reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLII/375/14 Rady Miejskiej w Bobolicach

z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie nadania Statutu Sołectwu Radwanki

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 594, poz. 645, poz 1318; z 2014 poz. 379) § 12 Statutu Gminy Bobolice uchwalonego uchwałą Nr VII/67/2003 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bobolice (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2012 r. Nr 1890 tekst jednolity) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa, Rada Miejska uchwala, co następuje:

STATUT SOŁECTWA RADWANKI

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Ogół mieszkańców wsi Pomorzany i Radwanki tworzy sołectwo Radwanki w świetle przepisów ustawy o samorządzie gminnym, zwane dalej "sołectwem".

§ 2. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. Nr 645 z późn. zm. ),

b) Statutu Gminy Bobolice,

c) niniejszego Statutu.

Rozdział 2.
Pozycja prawna sołectwa

§ 3. 1. Sołectwo z mocy prawa jest jednostką pomocniczą gminy, której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminy.

2. Sołectwo nie posiada osobowości prawnej, a jego działalność społeczno - gospodarcza prowadzona jest w ramach osobowości prawnej Gminy.

3. Sołectwo działa samodzielnie i realizuje zadania własne na warunkach określonych w niniejszym statucie.

4. Statut sołectwa określa organizację wewnętrzną sołectwa, kompetencje, zadania i zakres działania sołectwa i jego organów oraz zakres i formy nadzoru nad jego działalnością,

5. Zgodnie z przepisami prawa sołectwo współdziała z organami gminy w wykonywaniu zadań własnych i zleconych gminie.

6. Rozstrzygnięcia organów gminy dotyczące istotnych spraw sołectwa podejmowane są po uzyskaniu jego opinii. Sołectwo posiada prawo wniesienia sprzeciwu do organów gminy określone niniejszym statutem w przypadku uznania, że naruszone zostały jego istotne interesy.

7. Zmiana granic lub zniesienie jednostki pomocniczej - sołectwa może nastąpić z inicjatywy jej mieszkańców lub organów Gminy. Zmiana granic sołectwa następuje w drodze uchwały po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, których formę i zakres określa Rada Miejska w odrębnej uchwale.

Rozdział 3.
Zadania i kompetencje sołectwa

§ 4. Do zakresu działania samorządu sołectwa należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym, nie zastrzeżone ustawami oraz uchwałami Rady Miejskiej na rzecz innych podmiotów, w szczególności:

1) udział w rozpatrywaniu wszystkich spraw istotnych dla funkcjonowania sołectwa;

2) gospodarowanie mieniem gminnym w celu jego właściwego wykorzystania i pomnażania, a także rozporządzania dochodami z tego źródła;

3) kształtowanie zasad współżycia społecznego;

4) wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej wśród mieszkańców sołectwa, w tym zwłaszcza wśród młodzieży;

5) współorganizowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych i wypoczynku mieszkańców sołectwa;

6) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, zwłaszcza w zakresie pomocy społecznej, utrzymania porządku i upowszechniania sportu, kultury i edukacji.

§ 5. Zadania określone w § 4 sołectwo realizuje w szczególności poprzez:

1) opiniowanie spraw należących do zakresu działania sołectwa:

a) projektów rozstrzygnięć organów Gminy w części dotyczącej sołectwa,

b) przepisów prawa miejscowego,

c) planów zagospodarowania przestrzennego;

2) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych kompetencji;

3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską konsultacji projektów uchwał Rady w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa;

4) występowanie z wnioskiem do Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców sołectwa;

5) współpracę z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectwa.

§ 6. Sołectwo jako całość posiada kompetencje stanowiące i opiniodawcze.

§ 7. Mieszkańcy sołectwa czynnie uczestniczą w podejmowaniu wszelkich rozstrzygnięć prawnych i administracyjnych dotyczących sołectwa.

Rozdział 4.
Organy Sołectwa

§ 8. 1. Organami sołectwa są:

a) zebranie wiejskie jako organ uchwałodawczy,

b) sołtys jako organ wykonawczy.

2. Rada Sołecka wspomaga sołtysa.

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej odpowiada kadencji Rady Miejskiej i trwa cztery lata licząc od dnia wyboru.

4. Sołtys i Rada Sołecka wykonuje swoje obowiązki do czasu wyboru nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej.

5. Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową kadencję odbywa się w termie nie dłuższym jak sześć miesięcy licząc od dnia wyborów do samorządu gminnego.

6. Organy sołectwa co najmniej raz w roku składają sprawozdanie przed zebraniem wiejskim z całokształtu realizowanych zadań, a w szczególności:

1) wykonania planu rzeczowo-finansowego;

2) realizacji uchwał zebrania;

3) zarządzania mieniem gminnym;

4) podejmowania czynnościach w okresach między zebraniami wiejskimi.

Rozdział 5.
Zakres działania organów sołectwa

ZEBRANIE WIEJSKIE

§ 9. 1. Najwyższą władzą w sołectwie jest zebranie wiejskie, które jest organem właściwym we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla Sołtysa i Rady Sołeckiej.

2. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają stali mieszkańcy sołectwa, którzy mają czynne, a tym samym bierne prawo wyborcze.

3. Zebranie wiejskie zwoływane jest przez sołtysa z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:

1) 10% mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu;

2) Rady Sołeckiej;

3) Burmistrza.

4. O zebraniu wiejskim mieszkańcy sołectwa powinni być zawiadomieni w sposób zwyczajowo przyjęty na 7 dni przed jego zwołaniem.

5. W przypadku nie zwołania zebrania wiejskiego przez sołtysa w terminie, o którym mowa w ust. 4 - zebranie wiejskie zwołuje Burmistrz.

6. Uchwały i wnioski podjęte na zebraniu są ważne, gdy uczestniczy w nim 10% mieszkańców uprawnionych, z zastrzeżeniem § 13 ust. 3, podjęte w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, a na zebraniu wiejskim odbywającym się w drugim terminie - bez względu na liczbę osób.

7. Zebranie wiejskie zwoływane jest w miarę zaistniałych potrzeb, nie rzadziej jednak, niż 1 raz w roku.

8. Do kompetencji zebrania wiejskiego należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania sołectwa, określone w niniejszym statucie.

9. Do wyłącznej właściwości zebrania wiejskiego należą w szczególności sprawy:

1) wybór i odwołanie organów sołectwa w trybie określonym w § 13 i 14;

2) ustalanie liczby członków Rady Sołeckiej;

3) uchwalanie rocznego planu rzeczowo-finansowego sołectwa;

4) rozpatrywanie sprawozdań z działalności organów sołectwa;

5) decydowanie o przeznaczeniu funduszy sołectwa;

6) opiniowanie przedstawionych do konsultacji przez Radę Miejskiej projektów uchwał w sprawach:

a) planu przestrzennego zagospodarowania,

b) planu budżetu na dany rok,

c) aktów prawa miejscowego,

d) innych uchwał Rady Miejskiej.

10. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi.

11. Burmistrz w zależności od charakteru sprawy załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej. O sposobie załatwiania spraw informuje zebranie wiejskie lub Sołtysa.

12. W celu udzielenia Sołtysowi stałej pomocy w przygotowaniu materiałów i organizacji zebrań wiejskich, Burmistrz wyznacza pracownika Urzędu Miejskiego do współpracy z sołectwami.

SOŁTYS

§ 10. 1. Sołtys jest organem wykonawczym w sołectwie i pełni funkcję reprezentacyjną, wykonawczą, zarządzającą oraz administracyjną wobec przekazanego przez Radę majątku komunalnego.

2. Pełnienie funkcji Sołtysa ma charakter społeczny.

3. Sołtys posiada status funkcjonariusza publicznego i w czasie wypełniania obowiązków służbowych przysługuje mu ochrona prawna.

4. Do podstawowych kompetencji Sołtysa należy:

1) reprezentowanie sołectwa;

2) przewodniczenie Radzie Sołeckiej;

3) organizowanie zadań sołectwa;

4) podejmowanie działań organizacyjno-wykonawczych, mających istotne znaczenie dla mieszkańców sołectwa;

5) kierowanie realizacją uchwał i zarządzeń organów gminy, zebrania wiejskiego i Rady Sołeckiej;

6) prowadzenie zarządu zwykłego, administracji i gospodarki tymi składnikami mienia, które gmina przekazała sołectwu do korzystania;

7) wykonywanie zadań z mocy ogólnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. z zakresu obronności, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, zapobiegania klęskom żywiołowym oraz usuwania ich skutków);

8) uczestniczenie w naradach sołtysów zwoływanych okresowo przez Burmistrza;

9) opracowywanie i składanie informacji i sprawozdań na zebraniach wiejskich.

5. Działalność sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

6. Sołtys ma prawo do:

1) uczestniczenia w sesjach Rady Miejskiej z głosem doradczym i prawem zgłaszania wniosków w imieniu mieszkańców sołectwa;

2) uczestniczenia w posiedzeniach komisji Rady dotyczących spraw sołectwa, w tym: zabierania głosu, występowania z zapytaniami i wnioskami;

3) diety za udział w sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach jej komisji w wysokości określonej w drodze odrębnej uchwały.

RADA SOŁECKA

§ 11. 1. Rada Sołecka jest ciałem wspomagającym Sołtysa, pełni rolę opiniodawczą i doradczą.

2. Rada sołecka liczy od 3-6 osób, liczbę członków ustala zebranie wiejskie.

3. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest sołtys, który przewodniczy jej obradom.

4. Rada Sołecka działa kolegialnie.

§ 12. 1. Rada Sołecka obraduje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb przez Sołtysa.

2. Zadaniem Rady Sołeckiej jest wspomaganie Sołtysa, a w szczególności:

a) współdziałanie z sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa,

b) opracowywanie i przedkładanie zebraniu wiejskiemu projektów programów działania sołectwa oraz planu rzeczowo-finansowego na kolejny rok w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy,

c) składanie wniosków do budżetu gminy w sprawach zaspokajania potrzeb sołectwa,

d) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców,

e) wnioskowanie o zwołanie zebrania wiejskiego, z wyjątkiem zebrania, na którym dokonuje się wyboru lub odwołania organów sołectwa, ustalanie terminu, miejsca oraz projektu porządku obrad,

f) podejmowanie inicjatyw dotyczących przeznaczenia środków finansowych na cele rozwoju gospodarczego sołectwa.

Rozdział 6.
Wybór i odwołanie sołtysa i rady sołeckiej

§ 13. 1. Wybór i odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej należy do wyłącznej kompetencji prawomocnie zwołanego i przeprowadzonego zebrania wiejskiego.

2. Zebranie wiejskie, na którym dokonywany będzie wybór albo odwołanie Sołtysa lub Rady Sołeckiej zwoływane jest przez Burmistrza i przybiera formę Wiejskiego Zebrania Wyborczego.

3. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa, uprawnionych do głosowania.

4. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się obecności 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory sołtysa i członków Rady Sołeckiej przeprowadza się na następnym zebraniu w tym samym dniu, po upływie 15 minut od pierwszego terminu zebrania - bez względu na liczbę uczestników.

5. Liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa Burmistrz na podstawie dokumentacji ewidencji ludności.

6. Wybory i odwołanie organów sołectwa przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3-osobowym, wybrana spośród uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, uczestniczących w zebraniu. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca do tych organów.

7. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

a) przyjęcie zgłoszenia kandydatów,

b) przeprowadzenie głosowania,

c) ustalenie wyników wyborów,

d) ogłoszenie wyników wyborów,

e) sporządzenie protokołu z przeprowadzonego wyboru.

§ 14. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są wybierani w głosowaniu tajnym i bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby kandydatów zwykłą większością głosów.

2. Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonuje się oddzielnie, przy czym w pierwszej kolejności dokonuje się wyboru Sołtysa.

3. W przypadku takiej samej ilości głosów komisja zarządza głosowanie dodatkowe.

4. Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej odbywa się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.

§ 15. 1. Sołtys kończący kadencję na Wiejskim Zebraniu Wyborczym składa sprawozdanie z realizacji zadań gospodarczych oraz sprawozdanie finansowe za cały okres sprawowanej przez siebie funkcji.

§ 16. 1. Sołtys i Rada Sołecka odpowiadają przed zebraniem wiejskim i mogą być przez nie odwołani przed upływem kadencji.

2. Wnioski o odwołanie sołtysa lub Rady Sołeckiej kierowane są do Burmistrza.

3. Z wnioskiem o odwołanie mogą występować:

1) Rada Miejska lub Burmistrz;

2) 1/5 ogółu uprawnionych mieszkańców sołectwa.

4. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie. Treść odwołania przedstawia się zainteresowanemu. Wniosek bez uzasadnienia podlega zwrotowi. Rozpatrywane są wnioski zawierające w szczególności zarzuty:

1) niewywiązywania się z obowiązków statutowych;

2) niewykonywania uchwał zebrania wiejskiego;

3) wskazujące na dopuszczenie się czynów dyskwalifikujących w opinii środowiska.

5. Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba, że zainteresowany nie stawi się bez uzasadnionych przyczyn.

6. Zebranie wiejskie obowiązane jest wysłuchać wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowanego.

7. Sołtys (członek Rady Sołeckiej) może złożyć rezygnację w toku kadencji z pełnionej funkcji.

8. Złożenie rezygnacji lub inne ważne przyczyny powodujące niemożność sprawowania funkcji sołtysa (członka Rady Sołeckiej) stanowi podstawę ogłoszenia wyborów.

9. W przypadku, gdy sołtys nie może czasowo pełnić swoich obowiązków, przekazuje je wybranemu przez siebie członkowi rady sołeckiej, przy czym o zaistniałej sytuacji powiadamia burmistrza.

Rozdział 7.
Środki finansowe sołectwa

§ 17. 1. Dochodami sołectwa są:

1) środki wydzielone w budżecie gminy;

2) przychody własne sołectwa pochodzące z najmu i dzierżawy lokali oraz imprez organizowanych przez sołectwo;

3) dotacje z budżetu gminy;

4) środki pochodzące z darowizn oraz składek mieszkańców sołectwa, określone przez zebranie wiejskie.

2. Sołectwo prowadzi własną gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy na podstawie rocznego planu finansowo - rzeczowego uchwalonego przez zebranie wiejskie.

3. Projekt planu rzeczowo-finansowego zaakceptowany przez zebranie wiejskie Sołtys przekazuje Burmistrzowi i Radzie Miejskiej do zatwierdzenia. Zatwierdzony plan stanowi podstawę do dokonywania wydatków.

4. Plan rzeczowo-finansowy może ulec zmianie.

5. Środki finansowe sołectwa pochodzące z budżetu gminy mogą być przeznaczone wyłącznie na cele i w wysokości określonej w uchwale Rady Miejskiej.

6. Rada Miejska corocznie określa wysokość środków na działalność sołectwa proporcjonalnie do liczby mieszkańców,

7. Fundusze sołectwa gromadzone są na rachunku budżetu gminy, którym dysponuje Rada Sołecka i Sołtys.

8. Księgowość dochodów i wydatków sołectwa prowadzona jest przez księgowość Urzędu Miejskiego.

§ 18. Środki finansowe sołectwa mogą być przeznaczone w szczególności na:

1) utrzymanie obiektów kultury, sportu, turystyki;

2) utrzymanie dróg gminnych - rolniczych;

3) budowę, remonty i utrzymanie obiektów użyteczności publicznej;

4) aktywne propagowanie kultury, sportu i edukacji;

5) dotowanie komitetów inwestycyjnych i remontowych;

6) wspomaganie działalności organizacji społecznych, w szczególności kulturalnych, sportowych, edukacyjnych;

7) inne cele statutowe nie wymienione, a istotne dla lokalnej społeczności.

Rozdział 8.
Mienie sołectwa

§ 19. 1. Zakres i ogólne zasady gospodarowania mieniem określa art. 48 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

2. Zebranie wiejskie może wnioskować o przekazanie sołectwu składników mienia komunalnego znajdującego się w jego obrębie (z wyłączeniem gruntów rolnych).

3. Decyzję o przekazaniu sołectwu składników mienia komunalnego, o którym mowa w ust. 2 podejmuje Rada Miejska.

4. Przyjęcie przez sołectwo składników mienia komunalnego pociąga za sobą obowiązek utrzymania obiektów w należytym stanie technicznym.

Rozdział 9.
Kontrola i nadzór nad sołectwem

§ 20. 1. Kontrolę nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Miejska poprzez Komisję Rewizyjną oraz Burmistrza.

2. Organy mają prawo żądania niezbędnych informacji, danych, dokumentów i pisemnych wyjaśnień dotyczących funkcjonowania jednostki pomocniczej gminy

3. Radni, Burmistrz i upoważnieni przez niego pracownicy Urzędu Miejskiego mają prawo do uczestniczenia w Wiejskich Zebraniach Wyborczych.

4. Protokół z Wiejskiego Zebrania Wyborczego sporządza pracownik Urzędu wyznaczony przez Burmistrza.

5. Protokół z zebrania wiejskiego sporządza Sołtys lub osoba przez niego wyznaczona.

6. Rada Miejska, na wniosek Burmistrza ma prawo uchylić uchwałę zebrania wiejskiego z powodu niezgodności z prawem.

Rozdział 10.
Przepisy końcowe

§ 21. 1. Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonywane jedynie na podstawie uchwały Rady Miejskiej z własnej inicjatywy lub na wniosek Zebrania Wiejskiego.

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobolic.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zdzisław Czarnecki

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Rybka

www.dekoria.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama