reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLI/367/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie

z dnia 30 września 2014 r.

zmieniająca uchwałę Nr XIII/168/2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Choszczno oraz udzielania pomocy w zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych członków choszczeńskiej wspólnoty samorządowej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2008 r., Nr 3, poz. 67, z 2010 r., Nr 77, poz. 1461 oraz z 2012 r., poz. 1476)

Na podstawie art. 21 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150),Rada Miejska w Choszcznie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIII/168/2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Choszczno oraz udzielania pomocy w zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych członków choszczeńskiej wspólnoty samorządowej(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2008 r., Nr 3, poz. 67, z 2010 r., Nr 77, poz. 1461 oraz z 2012 r., poz. 1476),wprowadza się następujące zmiany:

1) dodaje się do § 2 pkt. 17 w brzmieniu:

mieszkalnictwo wspomagane - należy przez to rozumieć:

a) mieszkania chronione w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

b) lokale wspomagane jako forma pomocy udzielonej osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodzinne domy dziecka i rodziny zastępcze w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej realizowane w oparciu o zasób komunalny i w budynkach mieszkalnych wybudowanych zazwyczaj przy współudziale gminy, lub o zasób mieszkaniowy innych podmiotów na zasadach określonych w zawartych porozumieniach, służące jako forma pomocy udzielanej osobom przygotowujących się do samodzielności, które ze względu na trudną sytuację życiową, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu.";

2) dodaje się do § 3 ust. 5 w brzmieniu:

Mieszkania chronione oraz lokale wspomagane usytuowane w zasobie komunalnym gminy lub w ramach lokali pozyskanych znajdujących się na mocy stosownych porozumień w dyspozycji gminy, zasiedlane są na zasadach określonych w programach realizacji tej formy mieszkalnictwa określonych w szczególności w niniejszych porozumieniach lub regulaminach funkcjonowania danych lokali wspomaganych oraz mieszkań chronionych.";

3) dodaje się do § 6 ust. 9, 10 oraz ust. 11 w brzmieniu:

W razie utraty przez najemcę tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego należącego do mieszkaniowego zasobu gminy Choszczno z przyczyn określonych w art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy, umowa najmu może być powtórnie zawarta z byłym najemcą na jego wniosek, jeżeli:

a) zobowiązanie z tytułu opłat za użytkowanie lokalu zostanie uregulowane w całości,

b) wobec byłego najemcy nie została wszczęta egzekucja eksmisyjna,

c) nie prowadzono wobec dłużnika postępowania w sprawie zakłócania porządku domowego,

d) nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w którym może zamieszkać.

10. Zawarcie umowy najmu na zasadach o których mowa w ust. 7 może być realizowane jednokrotnie wobec tego samego najemcy.

11. W przypadku gdy podczas trwania umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony najemca znajduje się w wyjątkowo trudnej sytuacji zdrowotnej, rodzinnej lub społecznej i spełnia kryteria dochodowe określone w § 22 ust. 1 pkt. 3, Burmistrz na wniosek najemcy może dokonać zmiany dotychczasowej umowy na umowę najmu lokalu socjalnego.";

4) dodaje się § 9a w brzmieniu:

1. Dopuszcza się oddanie w najem lokal należący do mieszkaniowego zasobu gminy Choszczno z pominięciem zasad o których mowa w § 17 gdy przedmiotem najmu jest lokal o którym mowa w § 9 ust. 3, a wartość kosztorysowa prac remontowych niezbędnych do wykonania przez wynajmującego przekracza wartość 8.000 złotych.

2. Wykaz lokali przeznaczonych do remontu wraz z zakresem niezbędnych do wykonania prac przez przyszłego najemcę podawany będzie do publicznej wiadomości poprzez jego wywieszenie w siedzibie wynajmującego na okres 14 dni.

3. Osoby ujęte na liście osób uprawnionych do przydziału lokalu docelowego lub w rejestrze zamian z urzędu, zainteresowane przydziałem lokalu ujętego w wykazie o którym mowa w ust. 2 mogą zgłaszać wnioski o jego przydział w okresie wywieszenia wykazu, przy czym pierwszeństwo przydziału przysługuje osobom ujętym w rejestrze zamian z urzędu.

4. Wysokość i zasady zwrotu lub rozliczenia poniesionych nakładów osobom zakwalifikowanym do zawarcia umowy najmu lokalu wytypowanego do remontu, które zadeklarowały wykonanie niezbędnych prac remontowych we własnym zakresie oraz warunki przygotowania przez nich lokalu po jego ewentualnym opróżnieniu, zostaną określone w odrębnej umowie.

5. Uwolniony lokal może być ujęty w wykazie o którym mowa w ust. 2 nie więcej niż dwukrotnie. W przypadku braku w tym czasie osób chętnych do wykonania remontu przygotowanie lokalu do zasiedlenia wykona wynajmujący.

6. W przypadku ubiegania się o przydział lokalu do remontu dwóch lub więcej gospodarstw domowych, o przydzieleniu lokalu decyduje w pierwszej kolejności ilość punktów, a następnie wielkość gospodarstwa.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choszczna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Bogusław Szymański

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Kobyliński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama