reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr LX/612/14 Rady Gminy Mielno

z dnia 30 października 2014 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Mielno w obrębie ewidencyjnym Gąski obejmującego teren przyległy do drogi powiatowej Nr 0354Z

Na podstawie: art. 20 ust.1, art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647, poz. 951, poz. 1445; z 2013 r. poz. 21, poz. 405, poz. 1238, poz. 1446; z 2014 r. poz.379 poz. 768), w związku z art.18 ust.2 pkt. 5, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645, 1318; z 2014 r. poz. 379) oraz w wykonaniu uchwały nr XXXV/380/13 Rady Gminy Mielno z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania części gminy Mielno w obrębie ewidencyjnym Gąski obejmującego teren przyległy do drogi powiatowej Nr 0354Z Rada Gminy Mielno uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Po stwierdzeniu, że nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mielno", przyjętym przez Radę Gminy Mielno uchwałą nr XLIV/459/10 z dn. 27.04.2010 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części gminy Mielno w obrębie ewidencyjnym Gąski, obejmującego teren przyległy do drogi powiatowej Nr 0354Z.

2. Granice terenu objętego planem określa załącznik do uchwały nr XXXV/380/13 Rady Gminy Mielno z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania części gminy Mielno w obrębie ewidencyjnym Gąski obejmującego teren przyległy do drogi powiatowej Nr 0354Z. Są to dwa fragmenty terenu położone w Gąskach oddzielone od siebie drogą powiatową nr 0354Z:

1) fragment terenu o powierzchni 0,86 ha, położony na zachód od drogi powiatowej nr 0354Z, którego granice stanowią:

a) od zachodu: zachodnia granica rowu melioracyjnego,

b) od północy: południowa granica drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych wielorodzinnych,

c) od wschodu: zachodnia granica drogi powiatowej nr 0354Z,

d) od południa: północna granica drogi dojazdowej w okolicy przepompowni ścieków w Gąskach;

2) fragment terenu o powierzchni 1,37 ha, położony na wschód od drogi powiatowej nr 0354Z, którego granice stanowią:

a) od zachodu i północy- wschodnia i południowa granica drogi powiatowej nr 0354Z,

b) od wschodu: zachodnia granica północnego wjazdu na teren produkcji rolniczej- dawnego PGR Gąski,

c) od południa: północna granica terenu produkcji rolniczej- dawnego PGR Gąski.

§ 2. 1. Integralną częścią uchwały jest:

1) załącznik nr 1 do uchwały zawierający rysunek planu;

2) załącznik nr 2 do uchwały zawierający rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

3) załącznik nr 3 do uchwały zawierający rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

2. Część tekstowa uchwały składa się z następujących rozdziałów:

1) Rozdział 1 - Przepisy ogólne;

2) Rozdział 2 - Ustalenia ogólne dotyczące całego terenu;

3) Rozdział 3 - Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych;

4) Rozdział 4 - Ochrona gruntów rolnych i leśnych;

5) Rozdział 5 - Przepisy końcowe. Rozdział 1 Przepisy ogólne

§ 3. Na terenie objętym planem obowiązują następujące definicje terminów użytych w planie:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy - rozumie się przez to linię, poza którą wyklucza się lokalizację zewnętrznej ściany budynku; zewnętrznej ściany budynku nie stanowią:

a) w kondygnacji parteru: ganki wejściowe, wiatrołapy, schody i pochylnie wejściowe do budynku,

b) w wyższych kondygnacjach - wykusze, loggie, balkony i inne podobne elementy bryły budynku,

- dopuszcza się wysunięcie elementów wymienionych w lit .a oraz lit. b na odległość do 1,5 m od ustalonej linii zabudowy;

2) reklama - rozumie się przez to nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi, zamocowaniami; tablice informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 z nazwą usługi, zamieszczone w sąsiedztwie do obiektu usługowego oraz tablice informacyjne podmiotów publicznych nie są reklamami;

3) zabudowa - ogół budynków zlokalizowanych na danym terenie;

4) usługi turystyczne - rozumie się przez to usługi turystyczne, o których mowa ustawie o usługach turystycznych.

§ 4. 1. Obszar objęty planem dzieli się na tereny elementarne, czyli wyróżnione na rysunku planu liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu.

2. Każdy teren elementarny jest oznaczony w tekście i na rysunku planu symbolem zawierającym:

1) dla terenów o różnym przeznaczeniu i różnych sposobach zagospodarowania:

a) kolejny numer terenu elementarnego,

b) przeznaczenie terenu;

2) dla terenów należących do systemu komunikacji:

a) oznaczenie literowe klasy drogi,

b) kolejny numer terenu.

3. Dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu, ustala się:

1) przeznaczenie terenu;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

5) zasady kształtowania przestrzeni publicznych;

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu;

7) sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych;

8) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości;

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji;

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej;

12) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenów;

13) stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

§ 5. Rysunek planu miejscowego, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały, zawiera następujące oznaczenia:

1) granica obszaru objętego opracowaniem planu miejscowego;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych sposobach zagospodarowania-tereny elementarne;

3) oznaczenie terenu elementarnego;

4) przeznaczenie terenów:

a) MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowej,

b) MW- teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

c) UP- teren usług publicznych- usług społecznych,

d) ZU/UT - teren zieleni urządzonej i teren usług turystycznych;

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) nieprzekraczalna linia zabudowy,

b) powierzchnia terenu biologicznie czynna;

6) ustalenia dotyczące systemu komunikacji: układ dróg publicznych: KD.D - droga klasy D - dojazdowa;

7) ustalenia dotyczące systemu infrastruktury technicznej: oznaczenie przebiegu rowu melioracyjnego. Rozdział 2 Ustalenia ogólne dotyczące całego terenu

§ 6. Ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zasady lokalizacji reklam: na całym terenie w granicach planu miejscowego wyklucza się lokalizację reklam.

2) ustalenia dotyczące linii zabudowy obowiązują dla wszystkich naziemnych obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów małej architektury oraz tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyposażenie dróg.

§ 7. Ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) cały teren jest położony w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu "Koszaliński Pas Nadmorski"; ze względu na to obowiązują na tym obszarze przepisy odrębne. Na terenie objętym planem nie występują inne obszary i obiekty objęte formą ochrony ustanowioną na podstawie przepisów odrębnych dotyczących ochrony przyrody;

2) ustala się następujące zasady dotyczące kształtowania zasobu zieleni:

a) obowiązuje wzbogacenie szaty roślinnej, a tym samym krajobrazu poprzez wprowadzanie zadrzewień, grup drzew i krzewów, zróżnicowanych pod względem gatunkowym, zgodnych z lokalnymi warunkami siedliskowymi;

b) realizacja parkingów naziemnych większych niż 10 miejsc parkingowych jest uwarunkowana wprowadzeniem zieleni wysokiej (drzew i krzewów) na terenie parkingu, zajmującej powierzchnię nie mniejszą niż 20% powierzchni terenu przeznaczonego dla miejsc postojowych,

c) obowiązuje zachowanie i ochrona istniejących zadrzewień, przy czym dopuszcza się wycinkę drzew i krzewów , w zakresie niezbędnym dla zrealizowania inwestycji;

3) zakazuje się wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciw osuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych;

4) w zakresie ochrony przed hałasem i wibracjami ustala się:

a) uciążliwość prowadzonej działalności usługowej i handlowej nie może przekroczyć granic terenu, do którego właściciel posiada tytuł prawny, a znajdujące się w nim pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny być wyposażone w środki techniczne ochrony przed tymi uciążliwościami;

b) na terenach w sąsiedztwie istniejących dróg publicznych, obiekty budowlane wraz ze związanymi z nimi urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób zapewniający spełnienie wymagań dotyczących ochrony przed hałasem i drganiami.

§ 8. Ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1) na obszarze objętym planem nie ma obiektów lub obszarów objętych formami ochrony przewidzianymi w przepisach odrębnych, dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;

2) na obszarze objętym planem nie ma obiektów lub obszarów wpisanych do gminnej lub wojewódzkiej ewidencji zabytków;

3) na obszarze objętym planem nie ma zabytków archeologicznych;

4) na terenie objętym planem nie występują dobra kultury współczesnej podlegające ochronie.

§ 9. Ustala się zasady kształtowania przestrzeni publicznych: do przestrzeni publicznych zalicza się pasy dróg publicznych w liniach rozgraniczających, dla których ustala się:

1) dopuszcza się:

a) obiekty małej architektury,

b) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów budowlanych, stanowiących wyposażenie dróg;

2) obowiązuje zakaz lokalizacji reklam.

§ 10. Ustala się sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: na terenie objętym planem nie występują:

1) tereny górnicze;

2) udokumentowane złoża kopalin;

3) tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi;

4) tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

§ 11. Ustala się zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1) na obszarze objętym planem nie określa się granic terenów wymagających przeprowadzenia procedur scalania i podziału nieruchomości;

2) ustalone w planie zasady podziału terenu na działki nie dotyczą wydzieleń geodezyjnych dla sieci i urządzeń sieciowych infrastruktury technicznej oraz terenów układu komunikacyjnego. Na całym terenie dopuszcza się wydzielenie działek niezbędnych dla lokalizacji obiektów, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

3) Przebieg linii rozgraniczających dla celów opracowań geodezyjnych należy określać zgodnie z przebiegiem istniejących granic działek. W przypadku przebiegu linii rozgraniczających nie po istniejących granicach działek, należy go określać poprzez odczyt graficzny osi linii z rysunku planu.

§ 12. Ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

1) ustalenie wysokości zabudowy oraz budowli nie dotyczy inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej;

2) wszelkie projektowane na obszarze objętym opracowaniem budowle o wysokości większej niż 50 m n.p.t. należy każdorazowo zgłaszać do organu właściwego w zakresie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych.

§ 13. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji:

1) teren objęty planem obsługiwany jest przez układ dróg publicznych, który tworzą:

a) droga o znaczeniu ponadlokalnym, klasy zbiorcza- Z, przebiegająca poza granicami terenu objętego planem;

b) drogi publiczne o znaczeniu lokalnym:

- drogi klasy dojazdowa, przebiegające poza granicami planu wraz z poszerzeniami ich pasów drogowych, oznaczonymi na rysunku planu jako KD.D.1, KD.D.2, KD.D.4,

- droga klasy dojazdowa- D, oznaczona na rysunku planu jako KD.D.3;

2) ustala się ogólne zasady i wskaźniki dotyczące zapewnienia miejsc parkingowych:

a) ustala się minimalne wskaźniki zaspokojenia potrzeb parkingowych dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: nie mniej niż 2 miejsca parkingowe przypadające na jedno mieszkanie,

b) ustala się minimalne wskaźniki zaspokojenia potrzeb parkingowych dla innych funkcji niż wymienione powyżej:

- obowiązuje zapewnienie miejsc parkingowych w ilości wynikającej z potrzeb, ale nie mniej niż 4 miejsca parkingowe dla obiektu o powierzchni użytkowej wynoszącej powyżej 50 m2,

- z zapewnienia miejsc parkingowych na terenie działki zwalnia się lokale i obiekty usługowe o powierzchni użytkowej do 50m2,

b) miejsca do parkowania mogą być sytuowane na poziomie terenu lub jako stanowiska w garażach podziemnych, naziemnych lub nadziemnych;

c) obowiązuje zaspokojenie potrzeb parkingowych w granicach działki budowlanej,

d) tymczasowe obiekty budowlane o funkcjach wywołujących potrzeby parkingowe, a w szczególności obiekty o funkcjach usługowych, podlegają powyższym wymogom,

e) przebudowa, rozbudowa, nadbudowa istniejących budynków, lokalizacja nowych budynków, a także zmiana sposobu użytkowania istniejących lokali i budynków, wymaga zaspokojenia potrzeb parkingowych zgodnie z ustalonymi powyżej zasadami;

3) miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową wyznacza się w liczbie nie mniejszej niż:

a) 1 stanowisko - jeżeli liczba stanowisk, o których mowa w pkt. 2 wynosi 6-15,

b) 2 stanowiska - jeżeli liczba stanowisk, o których mowa w pkt. 2 wynosi 16-40,

c) 3 stanowiska - jeżeli liczba stanowisk, o których mowa w pkt. 2 wynosi 41-100,

d) 4% ogólnej liczby stanowisk jeżeli ogólna liczba stanowisk, o których mowa w pkt. 2 wynosi więcej niż 100;

4) ustalenia dla drogi publicznej, oznaczonej jako KD.D.1:

a) przeznaczenie terenu: poszerzenie pasa drogi klasy dojazdowa,

b) szerokość w liniach rozgraniczających: zgodnie z rysunkiem planu.

5) ustalenia dla drogi publicznej, oznaczonej jako KD.D.2:

a) przeznaczenie terenu: poszerzenie pasa drogi klasy dojazdowa,

b) szerokość w liniach rozgraniczających: co najmniej 3 m, zgodnie z rysunkiem planu,

6) ustalenia dla drogi publicznej, oznaczonej jako KD.D.3:

a) przeznaczenie terenu: droga klasy dojazdowa,

b) szerokość w liniach rozgraniczających: 10 m oraz z placem do zawracania o wymiarach 20 m x 20 m, zgodnie z rysunkiem planu;

7) ustalenia dla drogi publicznej, oznaczonej jako KD.D.4:

a) przeznaczenie terenu: poszerzenie pasa drogi klasy dojazdowa,

b) szerokość w liniach rozgraniczających: co najmniej 3 m, zgodnie z rysunkiem planu.

§ 14. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1) ustala się następujące zasady lokalizacji infrastruktury technicznej:

a) na całym terenie objętym planem lokalizację infrastruktury technicznej, a także przebudowy, rozbudowy sieci i urządzeń istniejących dopuszcza się:

- w liniach rozgraniczających dróg i dojazdów,

- w pasach wyznaczonych przez nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu oraz na innych terenach i obiektach wynikających z lokalizacji uzgodnionych na etapie projektowania,

b) właściciele działek, przez które przechodzą istniejące urządzenia infrastruktury technicznej, zobowiązani są do umożliwienia stałego dostępu do tych urządzeń służbom technicznym, celem prowadzenia jej konserwacji w niezbędnym zakresie,

c) występująca w granicach terenu objętego planem infrastruktura techniczna tj. sieci i urządzenia sieciowe z uwzględnieniem urządzeń drenarskich i melioracyjnych wymaga zachowania, w przypadku kolizji z projektowanymi urządzeniami należy je odpowiednio przebudować.

2) zaopatrzenie w wodę:

a) obowiązuje zaopatrzenie w wodę z gminnego systemu wodociągowego,

b) zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru należy zapewnić zgodnie z przepisami odrębnymi w tym zakresie;

3) odprowadzenie ścieków komunalnych:

a) teren objęty planem położony jest w granicach aglomeracji ściekowej Sarbinowo, wyznaczonej Rozporządzeniem Nr 45/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 marca 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji ściekowej Sarbinowo z późn. zm.,

b) obowiązuje pełne skanalizowanie obszarów przeznaczonych pod zabudowę z odprowadzeniem ścieków komunalnych z tych terenów do istniejącej oczyszczalni ścieków w Kiszkowie i zakazuje się budowy indywidualnych zbiorników bezodpływowych oraz indywidualnych (przydomowych) oczyszczalni ścieków,

c) wyklucza się zrzut nieoczyszczonych ścieków do gruntu i wód powierzchniowych;

4) odprowadzenie wód opadowych:

a) wody opadowe i roztopowe z terenów komunikacji drogowej, z powierzchni placów utwardzonych związanych z obsługą transportu oraz terenów o innym użytkowaniu powodującym zanieczyszczenie wód opadowych i roztopowych - przed odprowadzeniem do gruntu, rowów melioracyjnych i wód powierzchniowych wymagają oczyszczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

b) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenów projektowanej zabudowy do kanalizacji deszczowej (otwartej lub zamkniętej) - po jej wybudowaniu, w przypadku braku możliwości przyłączenia od kanalizacji deszczowej dopuszcza się zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w granicach własnej działki,

c) dla terenów wymagających wyposażenia w urządzenia do oczyszczania wód opadowych i roztopowych obowiązuje lokalizacja urządzeń podczyszczających na działce inwestora;

5) urządzenia melioracyjne:

a) na obszarze objętym planem, w terenach oznaczonych jako 1.UT, KD.D.01, KD.D.04, znajdują się urządzenia wodne melioracji szczegółowej w postaci rowu otwartego o przebiegu oznaczonym odpowiednim symbolem na rysunku planu,

b) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę urządzeń wodnych melioracji szczegółowych przy zachowaniu prawidłowego funkcjonowania całego układu;

6) obowiązuje rozbudowa sieci i urządzeń przesyłu energii elektrycznej w zakresie niezbędnym do zaopatrzenia zabudowy w energię elektryczną na całym terenie opracowania w formie kablowej;

7) zaopatrzenie w gaz z indywidualnych źródeł lub gazowej sieci rozdzielczej;

8) zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł energii cieplnej spełniających wymogi w zakresie ochrony środowiska;

9) gospodarka odpadami: gromadzenie i usuwanie odpadów powinno być prowadzone w sposób zgodny z obowiązującym w gminie systemem planowej gospodarki odpadami, z uwzględnieniem segregacji odpadów i właściwego zabezpieczenia odpadów niebezpiecznych;

10) zasady rozbudowy infrastruktury teletechnicznej: dopuszcza się rozbudowę sieci telekomunikacyjnych zarówno w formie tradycyjnej jak i wykorzystując nowe technologie:

a) dopuszcza się rozbudowę i modernizacje infrastruktury teletechnicznej,

b) ustala się rozwój systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych przewodowych i bezprzewodowych stosownie do wzrostu zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne,

c) w zakresie telekomunikacji zakłada się pełną dostępność do łączy telekomunikacyjnych, rozwój sieci teleinformatycznych,

d) dopuszcza się lokalizacje inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, w tym w szczególności stacje bazowe telefonii komórkowej.

§ 15. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenów:

1) do czasu realizacji zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu dopuszcza się dotychczasowy sposób użytkowania terenu;

2) na całym terenie obowiązuje zakaz zagospodarowania tymczasowego terenu. Jako zagospodarowanie tymczasowe należy rozumieć sposób wykorzystania i urządzenia terenu a także sposób użytkowania obiektu inny niż przeznaczenie terenu ustalone w planie miejscowym, dopuszczone na czas określony tj. do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem oraz zagospodarowanie inne niż wymienione w ust. 1;

3) na całym terenie dopuszcza się zagospodarowanie tymczasowe niezbędne na czas wykonania robót budowlanych związanych z realizacją przedsięwzięć.

§ 16. Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30% dla całego obszaru w granicach planu miejscowego. Rozdział 3 Ustalenia szczegółowe dotyczące poszczególnych terenów

§ 17. Dla terenu oznaczonego jako 1.ZU/UT ustala się:

1) przeznaczenie terenu: teren zieleni urządzonej i usług turystycznych: wyklucza się lokalizację wielkopowierzchniowych obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2;

2) obowiązujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy:

- w odległości 6 m od linii rozgraniczającej drogi oznaczonej jako KD.D.4 oraz od granicy z drogą przebiegającą poza wschodnią granicą terenu,

- w odległości 6 m od północnej granicy terenu,

- w odległości 4 m od osi kanału kanalizacji deszczowej przebiegającego wzdłuż zachodniej granicy terenu,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimalnie 65% powierzchni działki budowlanej,

c) wielkość powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej: nie więcej niż 0,2,

d) intensywność zabudowy na działce budowlanej:

- minimalna 0,0,

- maksymalna 0,8;

3) obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i gabaryty obiektów:

a) gabaryty obiektów:

- wysokość zabudowy: maksymalnie do 9 m,

- wysokość pozostałych obiektów: maksymalnie do 9 m,

b) kształt dachu i pokrycie dachów: dowolne;

4) zasady podziału na działki:

a) minimalna wielkość działki budowlanej: 2 000 m2,

b) minimalna szerokość frontu nowowydzielanej działki budowlanej: 20 m,

c) pozostałe parametry działek budowlanych: dowolne,

d) dopuszcza się wydzielanie dojazdów o parametrach:

- o szerokości w liniach rozgraniczających minimum 10 m,

- na dojazdach nieprzelotowych obowiązuje lokalizacja placu do zawracania pojazdów;

5) zasady obsługi komunikacyjnej: wjazd na teren z dróg oznaczonych jako KD.D.4 oraz dróg przebiegających poza zachodnią oraz północną granicą terenu.

§ 18. Dla terenu oznaczonego jako 2.MN/U ustala się:

1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowej:

a) dopuszcza się zabudowę mieszkaniową w formie budynków wolnostojących i bliźniaczych,

b) wyklucza się lokalizację obiektów hotelarskich z wyjątkiem pensjonatów,

c) dopuszcza się lokalizację na jednej działce:

- wyłącznie funkcji usługowej,

- wyłącznie funkcji mieszkaniowej,

- jednocześnie funkcji mieszkaniowej i usługowej,

- wyłącznie jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego;

d) funkcje usługowe mogą być lokalizowane w lokalu użytkowym w budynku mieszkalnym lub oddzielnym obiekcie.

2) obowiązujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy: w odległości 6 m od granicy terenu z drogą przebiegająca poza wschodnią granicą terenu,

b) istniejąca zabudowa usytuowana niezgodnie z wyznaczoną linią zabudowy może być poddana remontom bez prawa rozbudowy obiektu lub jego części usytuowanej niezgodnie z ustaloną linią zabudowy,

c) dopuszcza się lokalizację zabudowy bezpośrednio przy granicach działek nie leżących na granicy terenu elementarnego,

d) udział powierzchni biologicznie czynnej:

- na działkach z funkcją mieszkaniową: minimalnie 40% powierzchni działki budowlanej,

- na działkach bez funkcji mieszkaniowej: minimalnie 30% powierzchni działki budowlanej,

e) intensywność zabudowy na działce budowlanej:

- minimalna 0,0,

- maksymalna 1,2;

3) obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i gabaryty obiektów:

a) gabaryty obiektów:

- wysokość zabudowy: maksymalnie do 10 m i liczba kondygnacji: budynki mieszkalne do 2 kondygnacji nadziemnych oraz pozostałe budynki do 3 kondygnacji nadziemnych,

- wysokość pozostałych obiektów: dowolnie,

b) kształt dachu: dachy dwuspadowe o jednakowym kącie nachylenia połaci 30o- 45o,

c) pokrycie dachów: materiał dowolny w tonacji naturalnej dachówki ceramicznej, czerni lub szarości.

4) zasady podziału na działki:

a) minimalna wielkość działki budowlanej:

- z zabudową mieszkaniową w formie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej: 600 m2,

- pozostałe: 750 m2,

b) minimalna szerokość frontu nowowydzielanej działki budowlanej: 16 m,

c) pozostałe parametry działek budowlanych: dowolne,

d) wyklucza się wydzielanie dojazdów.

5) zasady obsługi komunikacyjnej: przez istniejące zjazdy z drogi powiatowej Nr 0354 Z przebiegającej poza wschodnią granicą terenu.

§ 19. Dla terenu oznaczonego jako 3.MW ustala się:

1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

2) obowiązujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy:

- w odległości 6 m od granicy terenu z drogą przebiegającą poza wschodnią granicą terenu,

- wzdłuż północnej granicy terenu: w odległości 6 m od granicy terenu z drogą przebiegającą poza północną granicą terenu oraz wyznaczoną przez istniejącą ścianę budynku,

b) istniejąca zabudowa usytuowana niezgodnie z wyznaczoną linią zabudowy może być poddana remontom bez prawa rozbudowy obiektu lub jego części usytuowanej niezgodnie z ustaloną linią zabudowy,

c) dopuszcza się lokalizację zabudowy bezpośrednio przy granicach działek nie leżących na granicach terenu elementarnego,

d) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimalnie 40% powierzchni działki budowlanej,

e) intensywność zabudowy na działce budowlanej:

- minimalna 0,0,

- maksymalna 1,8;

3) obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i gabaryty obiektów:

a) gabaryty obiektów:

- wysokość zabudowy: maksymalnie do 15 m oraz do 4 kondygnacji nadziemnych;

- wysokość pozostałych obiektów: dowolnie,

b) kształt dachu i pokrycie dachów: dowolne,

4) zasady podziału na działki:

a) minimalna wielkość działki budowlanej: 750 m2,

b) pozostałe parametry działek budowlanych: dowolne,

c) wyklucza się wydzielanie dojazdów;

5) zasady obsługi komunikacyjnej: przez istniejące zjazdy z drogi powiatowej Nr 0354 Z przebiegającej poza wschodnią granicą terenu.

§ 20. Dla terenu oznaczonego jako 4.UP ustala się:

1) przeznaczenie terenu: teren usług publicznych - usług społecznych: pomocy społecznej i oświaty;

2) obowiązujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy: wzdłuż północnej granicy terenu wyznaczoną przez istniejący budynek na sąsiedniej działce, zgodnie z rysunkiem planu,

b) dopuszcza się lokalizację zabudowy bezpośrednio przy granicach działek nie leżących na granicy terenu 4.UP z terenem oznaczonym jako 1.ZU/UT,

c) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimalnie 65% powierzchni działki budowlanej ,

d) intensywność zabudowy na działce budowlanej:

- minimalna 0,0,

- maksymalna 1,2;

3) obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i gabaryty obiektów:

a) gabaryty obiektów:

- wysokość zabudowy: maksymalnie do 9 m,

- wysokość pozostałych obiektów: maksymalnie do 9 m,

b) kształt dachu i pokrycie dachów: dowolne.

4) zasady podziału na działki:

a) minimalna wielkość działki budowlanej oraz pozostałe parametry działek budowlanych: działki istniejące w dniu uchwalenia planu uznaje się za zgodne z ustaleniami planu,

b) wyklucza się wydzielanie dojazdów.

5) zasady obsługi komunikacyjnej: z drogi przebiegającej poza północną granicą terenu.

§ 21. Dla terenu oznaczonego jako 5.MN/U ustala się:

1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowej:

a) dopuszcza się zabudowę mieszkaniową w formie budynków wolnostojących i bliźniaczych,

b) wyklucza się lokalizację obiektów hotelarskich z wyjątkiem pensjonatów,

c) dopuszcza się lokalizację na jednej działce:

- wyłącznie funkcji usługowej stanowiącej usługi turystyczne, zgodnie z wymienionymi w lit. b,

- wyłącznie funkcji mieszkaniowej,

- jednocześnie funkcji mieszkaniowej i usługowej,

- wyłącznie jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego,

d) funkcje usługowe mogą być lokalizowane w lokalu użytkowym w budynku mieszkalnym lub oddzielnym obiekcie.

2) obowiązujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy:

- w odległości 6 m od granicy terenu z drogą przebiegająca poza zachodnią i północną granicą terenu,

- w odległości 6 m od linii rozgraniczającej drogi oznaczonej jako KD.D.3;

c) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimalnie 50% powierzchni działki budowlanej,

d) intensywność zabudowy na działce budowlanej:

- minimalna 0,0,

- maksymalna 1,5;

3) obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i gabaryty obiektów:

a) gabaryty obiektów:

- wysokość zabudowy: maksymalnie do 10 m oraz liczba kondygnacji: do 2 kondygnacji nadziemnych;

- wysokość pozostałych obiektów: dowolnie,

b) kształt dachu i pokrycie dachów:

- kształt dachu: dachy dwuspadowe o jednakowym kącie pochylenia połaci 30o-45o,

- pokrycie: materiał dowolny w tonacji naturalnej dachówki ceramicznej, czerni lub szarości;

4) zasady podziału na działki:

a) minimalna wielkość działki budowlanej:

- z zabudową mieszkaniową w formie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej: 500 m2,

- pozostałe: 750 m2,

b) pozostałe parametry działek budowlanych: dowolne,

c) wyklucza się wydzielanie dojazdów;

5) zasady obsługi komunikacyjnej: z drogi oznaczonej jako KD.D.3.

§ 22. Dla terenu oznaczonego jako 6.UP ustala się:

1) przeznaczenie terenu: teren usług publicznych - usług społecznych: teren służący celom pomocy społecznej,

2) obowiązujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy: w odległości 6 m od granicy terenu z drogą, przebiegająca poza północną granicą terenu oraz z uwzględnieniem istniejącego budynku- zgodnie z rysunkiem planu

b) dopuszcza się lokalizację zabudowy bezpośrednio przy granicach działek nie leżących na granicy terenu elementarnego,

c) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimalnie 50% powierzchni działki budowlanej,

d) intensywność zabudowy na działce budowlanej:

- minimalna 0,0,

- maksymalna 1,5;

3) obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i gabaryty obiektów:

a) gabaryty obiektów:

- wysokość zabudowy: maksymalnie do 10 m,

- wysokość pozostałych obiektów: dowolnie,

b) kształt dachu i pokrycie dachów: dowolne.

4) zasady podziału na działki:

a) minimalna wielkość działki budowlanej:

- działki istniejące w dniu uchwalenia planu uznaje się za zgodne z ustaleniami planu,

- minimalna wielkość działki nowo wydzielanej: 750 m2,

b) minimalna szerokość frontu nowowydzielanej działki budowlanej: 20 m,

c) pozostałe parametry działek budowlanych: dowolne,

d) wyklucza się wydzielanie dojazdów.

5) zasady obsługi komunikacyjnej: z drogi oznaczonej jako KD.D.3.

§ 23. Dla terenu oznaczonego jako 7.MN/U ustala się:

1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowej:

a) dopuszcza się zabudowę mieszkaniową w formie budynków wolnostojących i bliźniaczych,

b) wyklucza się lokalizację obiektów hotelarskich z wyjątkiem pensjonatów,

c) dopuszcza się lokalizację na jednej działce:

- wyłącznie funkcji usługowej stanowiącej usługi turystyczne, zgodnie z wymienionymi w lit. b,

- wyłącznie funkcji mieszkaniowej,

- jednocześnie funkcji mieszkaniowej i usługowej,

- wyłącznie jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego;

d) funkcje usługowe mogą być lokalizowane w lokalu użytkowym w budynku mieszkalnym lub oddzielnym obiekcie.

2) obowiązujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy:

- w odległości 6 m od granicy terenu z drogą przebiegającą poza północną granicą terenu,

- w odległości 6 m od linii rozgraniczającej drogi oznaczonej jako KD.D.3;

c) dopuszcza się lokalizację zabudowy bezpośrednio przy granicach działek nie leżących na granicy terenu elementarnego,

d) udział powierzchni biologicznie czynnej:- minimalnie 50% powierzchni działki budowlanej,

e) intensywność zabudowy na działce budowlanej:

- minimalna 0,0,

- maksymalna 1,5;

3) obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i gabaryty obiektów:

a) gabaryty obiektów:

- wysokość zabudowy: maksymalnie do 10 m oraz liczba kondygnacji: budynki mieszkalne do 2 kondygnacji nadziemnych oraz pozostałe budynki do 3 kondygnacji nadziemnych,

- wysokość pozostałych obiektów: dowolnie,

b) kształt dachu i pokrycie dachów:

- kształt dachu: dachy dwuspadowe, o jednakowym kącie pochylenia połaci 30o-45o,

- pokrycie: materiał dowolny w tonacji naturalnej dachówki ceramicznej, czerni lub szarości,

c) budynki usytuowane kalenica główną prostopadle lub równolegle do drogi oznaczonej jako KD.D.3;

4) zasady podziału na działki:

a) minimalna wielkość działki budowlanej:

- z zabudową mieszkaniową w formie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej: 500 m2,

- pozostałe: 750 m2,

b) minimalna szerokość frontu nowowydzielanej działki budowlanej: 20 m,

c) pozostałe parametry działek budowlanych: dowolne,

d) wyklucza się wydzielanie dojazdów.

5) zasady obsługi komunikacyjnej: z drogi oznaczonej jako KD.D.3.

§ 24. Ustalenia dla terenów 8.MN/U:

1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowej:

a) dopuszcza się zabudowę mieszkaniową w formie budynków wolnostojących i bliźniaczych,

b) wyklucza się lokalizację obiektów hotelarskich z wyjątkiem pensjonatów,

c) dopuszcza się lokalizację na jednej działce:

- wyłącznie funkcji usługowej stanowiącej usługi turystyczne, zgodnie z wymienionymi w lit. b,

- wyłącznie funkcji mieszkaniowej,

- jednocześnie funkcji mieszkaniowej i usługowej,

- wyłącznie jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego,

d) funkcje usługowe mogą być lokalizowane w lokalu użytkowym w budynku mieszkalnym lub oddzielnym obiekcie.

2) obowiązujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy: w odległości 6 m oraz 20 m od linii rozgraniczającej drogi oznaczonej jako KD.D.3 oraz 6 m od wschodniej granicy planu miejscowego,

c) dopuszcza się lokalizację zabudowy bezpośrednio przy granicach działek nie leżących na granicy terenu elementarnego,

d) udział powierzchni biologicznie czynnej:

- minimalnie 50% powierzchni działki budowlanej,

- obowiązuje zagospodarowanie jako powierzchnia biologicznie czynna fragmentu obszaru położonego pomiędzy południową granicą terenu a linią zabudowy wyznaczoną w odległości 20 m od granicy z drogą oznaczoną jako KD.D.3, zgodnie z rysunkiem planu;

e) intensywność zabudowy na działce budowlanej:

- minimalna 0,0,

- maksymalna 1,5;

3) obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i gabaryty obiektów:

a) gabaryty obiektów:

- wysokość zabudowy: maksymalnie do 10 m oraz liczba kondygnacji: budynki mieszkalne do 2 kondygnacji nadziemnych oraz pozostałe budynki do 3 kondygnacji nadziemnych,

- wysokość pozostałych obiektów: dowolnie,

b) kształt dachu i pokrycie dachów:

- kształt dachu: dachy dwuspadowe o jednakowym kącie pochylenia połaci 30o-45o,

- pokrycie: materiał dowolny w tonacji naturalnej dachówki ceramicznej, czerni lub szarości,

c) budynki usytuowane kalenica główną prostopadle lub równolegle do drogi oznaczonej jako KD.D.3.

4) zasady podziału na działki:

a) minimalna wielkość działki budowlanej:

- z zabudową mieszkaniową w formie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej: 500 m2,

- pozostałe: 750 m2,

b) minimalna szerokość frontu nowowydzielanej działki budowlanej: 20 m,

c) pozostałe parametry działek budowlanych: dowolne,

d) wyklucza się wydzielanie dojazdów.

5) zasady obsługi komunikacyjnej: z drogi oznaczonej jako KD.D.3. Rozdział 4 Ochrona gruntów rolnych i leśnych

§ 25. Na cele nierolnicze w planie przeznacza się użytki rolne klasy bonitacyjnej IV o łącznej powierzchni ok. 1,4774 ha. Zgodnie z w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1205), wymienione grunty uzyskują zgodę na przeznaczenie na cele nierolnicze w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Rozdział 5 Przepisy końcowe

§ 26. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielno.

§ 27. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Mielno


Krzysztof Chadacz


Załącznik do Uchwały Nr LX/612/14
Rady Gminy Mielno
z dnia 30 października 2014 r.
Zalacznik1.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Gąsecka

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama