| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr II/15/2014 Rady Gminy Karnice

z dnia 3 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/200/2012 Rady Gminy Karnice w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karnice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z 8 marca o samorządzie gminnym z 1990 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 4 ust. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U z 2013 r. poz.1399 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryficach, Rada Gminy Karnice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XVII/200/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 28 listopada 2012 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karnice wprowadza się następujące zmiany:

1) Dotychczasowy § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2 dla odpadów zbieranych w sposób selektywny ustala się pojemniki, worki i kontenery o pojemności od 60 l do 1500 l, z przeznaczeniem na:

1) papier i tekturę - kolor worka lub pojemnika niebieski

2) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe - kolor worka lub pojemnika żółty;

3) szkło - kolor worka lub pojemnika zielony;

4) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone - kolor worka lub pojemnika brązowy";

2) Dotychczasowy § 13 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4 odpady odbierane są nie rzadziej niż:

1) w zabudowie jednorodzinnej, zmieszane odpady komunalne - raz na 2 tygodnie;

2) w zabudowie wielorodzinnej i pensjonatowej zmieszane odpady komunalne - raz na 2 tygodnie;

3) w zabudowie jednorodzinnej, odpady zbierane selektywnie tj. tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe- raz w miesiącu;

4) w zabudowie jednorodzinnej, odpady zbierane selektywnie szkło, papier i tektura odbierane - raz na 2 miesiące

5) w zabudowie wielorodzinnej i pensjonatowej odpady zbierane selektywnie tj. tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe - raz na 2 tygodnie;

6) w zabudowie wielorodzinnej i pensjonatowej odpady zbierane selektywnie szkło, papier
i tektura - raz w miesiącu;

7) dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady zbierane
w sposób selektywny - raz na miesiąc;

8) dla podmiotów handlowo-usługowych wprowadza się obowiązek usuwania odpadów - raz na tydzień.";

3) Dotychczasowy §13 ust. 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

odpady komunalne z cmentarzy - raz w tygodniu.".

2. W pozostałym i nie zmienionym zakresie uchwała nr XVII/200/2012 Rady Gminy Karnice
z dnia 28.11.2012 r. obowiązuje w dotychczasowej treści.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karnice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Karnice


Andrzej Przeździęk

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Cafe Finance

Ogólnopolskie biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »