| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr III/12/14 Rady Gminy Biesiekierz

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Biesiekierz na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. , poz.594, ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości - 25.976.087,- zł z tego :

- dochody bieżące - 24.201,237,- zł,

- dochody majątkowe - 1.774.850,- zł, wg załącznika nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości - 25.241.087,- zł z tego :

- wydatki bieżące - 23.337.087,- zł

- wydatki majątkowe - 1.904.000,- zł wg załącznika nr 2.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości - 735.000,- zł, która zostanie przeznaczona na spłatę:

- kredytu w kwocie - 735.000,- zł

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu:

- rozchody - 735.000,- zł, wg załącznika nr 3.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 85.000,- zł.

2) celową w wysokości - 65.000,- zł

z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 65.000,- zł

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, wg załącznika nr 4.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, wg załącznika nr 5.

§ 7. 1. Ustala się dochody w wysokości - 81.000,- zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości - 71.000,- zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w wysokości - 10.000,-zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Ustala się dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie - 585.000,- zł , wg załącznika nr 6.

§ 9. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych w kwocie - 1.625.000,-zł, wg załącznika nr 7.

§ 10. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań udzielającego dotacji w kwocie - 1.264.900,- zł , wg załącznika nr 8.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na :

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 1.500.000,- zł ( w rachunku bankowym ),

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 735.000,- zł.

c) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty - 2.000.000,- zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w §11 do wysokości kwot w nich określonych.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) dokonywania zmian w planie wydatków :

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3) zaciągania zobowiązań, z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w rok następnym,

4) udzielania zaliczek na wydatki bieżące pracownikom Urzędu Gminy i w jednostkach podległych,

5) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy oraz zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2015r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Płaza


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/12/14
Rady Gminy Biesiekierz
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/12/14
Rady Gminy Biesiekierz
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/12/14
Rady Gminy Biesiekierz
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2015 roku


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/12/14
Rady Gminy Biesiekierz
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/12/14
Rady Gminy Biesiekierz
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji w 2015 roku


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/12/14
Rady Gminy Biesiekierz
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy na rok 2015


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/12/14
Rady Gminy Biesiekierz
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik7.pdf

Zadania inwestycyjne w roku 2015


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/12/14
Rady Gminy Biesiekierz
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik8.pdf

Dotacje udzielone z budżetu gminy na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie naliczone do sektora finansów publicznych udzielone na rok 2015

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Wachowski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »