reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr LXI/483/2014 Rady Miejskiej w Myśliborzu

z dnia 30 października 2014 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Myślibórz dla terenu „Gorzowska-Łużycka” w miejscowości Myślibórz

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) Rada Miejska w Myśliborzu uchwala co następuje:

Rozdział 1.
Ustalenia wstępne

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Myśliborzu Nr LIV/514/2006 z dnia 26 października 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Myślibórz, w obrębie geodezyjnym miasto Myślibórz w rejonie ulic Łużycka- Gorzowska, po stwierdzeniu zgodności ustaleń niniejszej uchwały z zapisami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Myślibórz'', zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Myśliborzu Nr LXV/511/2010r. z dnia 28 czerwca 2010 r. uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zwany dalej "Planem''.

2. Plan obejmuje obszar w rejonie ulic : Gorzowska - Łużycka w Myśliborzu o powierzchni 20,931 ha.

3. Granice Planu objętego uchwałą oznaczono na załączniku nr 1 - rysunku planu w skali 1:1000.

4. Przedmiotem planu są tereny o przeznaczeniu pod mieszkalnictwo jednorodzinne wraz z funkcjami towarzyszącymi , zielenią publiczną oraz niezbędną infrastrukturą

5. Integralnymi częściami Planu są następujące załączniki do uchwały:

1) załącznik nr 1- rysunek planu w skali 1:1000,

2) załącznik nr 2 - wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Myślibórz,

3) załącznik nr 3- rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania,

4) załącznik nr 4- rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu.

6. Następujące określenia stosowane w uchwale - oznaczają:

1) nieprzekraczalna linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię poza, którą niedopuszczalne jest sytuowanie budynków; linie zabudowy nie dotyczą obiektów małej architektury , podziemnych części budynków znajdujących się całkowicie poniżej poziomu terenu oraz elementów budynków takich jak: okapy, gzymsy, balkony, galerie, werandy, tarasy lub schody zewnętrzne;

2) linie rozgraniczające - należy rozumieć linie rozdzielające tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania,

3) wskaźnik maksymalnej dopuszczalnej intensywności zabudowy "IZ" - należy przez to rozumieć stosunek całkowitej mierzonej po zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków znajdujących się na danej działce budowlanej do powierzchni danej działki budowlanej,

4) wskaźnik maksymalnej dopuszczalnej powierzchni zabudowy "PZ" - należy przez to rozumieć powierzchnię terenu zajętą przez budynek w stanie wykończonym , wyznaczoną przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku do powierzchni danej działki budowlanej ,

5) wysokość zabudowy - należy przez to rozumieć wysokość zabudowy mierzoną od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części do górnej płaszczyzny stropu bądź najwyżej położonej krawędzi stropodachu nad najwyższą kondygnacją użytkową , łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej, albo do najwyżej położonej górnej powierzchni innego przekrycia,

6) teren elementarny - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w rysunku planu według załącznika nr 1 w skali 1:1000 liniami rozgraniczającymi, oznaczony kolejnym numerem porządkowym i symbolem urbanistycznym ;

7) uciążliwośc i - należy przez to rozumieć przekroczenie standardów jakości środowiska, a zwłaszcza hałas, wibracje, zanieczyszczenia powietrza i zanieczyszczenia odpadami, przekraczające obowiązujące wielkości normatywne oraz przekraczające granice terenu, do którego Inwestor posiada tytuł prawny ;

8) dach wysoki - należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia od 30 do 55,

9) dach płaski - należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia od 2 do 15,

10) usługi - należy przez to rozumieć prowadzenie działalności gospodarczej związanej z obsługą ludności i nie powodującą powstawanie ścieków technologicznych oraz odpadów niebezpiecznych, w obszarze planu wyklucza się usługi powodujące uciążliwość wykraczającą poza granice terenu przeznaczonego na ten cel.

Rozdział 2.
Ustalenia ogólne

§ 2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1. w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy :

1) zabudowę należy lokalizować zgodnie z liniami zabudowy określonymi na rysunku planu,

2) linie zabudowy nie dotyczą schodów zewnętrznych , klatek schodowych lub wiatrołapów , okapów jeśli nie wykraczają one poza nią na odległość większą niż 1,20m,

3) zakazuje się na obszarze planu budowę ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych,

4) zakazuje się zasypywania rowów melioracyjnych, z dopuszczeniem ich skanalizowania,

2. terenami przestrzeni publicznych są tereny o symbolu UH,UP, Wp, Nop,

3. w zakresie zasad i warunków łączenia i podziału nieruchomości dopuszcza się łączenie i podział działek, uwzględniając parametry zawarte w ustaleniach szczególnych,

4. w granicach planu dopuszcza się scalenia i podziały nieruchomości w celu wydzielenia według linii rozgraniczających tereny elementarne: MN, UH,UP; ZP, KDW, KX, Nop , EE,

5. na wyznaczonych w planie terenach usługowych dopuszcza się wyłącznie umieszczanie szyldów o treści związanej z prowadzoną działalnością na danym terenie,

§ 3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska i przyrody:

1. Tereny objęte planem znajdują się w obszarze chronionego krajobrazu OChK "B" Myślibórz, obowiązuje na obszarze planu w możliwie największym stopniu zachowanie naturalnej szaty roślinnej oraz zachowanie istniejącego ukształtowania terenu, z dopuszczeniem zmian ukształtowania terenu wyłącznie dla potrzeb fundamentowania obiektów kubaturowych,

2. Teren o symbolu 19 ZP stanowi obszar cenny przyrodniczo OC-24 wraz z jego strefą ochronną. Należy zachować istniejące ukształtowanie terenu , w tym zakazuje się zasypywania naturalnych zagłębień terenu,

3. Należy zastosować rozwiązania techniczne wykluczające możliwość przedostania się zanieczyszczeń do podłoża gruntowego,

4. Każdorazowo zawiadamiać organ właściwy do spraw ochrony środowiska w przypadku stwierdzenia występowania siedlisk potencjalnych gatunków roślin i zwierząt podlegających ochronie lub w przypadku znalezienia szczątków kopalnych,

5. Na terenie o symbolu 19 ZP zachować w możliwie najwyższym stopniu naturalną szatę roślinną, w tym zadrzewień, z dopuszczeniem wyłącznie prac konserwacyjnych,

6. Zbędne masy ziemne powstałe w czasie realizacji inwestycji należy przetransportować w miejsce wskazane przez Burmistrza Myśliborza lub wykorzystać do nowego ukształtowania terenu działki budowlanej,

§ 4. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

1. Ustala się strefę ochrony zabytków archeologicznych WIII oznaczone na rysunku planu;

2. Nakazuje się współdziałanie z właściwymi organami ochrony zabytków w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i innych zamierzeń związanych z pracami ziemnymi w granicach strefy ochrony zabytków archeologicznych, oznaczonych na rysunku planu;

3. Nakazuje się postępować zgodnie z przepisami odrębnymi w przypadku ujawnienia przedmiotu posiadającego cechy zabytku podczas prowadzenia prac budowlanych i ziemnych.

§ 5. Ustalenia dotyczące układu komunikacyjnego:

1. Dla inwestycji na terenach objętych planem, należy zapewnić w granicach własnej działki odpowiednią , ze względu na funkcję i wielkość obiektu ilość miejsc postojowych, jednak nie mniejszą niż:

1) 2 miejsca postojowe na działce o funkcji zabudowy jednorodzinnej,

2) 1 miejsce postojowe dla samochodu osobowego na każde 20m2 powierzchni użytkowej lokalu handlowego lub usługowego;

3) 1 miejsce postojowe dla samochodu osobowego na każde 10 miejsc w lokalach gastronomicznych, klubach,

4) 1 miejsce postojowe na 3 zatrudnionych,

2. Realizacja inwestycji bez zapewnienia wymaganej liczby miejsc parkingowych jest niedopuszczalna.

§ 6. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:

1. Dopuszcza się utrzymanie, rozbudowę, przebudowę oraz likwidację istniejącej infrastruktury technicznej,

2. Dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających tereny ciągów komunikacyjnych,

3. Nakazuje się odprowadzenie ścieków sanitarnych do miejskiego systemu sieci kanalizacji sanitarnej o minimalnej średnicy DN 160, z dopuszczeniem przejściowego stosowania szczelnych zbiorników bezodpływowych o pojemności do 10 m3 w odniesieniu do terenów MN, z wykluczeniem przydomowych oczyszczalni ścieków,

4. Dopuszcza się odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej o minimalnej średnicy DN 160 lub gruntu, zgodnie z przepisami odrębnymi,

5. Zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci lub projektowanej gminnej sieci wodociągowej o minimalnej średnicy DN 160 zlokalizowanych poza lub w obrębie granic planu,

6. Zaopatrzenie w gaz z projektowanej sieci gazowej zasilanej z sieci gazowej niskiego ciśnienia o minimalnej średnicy DN 100 zlokalizowanego poza obszarem miejscowego planu,

7. Zaopatrzenie w energię elektryczną dla zapotrzebowanej mocy ok. 2550 kW z istniejącej sieci lub projektowanej, a także ze stacji transformatorowych zlokalizowanych poza lub w obrębie granic planu, z dopuszczeniem zaopatrzenia w energię elektryczną z indywidualnych instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii,

8. Ustala się zaopatrzenie w energię cieplną wariantowo z projektowanej sieci ciepłowniczej lub z własnych kotłowni i źródeł alternatywnych zlokalizowanych w granicach lub poza granicami planu,

9. Obsługę telekomunikacyjną ustal się z sieci teletechnicznych lub innych źródeł,

10. Ustala się korytarz techniczny dla istniejącej linii telekomunikacyjnej w granicach wyznaczonych na rysunku planu o szerokości 6,0m licząc od osi linii:

§ 7. W granicach planu:

a) Nie określa się zasad tymczasowego zagospodarowania , urządzania i użytkowania terenów;

b) Nie zostały wyznaczone tereny górnicze , a także obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary usuwania się mas ziemnych.

Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe

§ 8. Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych:

1.

1. Teren przeznaczony na cele zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej o symbolu 1 MN ,2 MN, 3 MN, 4 MN, 6 MN, 7 MN,8 MN, 9 MN, 10 MN,11MN, 12 MN, 24 MN, 25 MN,

1)

Powierzchnia terenu

14,01 ha

2)

Przeznaczenie terenu:

Zabudowa mieszkalna jednorodzinna . Dopuszcza się funkcję uzupełniającą lokalizowania pomieszczeń dla potrzeb indywidualnego miejsca pracy o powierzchni nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej lokalu mieszkalnego,

3)

Forma zabudowy I zasady zagospodarowania terenu

a) powierzchnia zabudowy "PZ" - do 30% powierzchni działki
b) powierzchnia biologicznie czynna- minimum 50% powierzchni działki,
c) linie zabudowy - według rysunku planu,
d) w przypadku kolizji linii zabudowy z istniejącym drzewostanem należy zabudowę kształtować w taki sposób , aby istniejący drzewostan był zachowany ,
e) wskaźnik intensywności zabudowy - max do 0,60,
f) wielkość budynku do 2 kondygnacji nadziemnych i wysokości maksymalnie do 10,50 m,
g) dopuszcza się budowę 1 kondygnacji podziemnej,
h) wysokość ogrodzenia od strony ciągu komunikacyjnego do 1,60m,
i) dachy wysokie,
j) pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej, cementowej lub blachy dachówko podobnej ,
k) na terenie własnej działki należy lokalizować miejsce do gromadzenia odpadów z zaleceniem ich segregacji,

4)

Zasady scalania i podziału nieruchomości

a) minimalna wielkość wydzielanych działek - 1000 m2
b) szerokość frontu działek - od 20 m,
c) kąt nachylenia granic nowowydzielanych działek budowlanych w stosunku do osi bezpośrednio przylegającego pasa drogowego , zawarty w przedziale od 70 ° do 110°,
d) dopuszcza się łączenia działek,

5)

Zasady ochrony środowiska i przyrody:

ustalenia wg § 3

6)

Zasady ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego:

ustalenia wg § 4

7)

Ustalenia komunikacyjne:

a) ilość miejsc parkingowych wg § 5,
b) obsługa komunikacyjna z ciągów komunikacyjnych przyległych do granicy działki ,.

8)

Ustalenia w zakresie
infrastruktury technicznej

ustalenia wg § 6

2.

2. Teren przeznaczony na cele zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług o symbolu 5 MN,U; 13 MN,U; 14 MN,U; 15 MN,U;

1)

Powierzchnia terenu

1,99 ha

2)

Przeznaczenie terenu:

Zabudowa mieszkalna jednorodzinna z dopuszczeniem usług. Dopuszcza się funkcję uzupełniającą lokalizowaną w części budynku jednorodzinnego lub jako wolnostojący obiekt

3)

Forma zabudowy I zasady zagospodarowania terenu

a) powierzchnia zabudowy "PZ" - do 40% powierzchni działki
b) powierzchnia biologicznie czynna- minimum 40% powierzchni działki,
c) linie zabudowy - według rysunku planu,
d) wskaźnik intensywności zabudowy - do 0,80;
e) wielkość budynku do 2 kondygnacji nadziemnych i wysokości maksymalnie do 10,50 m,
f) dopuszcza się budowę 1 kondygnacji podziemnej,
g) wysokość ogrodzenia od strony ciągu komunikacyjnego maksymalnie do 1,60m,
h) dachy wysokie,
i) pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej, cementowej lub blachy dachówko podobnej ,
j) na terenie własnej działki należy lokalizować miejsce do gromadzenia odpadów z zaleceniem ich segregacji,

4)

Zasady scalania i podziału nieruchomości

a) minimalna wielkość wydzielanych działek - 1200 m2
b) szerokość frontu działek - od 25 m,
c) kąt nachylenia granic nowowydzielanych działek budowlanych w stosunku do osi bezpośrednio przylegającego pasa drogowego , zawarty w przedziale od 70 ° do 110°,
d) dopuszcza się łączenia działek,

5)

Zasady ochrony środowiska i przyrody:

ustalenia wg § 3

6)

Zasady ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego:

ustalenia wg § 4

7)

Ustalenia komunikacyjne:

c) ilość miejsc parkingowych wg § 5,
d) obsługa komunikacyjna z ciągów komunikacyjnych przyległych do granicy działki ,.

8)

Ustalenia w zakresie
infrastruktury technicznej

ustalenia wg § 6

3.

3. Teren przeznaczony na cele zabudowy handlowej z dopuszczeniem usług publicznych o symbolu 16 UH,UP;

1)

Powierzchnia terenu

0,6355 ha

2)

Przeznaczenie terenu:

Zabudowa usługowa

3)

Forma zabudowy I zasady zagospodarowania terenu

a) powierzchnia zabudowy "PZ" - do 50% powierzchni działki
b) powierzchnia biologicznie czynna - minimum 30% powierzchni działki,
c) linie zabudowy - według rysunku planu,
d) wskaźnik intensywności zabudowy - do 1,0;
e) wielkość budynku do 2 kondygnacji nadziemnych i wysokości do 10,50 m,
f) dopuszcza się budowę 1 kondygnacji podziemnej,
g) wysokość ogrodzenia od strony ciągu komunikacyjnego do 1,60m,
h) dachy płaskie lub wysokie,
i) pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej, cementowej lub blachy dachówko podobnej lub z materiałów atestowanych dostosowanych do nachylenia połaci dachowych,
j) na terenie własnej działki należy lokalizować miejsce do gromadzenia odpadów z zaleceniem ich segregacji,

4)

Zasady scalania i podziału nieruchomości

a) minimalna wielkość wydzielanych działek - 1400 m2
b) szerokość frontu działek - od 35 m,
c) kąt nachylenia granic nowowydzielanych działek budowlanych w stosunku do osi bezpośrednio przylegającego pasa drogowego , zawarty w przedziale od 70 ° do 110°,
d) dopuszcza się łączenia działek,

5)

Zasady ochrony środowiska i przyrody:

ustalenia wg § 3

6)

Zasady ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego:

ustalenia wg § 4

7)

Ustalenia komunikacyjne:

e) ilość miejsc parkingowych wg § 5,
f) obsługa komunikacyjna z ciągów komunikacyjnych przyległych do granicy działki ,.

8)

Ustalenia w zakresie
infrastruktury technicznej

ustalenia wg § 6

4.

4. Teren przeznaczony na cele zbiornika retencyjnego o symbolu 17 Wp

1)

Powierzchnia terenu

0,0757 ha

2)

Przeznaczenie terenu:

Zbiornik retencyjny wraz ze strefą jego ochrony.

3)

Forma zabudowy I zasady zagospodarowania terenu

a) powierzchnia zabudowy "PZ" - do 40% powierzchni działki
b) powierzchnia biologicznie czynna - minimum 40% powierzchni działki,
c) linie zabudowy - według rysunku planu,
d) wskaźnik intensywności zabudowy - nie określa się;
e) ogrodzenia działki o wysokości nie przekraczającej 2,2 m , z wykluczeniem przęseł betonowych ,

4)

Zasady scalania i podziału nieruchomości

a) wielkość działek w dostosowaniu do wielkości zbiornika wraz ze strefą ochronną
b) dopuszcza się łączenia działek,

5)

Zasady ochrony środowiska i przyrody:

ustalenia wg § 3 oraz wykonanie zieleni izolacyjnej o szer. min. 0,50m wzdłuż granic terenu z zieleni zimozielonej

6)

Zasady ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego:

ustalenia wg § 4

7)

Ustalenia komunikacyjne:

g) ilość miejsc parkingowych wg § 5,
h) obsługa komunikacyjna z ciągów komunikacyjnych przyległych do granicy działki ,.

8)

Ustalenia w zakresie
infrastruktury technicznej

dopuszcza się utrzymanie, modernizację, przebudowę istniejącej i proj. sieci infrastruktury technicznej

5.

5. Teren przeznaczony na przepompowni ścieków o symbolu 18 Nop

1)

Powierzchnia terenu

0,5576 ha

2)

Przeznaczenie terenu:

Teren przepompowni ścieków,

3)

Forma zabudowy I zasady zagospodarowania terenu

a) powierzchnia zabudowy "PZ" - do 40% powierzchni działki
b) powierzchnia biologicznie czynna - minimum 40% powierzchni działki,
c) linie zabudowy - według rysunku planu,
d) wskaźnik intensywności zabudowy - nie określa się;
e) ogrodzenia działki o wysokości nie przekraczającej 2,2 m z wykluczeniem przęseł betonowych ,

4)

Zasady scalania i podziału nieruchomości

a) wielkość wydzielanych działek według wymogów technologicznych
b) dopuszcza się łączenia działek,

5)

Zasady ochrony środowiska i przyrody:

ustalenia wg § 3 oraz wykonanie zieleni izolacyjnej o szer. min. 0,50m wzdłuż granic terenu z zieleni zimozielonej

6)

Zasady ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego:

ustalenia wg § 4

7)

Ustalenia komunikacyjne:

i) ilość miejsc parkingowych wg § 5,
j) obsługa komunikacyjna z ciągów komunikacyjnych przyległych do granicy działki ,.

8)

Ustalenia w zakresie
infrastruktury technicznej

Dopuszcza się zaprojektowanie sieci infrastruktury technicznej , w tym oświetlenia terenu

6.

6. Teren przeznaczony na cele zieleni uporządkowanej o symbolu 19 ZP;

1)

Powierzchnia terenu

1,011 ha

2)

Przeznaczenie terenu:

Zieleń uporządkowana

3)

Forma zabudowy I zasady zagospodarowania terenu

a) zakaz lokalizacji wszelkich obiektów ,
b) powierzchnia biologicznie czynna - minimum 90%
c) zakaz grodzenia terenu, za wyjątkiem ogrodzeń od strony istniejących działek sąsiednich z zastosowaniem ogrodzeń ażurowych,
d) wyklucza się wycinki zadrzewień, za wyjątkiem prac pielęgnacyjnych,

4)

Zasady scalania i podziału nieruchomości

a) wielkość terenu zgodnie z rysunkiem planu

5)

Zasady ochrony środowiska i przyrody:

ustalenia wg § 3

6)

Zasady ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego:

ustalenia wg § 4

7)

Ustalenia komunikacyjne:

obsługa komunikacyjna z ciągów komunikacyjnych przyległych do granicy terenu ,

8)

Ustalenia w zakresie
infrastruktury technicznej

a) Wody opadowe i roztopowe odprowadzane powierzchniowo do gruntu,
b) zakaz budowy sieci infrastruktury technicznej

7.

7. Teren przeznaczony na cele zieleni uporządkowanej o symbolu 20 ZP;

1)

Powierzchnia terenu

0, 25 ha

2)

Przeznaczenie terenu:

Zieleń uporządkowana

3)

Forma zabudowy I zasady zagospodarowania terenu

a) dozwolona lokalizacja obiektów małej architektury służących rekreacji wyłącznie na terenie ,
b) powierzchnia biologicznie czynna - minimum 70%
c) zakaz grodzenia terenu, za wyjątkiem ogrodzeń od strony istniejących działek sąsiednich z zastosowaniem ogrodzeń ażurowych,

4)

Zasady scalania i podziału nieruchomości

a) wielkość terenu zgodnie z rysunkiem planu

5)

Zasady ochrony środowiska i przyrody:

ustalenia wg § 3

6)

Zasady ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego:

ustalenia wg § 4

7)

Ustalenia komunikacyjne:

obsługa komunikacyjna z ciągów komunikacyjnych przyległych do granicy terenu ,

8)

Ustalenia w zakresie
infrastruktury technicznej

b) Wody opadowe i roztopowe odprowadzane powierzchniowo do gruntu,
b) dopuszcza się utrzymanie, modernizację, przebudowę istniejącej i proj. sieci infrastruktury technicznej

8.

8. Teren przeznaczony na cele zieleni izolacyjnej o symbolu 21 Wp;

1)

Powierzchnia terenu

0,1915 ha

2)

Przeznaczenie terenu:

Teren rowu melioracyjnego

3)

Forma zabudowy I zasady zagospodarowania terenu

a) zakaz grodzenia terenu,

4)

Zasady scalania i podziału nieruchomości

a) wielkość terenu zgodnie z rysunkiem planu

5)

Zasady ochrony środowiska i przyrody:

ustalenia wg § 3

6)

Zasady ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego:

ustalenia wg § 4

7)

Ustalenia komunikacyjne:

obsługa komunikacyjna z ciągów komunikacyjnych przyległych do granicy działki ,

8)

Ustalenia w zakresie
infrastruktury technicznej

c) wody opadowe i roztopowe odprowadzane powierzchniowo do gruntu,
b) dopuszcza się budowę, utrzymanie, modernizację, przebudowę istniejącej i proj. sieci infrastruktury technicznej

9.

9. Teren przeznaczony na cele zabudowy stacji transformatorowej o symbolu 22 EE; 23 EE;

1)

Powierzchnia terenu

0,002 ha

2)

Przeznaczenie terenu:

Teren pod zabudowę stacji transformatorowej

3)

Forma zabudowy I zasady zagospodarowania terenu

a) powierzchnia zabudowy "PZ" - do 100% powierzchni działki
c) linie zabudowy - według rysunku planu,
d) wskaźnik intensywności zabudowy - do 1,0;
e) wysokość obiektu do 2,50 m,
g) wysokość ogrodzenia od strony ciągu komunikacyjnego do 1,60m,

4)

Zasady scalania i podziału nieruchomości

a) minimalna wielkość powierzchni równa wielkości terenu niezbędnego do wielkości obiektu stacji,

5)

Zasady ochrony środowiska i przyrody:

nie dotyczy

6)

Zasady ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego:

nie dotyczy

7)

Ustalenia komunikacyjne:

nie dotyczy

8)

Ustalenia w zakresie
infrastruktury technicznej

ustalenia wg § 6

10.

10. Teren przeznaczony na cele drogi dojazdowej o symbolu 01 KDW, 02 KDW, 03 KDW, 04 KDW, 06 KDW, 07 KDW, 08 KDW, 09 KDW, 010 KDW, 011 KDW,

Powierzchnia terenu

4,6906 ha

Przeznaczenie terenu:

Droga dojazdowa wewnętrzna,

Ustalenia komunikacyjne:

a) szerokość w liniach rozgraniczenia od 8 do 10 m- zgodnie z rysunkiem planu,
b) chodnik jedno lub dwustronny wzdłuż terenów zainwestowanych
c) nawierzchnia utwardzona,

Ustalenia dotyczące
infrastruktury

a) ustalenia wg § 6

11.

11. Teren przeznaczony na cele CIĄGU PIESZOJEZDNEGO o symbolu 05 KX,

1)

Powierzchnia terenu

0,096 ha

2)

Przeznaczenie terenu:

Ciąg pieszo jezdny,

3)

Ustalenia komunikacyjne:

a) szerokość w liniach rozgraniczenia od 4 do 7 m- zgodnie z rysunkiem planu,
b) nawierzchnia utwardzona,

4)

Ustalenia dotyczące
infrastruktury

a) ustalenia wg § 6

Rozdział 4.
Ustalenia końcowe

§ 9. W zakresie określenia stawki procentowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w następstwie uchwalenia Planu (zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) ustala się jednorazową opłatę za wzrost wartości nieruchomości w wysokości 30% dla obszarów elementarnych oznaczonych symbolami: MN; MN,U; UH, UP; dla pozostałych terenów ustala się jednorazową opłatę za wzrost wartości nieruchomości w wysokości 5%.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślibórz.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Myślibórz.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Ewa Chmielewska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXI/483/2014
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 30 października 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXI/483/2014
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 30 października 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXI/483/2014
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 30 października 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXI/483/2014
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 30 października 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Uzasadnienie

do Uchwały Nr LXI/483/2014 Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 30 października 2014 roku w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Myślibórz dla terenu
,,Gorzowska - Łużycka'' w miejscowości Myślibórz

Przedmiotowa uchwała wypełnia dyspozycję wynikającą z uchwały nr LIV/514/2006 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 26 października 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Myślibórz, w miejscowości Myślibórz.

Uchwała dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mieście Myślibórz wyznacza tereny należące do Gminy Myślibórz oraz osób fizycznych pod funkcje zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej, usług towarzyszących, urządzonej zieleni, usług komunalnych.

W wyniku przeprowadzonej analizy zgodności z polityką przestrzenną gminy określoną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Myślibórz stwierdzono zgodność ustaleń planu z ustaleniami zawartymi w Studium.

Projekt planu opracowywany jest zgodnie z procedurą Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 poz. 647 ze zm.).

W trakcie przygotowywania projektu planu miejscowego zawiadomiono wymagane przepisami prawa instytucje oraz ogłoszono w prasie i poprzez obwieszczenie na tablicy urzędu o przystąpieniu do opracowania planu miejscowego. Projekt planu został zaopiniowany i uzgodniony przez określone ustawą instytucje.

W trakcie sporządzania planu, został on poddany ocenie publicznej poprzez wyłożenie do publicznego wglądu oraz przeprowadzenie dyskusji publicznej. Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu w terminie od 27 maja 2014 roku do 18 czerwca 2014 roku, a publiczna dyskusja nad przyjętymi rozwiązaniami odbyła się w dniu 11 czerwca 2014 roku.

Miejscowy plan, przedkładany do uchwalenia, jest zgodny z polityką przestrzenną gminy oraz właściwymi ustawami i przepisami szczególnymi, nie pozostając w sprzeczności z interesem publicznym oraz uwzględniając wymagania ochrony środowiska, tworzy podstawę do realizacji celu, o którym mowa wcześniej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Ewa Chmielewska

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Danuta Trochim

Księgowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama