reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr III/19/14 Rady Miejskiej w Gościnie

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 t.j., poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) i po uzyskaniu opinii Komisji Rady Miejskiej i wysłuchaniu propozycji Burmistrza Gościna, Rada Miejska w Gościnie uchwala co następuje:

§ 1. W budżecie gminy na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) Dochody

Dz.

Rozd

§

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej

Zwiększenia

Zmniejszenia

1

2

3

4

5

6

010

Rolnictwo i łowiectwo

4.500,00

01095

Pozostała działalność

4.500,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

4.500,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

14.945,00

612.371,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1.300,00

612.371,00

0470

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

3.800,00

0690

Wpływy z różnych opłat

1.300,00

0750

Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych

588.571,00

0770

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności

20.000,00

70095

Pozostała działalność

13.645,00

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

13.645,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

260.000,00

75416

Straż gminna (miejska)

260.000,00

0570

Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od ludności

260.000,00

756

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

111.033,00

190.480,00

75601

Wpływy z pod. i opłat osób fizycznych

216,00

0350

Wpływy z karty podatkowej

216,00

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

67.922,00

25.311,00

0310

Wpływy z podatku od nieruchomości

44.321,00

0320

Wpływy z podatku rolnego

20.601,00

0330

Wpływy z podatku leśnego

5.811,00

0340

Wpływy z podatku od śr. trans

10.000,00

0500

Podat. od czyn. cywilnoprawnej

9.500,00

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków

3.000,00

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

41.460,00

157.669,00

0310

Podatek od nieruchomości

91.545,00

0320

Podatek rolny

61.724,00

0330

Podatek leśny

900,00

0340

Podatek od środków transportowych

13.837,00

0

0360

Podatek od spadków i darowizn

1.000,00

0430

Wpływy z opłaty targowej

2.500,00

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

25.000,00

0690

Wpływy z różnych opłat

2.623,00

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw

1.435,00

7.500,00

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

7.500,00

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn.samorządu teryt.na podst.odrębnych ustaw

585,00

0690

Wpływy z różnych opłat

850,00

758

Różne rozliczenia

10.000,00

75801

Cześć oświatowa subwencji ogólnej

10.000,00

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

10.000,00

801

Oświata i wychowanie

24.248,00

35.157,00

80101

Szkoły podstawowe

22.025,00

0750

Dochody z najmu i dzierżawy

1.080,00

.

0830

Wpływy z usług

20.595,00

0960

Otrzymane darowizny

350,00

80104

Przedszkola

20.157,00

0690

Wpływy z różnych opłat

3.000,00

0830

Wpływy z usług

17.157,00

80110

Gimnazja

2.223,00

0750

Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych

2.223,00

80195

Pozostała działalność

15.000,00

0830

Wpływy z usług

15.000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

40.509,00

29.600,00

90019

Wpływy związane z gromadze niem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

6.000,00

6.000,00

0580

Grzywny i mandaty i inne kary pieniężne od ludności

6.000,00

0690

Wpływy z różnych opłat

6.000,00

90095

Pozostała działalność

34.509,00

23.600,00

0400

Wpływy z opłaty produktowej

2.100,00

0690

Wpływy z różnych opłat

21.500,00

0830

Wpływy z usług

34.509,00

Razem

460.735,00

872.108,00

Razem zmniejszenie dochodów

411.373,00

2) Wydatki

Dz.

Rozd

§

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej

Zwiększenia

Zmniejszenia

1

2

3

4

5

010

Rolnictwo i łowiectwo

10.000,00

01095

Pozostała działalność

10.000,00

4210

Zakup materiału i wyposażenia

10.000,00

600

Transport i łączność

50.000,00

60016

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

50.000,00

4210

Zakup materiału i wyposażenia

10.000,00

4270

Zakup usług remontowych

40.000,00

750

Administracja publiczna

14.000,00

75022

Rada miasta

14.000,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

12.000,00

4210

Zakup materiału i wyposażenia

2.000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

19.800,00

19.800,00

75416

Straż miejska

19.800,00

19.800,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

19.800,00

4210

Zakup materiału i wyposażenia

15.900,00

4260

Zakup energii

3.900,00

757

Obsługa długu publicznego

543.225,00

75702

Obsługa kredytów i pożyczek

543.225,00

8020

Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń

538.571,00

8110

Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

4.654,00

801

Oświata i wychowanie

20.000,00

80101

Szkoły podstawowe

10.000,00

4260

Zakup energii

10.000,00

80104

Przedszkola

10.000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

10.000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

10.000,00

92109

Domy i ośrodki kultury

10.000,00

2820

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom

10.000,00

926

Kultura fizyczna

187.852,00

92601

Obiekty sportowe

187.852,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

149.320,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

38.532,00

Razem

231.652,00

643.025,00

Razem zamiany wydatków

411.373,00

Załącznik Nr 1 uzasadnienie zmian budżetu gminy. Załącznik Nr 2 prezentuje plan inwestycyjny.

§ 2. Budżet gminy na rok 2014 po dokonanych zmianach zamyka się po stronie

1) dochodów25.110.039,33 złz tego:

- dochody bieżące22.337.441,86 zł

- dochody majątkowe2.772.597,47 zł

2) wydatków26.724.107,86 złz tego

- wydatki bieżące20.719.191,66 zł

- wydatki majątkowe6.004.916,20 zł

3) Deficyt budżetowy 1.614.068,53 zł Deficyt pokryty zostanie kredytem bankowym Załącznik Nr 3 przychody i rozchody budżetu Gminy w 2014 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi, który dokona odpowiednich zmian w planie finansowym gminy.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodnio- pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Barbara Koleśnikow


Załącznik do Uchwały Nr III/19/14
Rady Miejskiej w Gościnie
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Uzasadnienie zmian budżetu gminy

I. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o zmniejszone prognozowane dochody własne o kwotę 411.373,00 zł oraz zwiększa o kwotę i zmniejsza się wydatki o kwotę 411.373,00 zł jak niżej:

1) Zmniejsza się dochody - z tytułu najmu i dzierżaw składników majątkowych o kwotę 612.371,00 zł w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

2) Zwiększa się dochody z mandatów i kar pieniężnych od ludności o kwotę 260.000,00zł. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 Straż gminna.

3) Zmniejsza się dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych nieposiadających osobowości prawnych z tytułu podatków i opłat o kwotę 79.447,00 zł

4) Koryguje się wydatki majątkowe i bieżące budżetu o kwotę 411.373,00 zł.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/19/14
Rady Miejskiej w Gościnie
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Plan inwestycyjny


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/19/14
Rady Miejskiej w Gościnie
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Gościno w 2014 roku


Lp.

Wyszczególnienie

§

Kwota

1

2

3

4

A

Dochody

x

25.110.039,33

B

Wydatki

x

26.724.107,86

1.

Nadwyżka / deficyt

x

-1.614.068,53

2

Finansowanie

x

1.614.068,53


3.

Przychody ogółem

x

3.354.204,68

- Przychody z zaciągniętych pożyczek
udzielonych na finansowanie na finansowanie
zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

903

377.215,54

- prywatyzacja majątku

944

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

950

1.145.457,14

- planowane do zaciągnięcia w roku
budżetowym kredyty długoterminowe na rynku krajowym

952

1.700.000,00

- planowane do zaciągnięcia w roku
budżetowym pożyczki długoterminowe
na rynku krajowym

952

- przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych

951

131.532,00

- nadwyżka z lat ubiegłych

957

- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

955

4

Rozchody ogółem

x

1.740.136,15

- spłata kredytów

992

430.500,00

- spłata pożyczek

992

1.215.636,15

- spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie
zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu UE

963

- pożyczki udzielone

991

94.000,00

- lokaty

994

- wykup innych papierów wartościowych

982

- rozchody z tytułu innych rozliczeń

995

-

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Profesjonalny Wywiad Gospodarczy „Skarbiec” Sp. z o.o.

Profesjonalny Wywiad Gospodarczy „Skarbiec” Sp. z o.o. – spółka zależna Kancelarii Prawnej Skarbiec R. Nogacki Sp.K. specjalizuje się w rozwiązaniach z zakresu szeroko rozumianego wywiadu i kontrwywiadu biznesowego skierowanych głównie do średnich i dużych firm.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama