| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr LXIV/562/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 30 października 2014 r.

zmieniająca uchwałę Nr LXVI/561/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 3 sierpnia 2010r. w sprawie umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Pyrzyce i jej jednostkom podległym (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 103, poz. 1840)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 , poz.645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz.1072) oraz art. 59 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014r. poz. 379, poz.911) Rada Miejska w Pyrzycach uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXVI/561/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 3 sierpnia 2010r. w sprawie umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Pyrzyce i jej jednostkom podległym (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 103, poz. 1840), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 pkt 16 otrzymuje brzmienie:

W stosunku do dłużników będących przedsiębiorcami, ubiegających się o udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnych na podstawie §2 ust. 1 pkt. 5, 6, 7 i § 3 ust. 9 uchwały, stosowanie umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności może stanowić pomoc publiczną, a jej udzielenie następować będzie w ramach pomocy de minimis z uwzględnieniem warunków określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L nr 352/1.".

§ 3. pkt 17 otrzymuje brzmienie:

Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie ulgi w spłacie należności, która stanowi pomoc de minimis zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem o udzielenie ulgi, wszystkich zaświadczeń albo oświadczeń oraz informacji, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z 2008r. Nr 93, poz. 585, z 2010r. Nr 18, poz. 99, z 2011r. Nr 233 poz. 1381) w tym informacji określonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 311, z 2013r. poz. 276)".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i obowiązywać będzie zgodnie z czasem obowiązywania rozporządzenia Komisji nr 1407/2013 tj. do dnia 31 grudnia 2020r.

Przewodniczący Rady


Ryszard Grzesiak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »