| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr III/10/2014 Rady Gminy Rąbino

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy 2014 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.[1])) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.[2])) po wysłuchaniu Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - Rada Gminy Rąbino uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2014 r.:

- dokonuje się przeniesienia wydatków ,o kwotę 342 271,91 zł.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów budżetu kwotą 13 067 110,64 zł. w tym:

- dochody bieżące 12 928 287,64 zł

- dochody majątkowe 138 823,00 zł

- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, w kwocie 2 669 533,59 zł.

2. Po stronie wydatków budżetu kwotą 14 823 940,64 zł w tym:

- wydatki bieżące 12 926 284,84 zł

- wydatki majątkowe 1 897 655,80 zł

- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, w kwocie 2 669 533,59 zł

3. Przychody budżetu gminy stanowią kwotę 1 924 707,00 zł

4. Rozchody budżetu gminy stanowią kwotę 167 877,00 zł

5. Deficyt budżetu stanowi kwotę 1 756 830,00 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rąbino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr inż. Alicja Wiedro-Stempińska


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/10/2014
Rady Gminy Rąbino
z dnia 29 grudnia 2014 r.

ZMIANY WYDATKÓW

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Zwiększenia

Zmniejszenia

010

Rolnictwo i łowiectwo

1 000,00

01030

Izby rolnicze

1 000,00

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z tyt.podatku rolnego

1 000,00

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,wodę i gaz

6 000,00

40002

Dostarczanie wody

6 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

6 000,00

710

Działalność usługowa

4 800,00

71004

Palny zagospodarowania przestrzennego

4 800,00

4300

Zakup usług pozostałych

4 800,00

750

Administracja publiczna

157 380,00

75022

Urzędy gmin

9 000,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

8 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000,00

75023

Urzedy gmin

148 380,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

60 980,00

4110

Skłądki na ubezpieczenia społeczne

12 000,00

4140

Wpłaty na PFRON

4 500,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

40 000,00

4260

Zakup energii

5 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

20 000,00

4309

Zakup usług pozostałych

2 400,00

4480

Podatek od nieruchomości

3 000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

4 920,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

4 920,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

300,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

150,00

4120

Składki na FP

20,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

950,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000,00

4260

Zakup energii

1 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 000,00

801

Oświata i wychowanie

97 427,13

169 319,76

80101

Szkoły podstawowe

77 804,20

61 198,96

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

1 500,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń

6 715,19

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

74 504,20

4110

Skłądki na ubezpieczenia społeczne

4 120,48

4120

Składki na FP

1 263,77

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 800,00

4260

Zakup energii

22 809,83

4300

Zakup usług pozostałych

26 289,69

80103

Oddziałay przedszkolne przy szkołach podstawowych

5 822,56

3020

Wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń

2,44

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 248,61

4110

Skłądki na ubezpieczenia społeczne

2 264,47

4120

Składki na FP

307,04

80104

Przedszkola

97,79

19 799,26

3020

Wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń

97,79

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

8 545,94

4110

Skłądki na ubezpieczenia społeczne

9 120,27

4120

Składki na FP

2 133,05

80110

Gimnazja

80 074,34

3020

Wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń

704,40

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

75 354,97

4110

Skłądki na ubezpieczenia społeczne

2 777,96

4120

Składki na FP

62,65

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 172,92

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,66

4260

Zakup energii

0,78

80113

Dowożenie uczniów do szkół

10 350,16

1,58

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

6 350,16

4110

Skłądki na ubezpieczenia społeczne

0,15

4120

Składki na FP

0,45

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,98

80114

Zespoły obsługi administracyjnej szkół

9 174,98

2 422,15

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

9 174,98

4110

Skłądki na ubezpieczenia społeczne

2 338,59

4120

Składki na FP

82,19

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,90

4300

Zakup usług pozostałych

0,47

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

0,91

4410

Podróże służbowe krajowe

0,91

852

Pomoc społeczna

10 000,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

4 500,00

3110

Świadczenia społeczne

4 500,00

85295

Pozostała działalność

5 500,00

3110

Świadczenia społeczne

5 500,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

301,85

85401

Świetlice szkolne

301,85

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

275,28

4110

Skłądki na ubezpieczenia społeczne

0,07

4120

Składki na FP

26,50

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

72 826,67

153 000,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

88 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

88 000,00

90095

Pozostała działalność

72 826,67

65 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

60 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

5 000,00

4120

Składki na FP

1 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

71 826,67

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2 718,11

850,30

92109

Domy i ośrodki kultury,światlice i kluby

415,48

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

133,94

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

221,08

4410

Podróże służbowe krajowe

60,46

92116

Biblioteki

2 718,11

434,82

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 718,11

4110

Skłądki na ubezpieczenia społeczne

99,09

4120

Składki na FP

335,73

926

Kultura fizyczna

4 000,00

92601

Obiekty sportowe

4 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4 000,00

Razem:

342 271,91

342 271,91

0,00


Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/10/2014
Rady Gminy Rąbino
z dnia 29 grudnia 2014 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W ROKU 2014

TREŚĆ

Klasyfikacja §

Plan

A. DOCHODY:

x

13 067 110,64

a.bieżące

x

12 928 287,64

b.majatkowe

x

138 823,00

B. WYDATKI:

x

14 823 940,64

a.bieżące

x

12 926 284,84

b.majatkowe

x

1 897 655,80

C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)

x

-1 756 830,00

D. FINANSOWANIE (D1-D2)

x

1 756 830,00

D1. Przychody ogółem, z tego:

x

1 924 707,00

1. kredyty

952

950 000,00

w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE

952

950 000,00

2. pożyczki

952

220 000,00

w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE

903

220 000,00

3. inne źródła- wolne środki

950

754 707,00

w tym na pokrycie deficytu

754 707,00

D2. Rozchody ogółem

x

167 877,00

1. Spłaty kredytów

992

80 000,00

w tym otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE

992

0,00

2. Spłaty pożyczek

992

87 877,00

w tym otrzymanie na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE

963

51 823,00


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318;z2014 r.poz.379,1072.

[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz.938, 1646,z 2014 r. poz. 379,911,1146.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Kręcisz

Księgowa, ekonomistka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »