:

1) w dz. 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 73.517,00 złotych,

2) w dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 0690 Wpływy
z różnych opłat o kwotę 62,00 złotych,

3) w dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 0920 Pozostałe odsetki o kwotę 280,00 złotych,

4) w dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 0970 Wpływy
z różnych dochodów o kwotę 2.949,00 złotych,

5) w dz. 852 Pomoc społeczna, rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zdań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 10.000,00 złotych

6) w dz. 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 0830 Wpływy z usług o kwotę 1.800,00 złotych,

7) w dz. 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 700,00 złotych

8) w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność § 0929 Pozostałe odsetki o kwotę 150,00 złotych

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o łączną 105.448,00 złotych w:

1) w dz. 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 23.370,00 zł, w tym: w pozycji wydatki majątkowe o kwotę 23.370,00 zł,

2) w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 2.000,00 zł w tym: w pozycji wydatki majątkowe o kwotę 2.000,00 zł,

3) w dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 3.291,00 zł, w tym: w pozycji wydatki bieżące o kwotę 3.291,00 zł, w tym; wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 3.291,00 zł,

4) w dz. 852 Pomoc społeczna, rozdział 85201 Placówki opiekuńczo- wychowawcze o kwotę 11.147,00 zł, w tym: w pozycji wydatki bieżące o kwotę 11.147,00 zł, w tym; wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 11.147,00 zł,

5) w dz. 852 Pomoc społeczna, rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 10.000,00 zł, w tym: w pozycji wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł, w tym;

a) wynagrodzenia o kwotę 6.000,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 4.000,00 zł,

6) w dz. 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 2.650,00 zł, w tym: w pozycji wydatki bieżące o kwotę 2.650,00 zł, w tym;

a) wynagrodzenia o kwotę 2.650,00 zł,

7) w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 37.000,00 zł, w tym: w pozycji wydatki majątkowe o kwotę 37.000,00 zł,

8) w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 15.990,00 zł, w tym: w pozycji wydatki majątkowe o kwotę 15.990,00 zł,

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetowe o łączną 15.990,00 złotych

1) w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 15.990,00 zł, w tym: w pozycji wydatki majątkowe o kwotę 15.990,00 zł,

§ 4. 1. Dochody budżetowe na 2014 rok po zmianach w wysokości - 23.522.824,57 złotych z tego:

a) dochody bieżące - 21.804.402,57 złotych

b) dochody majątkowe - 1.718.422,00 złotych

2. Wydatki budżetowe na 2014 rok po zmianach w wysokości - 26.477.214,63 złotych z tego:

a) wydatki bieżące - 21.699.505,57 złotych.

b) wydatki majątkowe - 4.777.709,06 złotych

3. Deficyt budżetowy 2.954.390,06 zł, który zostanie pokryty z:

a) z kredytów i pożyczek - 2.954.390,06 zł,

4. Sfinansowanie rat zobowiązań długoterminowych budżetu Gminy w wysokości 1.760.585,00 złotych

5. Udzielenie pożyczki - 48.491,30 zł

6. Niedobór budżetowy w kwocie 4.763.466,36 złotych zostanie sfinansowany z:

a) kredytów -2.900.000,00 zł,

b) pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - 635.615,00 zł,

c) spłatą udzielonej pożyczki dla stowarzyszenia - 48.491,30 zł

d) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.179.360,06 złotych. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jan Mazuro


Załącznik do Uchwały Nr XL/376/2014
Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dnia 30 października 2014 r.
Zalacznik1.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny (licencja syndyka), agent celny, prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama