| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr III/7/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594, poz.645, poz.1318 z 2014 r. poz.379, poz.1072) Rada Miejska w Pyrzycach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie-51 307 803,90 zł,
z tego:

1) dochody bieżące-50 522 523,90 zł,

2) dochody majątkowe-785 280,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie-50 076 803,90 zł,
z tego:

1) wydatki bieżące-49 276 803,90 zł,

2) wydatki majątkowe-800 000,00 zł.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie,-1 231 000,00 zł, która zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w kwotach:

1) przychody-283 000,00 zł,

2) rozchody-1 514 000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie-48 267,45 zł,

2) celowe w kwocie-1 307 253,29 zł, z przeznaczeniem na: a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 145 000,00 zł, b. dotacje dla przedszkoli i szkół niepublicznych - 834 528,00 zł, - 824 528,00 zł, c. odpis na rzecz sołectw - 147 725,29 zł, d. zwrot osobom fizycznym kosztów budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - 180 000,00 zł.

§ 6. . Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 6)
w kwocie,-323 662,31 zł,
z tego: w ramach funduszu sołeckiego-323 662,31 zł.

§ 8. 1. 1. Ustala się dochody w kwocie-370 000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. (Załącznik Nr 10)

2. Ustala się wydatki w kwocie-330 000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie-40 000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. . Ustala się wydatki na inwestycje (Załącznik Nr 11).

§ 10. Ustala się wydatki na programy realizowane w ramach poszczególnych programów operacyjnych, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Załącznik Nr 12).

§ 11. . Ustala się dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska (Załącznik Nr 13).

§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 800 000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia kredytu, o którym mowa w § 12.

§ 14. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych: a. podmiotowe (Załącznik Nr 7) w kwocie - 1 191 300,00 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych a. celowe (Załącznik Nr 8) w kwocie- 664 740,00 zł, b. podmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie - 2 233 032,00 zł.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków: a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, b. majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16. Ustala się, że zwroty wydatków poniesionych przez Gminę w roku 2015 pomniejszają wykonane wydatki w roku 2015, natomiast zwroty dokonywane na poczet wydatków poniesionych wcześniej niż rok budżetowy stanowią odpowiednio dochody budżetu Gminy roku 2015.

§ 17. W celu sprawnego wykonywania budżetu, Burmistrz oraz kierownicy gminnych jednostek budżetowych mogą udzielać zaliczek na wydatki, według zasad przez nich określonych.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.]

Przewodniczący Rady


Paweł Chyt


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/7/14
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/7/14
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/7/14
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 do Uchwały Nr III/7/14
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik4,5,6,7,8,9,10,11,12,13.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »