| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr IV/14/2015 Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 15 stycznia 2015 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "b", "c", "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Dębno na rok 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w wysokości74.028.900,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do uchwały, z tego:

1) dochody bieżące 72.324.900,00 zł,

2) dochody majątkowe 1.704.000,00 zł.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu w wysokości82.978.900,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5 do uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące 65.354.130,37 zł,

2) wydatki majątkowe 17.624.769,63 zł.

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości8.950.000,00 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.220.000,00 zł,

2) zaciagniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.730.000,00 zł.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości12.050.000,00
i rozchody budżetu w wysokości3.100.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości225.895,64 zł,

2) celową w wysokości798.533,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) środki do dyspozycji sołectw w wysokości308.533 zł,

b) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego190.000 zł,

c) budżet obywatelski300.000 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7.158.916,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem
Nr 8 do uchwały w kwocie6.000,00 zł.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały w kwocie 20.170,00 zł.

§ 8. Ustala się:

1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w wysokości423.000,00 zł,

2) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 402.720,00 zł,

3) wydatki na realizację zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii
w wysokości20.280,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 9. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały
w kwocie997.500,00 zł.

§ 10. Ustala się dotacje dla działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w łącznej kwocie 1.317.166,00 zł,
z godnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 11. Ustala się dotacje dla instytucji kultury w łącznej kwocie2.371.570,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§ 12. Ustala się dotacje celowe na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 89.000,00 zł,
przeznaczone na cele określone w załączniku Nr 14 do uchwały.

§ 13. Ustala się dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Dębno na zadania własne realizowane na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały w łącznej kwocie 10.000,00 zł.

§ 14. Wyodrębnia się w budżecie w rezerwie celowej środki do dyspozycji jednostek pomocniczych (sołectw) zgodnie z załącznikiem Nr 16 do uchwały w wysokości 308.533 zł.

§ 15. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów
i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu3.000.000,00 zł,

2) pokrycie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań7.000.000,00 zł.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 15, do wysokości kwot w nim określonych.

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

3) dokonywania zmian w planie wydatków:

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy,

5) przekazania uprawnień innym jednostkom do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

6) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

7) udzielania pożyczek i poręczeń w roku budżetowym do wysokości łącznej
kwoty20 000 zł.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dębnie


mgr Paweł Chrobak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/14/2015
Rady Miejskiej w Dębnie
z dnia 15 stycznia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/14/2015
Rady Miejskiej w Dębnie
z dnia 15 stycznia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/14/2015
Rady Miejskiej w Dębnie
z dnia 15 stycznia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/14/2015
Rady Miejskiej w Dębnie
z dnia 15 stycznia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/14/2015
Rady Miejskiej w Dębnie
z dnia 15 stycznia 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/14/2015
Rady Miejskiej w Dębnie
z dnia 15 stycznia 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/14/2015
Rady Miejskiej w Dębnie
z dnia 15 stycznia 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/14/2015
Rady Miejskiej w Dębnie
z dnia 15 stycznia 2015 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/14/2015
Rady Miejskiej w Dębnie
z dnia 15 stycznia 2015 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV/14/2015
Rady Miejskiej w Dębnie
z dnia 15 stycznia 2015 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr IV/14/2015
Rady Miejskiej w Dębnie
z dnia 15 stycznia 2015 r.
Zalacznik11.pdf


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr IV/14/2015
Rady Miejskiej w Dębnie
z dnia 15 stycznia 2015 r.
Zalacznik12.pdf


Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr IV/14/2015
Rady Miejskiej w Dębnie
z dnia 15 stycznia 2015 r.
Zalacznik13.pdf


Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr IV/14/2015
Rady Miejskiej w Dębnie
z dnia 15 stycznia 2015 r.
Zalacznik14.pdf


Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr IV/14/2015
Rady Miejskiej w Dębnie
z dnia 15 stycznia 2015 r.
Zalacznik15.pdf


Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr IV/14/2015
Rady Miejskiej w Dębnie
z dnia 15 stycznia 2015 r.
Zalacznik16.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »