reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr III/26/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie

z dnia 19 stycznia 2015 r.

w sprawie zmian budżetu na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/13/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczno na 2015 r. wprowadza się następujące zmiany: w tym:

1) Zwiększa się prognozowane dochody budżetowe o kwotę 1 050 000,00 zł w tym:

a) dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 911 981,00 zł

- rozdział 70005 - Gospodarka gruntowa i nieruchomościami o kwotę 154 981,00 zł

§ 0770. - Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dochody majątkowe) o kwotę 150 000,00 zł

§ 0920. - Pozostałe odsetki ( dochody bieżące) o kwotę 4 981,00 zł

- rozdział 70095 - Pozostała działalność o kwotę 757 000,00 zł

§ 6290. - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin ),powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( dochody majątkowe) o kwotę 757 000,00 zł

b) dział 750 - Administracja publiczna o kwotę 33 555,00 zł

- rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 33 555,00 zł

§ 2007. - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( dochody bieżące) o kwotę 33 555,00 zł

c) dział 758 - Różne rozliczenia o kwotę 100 000,00 zł

- rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe o kwotę 100 000,00 zł

§ 0970. - Wpływy z różnych dochodów ( dochody bieżące) o kwotę 100 000,00 zł

d) dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 4 464,00 zł

- rozdział 92195 - Pozostała działalność o kwotę 4 464,00 zł

§ 2007. - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( dochody bieżące) o kwotę 4 464,00 zł

2) Zwiększa się planowane wydatki budżetoweo kwotę 1 050 000,00 zł w tym:

a) dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 336 000,00 zł

- rozdział 70005 - Gospodarka gruntowa i nieruchomościami o kwotę 36 000,00 zł w pozycji wydatki majątkowe o kwotę 36 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa pomieszczeń dworca kolejowego na poczekalnię(prace przedprojektowe i projektowe wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę)" ( poz. 28 zał. nr 4 do uchwały budżetowej)

- rozdział 70095 - Pozostała działalność o kwotę 300 000,00 zł w pozycji wydatki majątkowe o kwotę 300 000,00 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa mieszkaniowego budynku komunalnego" ( poz. 7 zał. nr 4 do uchwały budżetowej )

b) dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 213 000,00 zł

- rozdział 90095 Pozostała działalność o kwotę 213 000,00 zł w pozycji wydatki majątkowe o kwotę 213 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego w Choszcznie" ( poz. 29 zał. nr 4 do uchwały budżetowej)

c) dział 926 - Kultura fizyczna o kwotę 501 000,00 zł

- rozdział 92695 Pozostała działalność o kwotę 501 000,00 zł w pozycji wydatki majątkowe o kwotę 501 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rozwój infrastruktury rekreacyjno - turystycznej w Choszcznie poprzez budowę przystani wodnych i łowisk wędkarskich nad jeziorem Klukom" ( poz. 30 zał. nr 4 do uchwały budżetowej)

3) § 13 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty - 3 750 000,00 zł";

4) Załącznik Nr 4 określający Plan wydatków Gminy Choszczno na inwestycje realizowane w roku 2015 (wyciąg z załącznika nr 2) , otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Bogusław Szymański


Załącznik do Uchwały Nr III/26/2015
Rady Miejskiej w Choszcznie
z dnia 19 stycznia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Proactive

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama