reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLVI/276/14 Rady Miejskiej w Drawnie

z dnia 4 listopada 2014 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłaty od posiadania psów oraz opłaty miejscowej na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645) art. 5 ust. 1, 2 i 3,4 art. 7 ust. 3, art. 18a ust. 1, art. 19 pkt. 1 lit. b i f i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2014 r., poz. 849) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r., w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. ( M.P. 2014.poz. 718), Rada Miejska w Drawnie u c h w a l a, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości :

1) od budynków lub ich części

a) mieszkalnych - 0,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działaności gospodarczej - 23,13 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,80 zł od 1 m2 powierzchniużytkowej

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

e) pozostałych

- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

- letniskowych - 7,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

- garaży - 7,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

- gospodarczych - 6,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

2) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.

3) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,90 zł od 1 m2 powierzchni

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

- 4,58 zł od 1 ha powierzchni

c) pozostałych :

- zajęte na zakwaterowanie wojska i wykorzystywane na cele obronności i bezpieczeństwa państwa

- 0,47 zł od 1 m2 powierzchni

- zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,38 zł od 1 m2 powierzchni

- pozostałe grunty nie wymienione w tiretach 1 i 2 - 0,38 zł od 1 m2 powierzchni

2. Poza zwolnieniami określonymi w ustawie zwalnia się od podatku od nieruchomości :

1) grunty, budynki i budowle- lub ich części zajęte na działalność jednostek powołanych do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia o Państwowej Straży Pożarnej ( t. j. Dz. U. z 2009 r, Nr 12, poz. 68 ze zm.).

2) budynki lub ich części zajęte na działalność kulturalną prowadzoną w formie świetlic, domów kultury i bibliotek, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 25 pażdziernika 1991 r, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2012 r, poz. 406) wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami.

3) budynki lub ich części wykorzystywane na potrzeby pomocy społecznej przez jednostki o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r, o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2009 r, Nr 175, poz. 1362 ze zm.) wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami.

4) grunty zajęte na cele o których mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r, o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t. j. Dz.U. z 2011 r, Nr 118, poz. 687 ze zm.)

§ 2. 1. Ustala się roczną stawkę opłaty od posiadania psa w wysokości : 10,00 zł.

2. Opłatę pobiera się w połowie stawki, jeżeli osoba weszła w posiadanie psa po 30 czerwca roku podatkowego.

3. Opłata jest płatna bez wezwania w terminie do 31 marca danego roku lub dwóch tygodni od dnia wejścia w posiadanie psa, w kasie Urzędu Miejskiego w Drawnie.

§ 3. Wprowadza się opłatę miejscową od osób fizycznych, przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych w miejscowościach: Drawno, Barnimie, Dominikowo, Zatom, Borowiec, Bogdanka, Drawnik, Kolonie: Pszczewko, Kawczyn, Przysiekiercze, Dobrojewo, Kępa.

§ 4. Opłatę miejscową ustala się za każdy dzień pobytu w następujących wysokościach;

1) od dzieci i młodzieży uczącej się - 1,10 zł

2) od emerytów i rencistów - 1,10 zł

3) od pozostałych osób - 2,20 zł

§ 5. 1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.

2. Opłatę miejscową pobierają osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, prowadzące ośrodki wypoczynkowe, hotele, pensjonaty, kwatery prywatne, campingi, pola namiotowe .

3. Poboru opłaty miejscowej dokonuje się na podstawie książki meldunkowej.

4. Sposób prowadzenia inkasa opłaty miejscowej przez inkasentów podlega kontroli prowadzonej przez wyznaczonych kontrolerów z ramienia Urzędu Gminy.

5. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 20% zainkasowanych kwot.

6. Ustala się termin rozliczania poboru przez inkasentów wpłat - na koniec każdego miesiąca.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drawna.

§ 7. Traci moc uchwała nr XXXV/209/13 z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłaty od posiadania psów oraz opłaty miejscowej na 2014 rok. ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 4086 ).

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Czesław Paszkiewicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Glonek

Radca prawny / Mediator

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama