| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr II/12/2014 Rady Gminy Stara Dąbrowa

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie-14.582.330 zł,
z tego:

1) dochody bieżące-14.248.886 zł,

2) dochody majątkowe-333.444 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie-19.972.824 zł,
z tego:

1) wydatki bieżące-14.030.129 zł,

2) wydatki majątkowe-5.942.695 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie-5.390.494 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów-3.500.000 zł,

2) zaciąganych pożyczek-880.487 zł,

3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych-370.514 zł,

4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek - 639.493 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w kwotach:

1) przychody-5.690.487 zł,

2) rozchody-299.993 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie-24.790 zł,

2) celową w kwocie-43.710 zł, z przeznaczeniem na: a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 43.710 zł.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 6)
w kwocie-231.031 zł,
z tego:

1) w ramach funduszu sołeckiego-231.031 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie-31.000 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie-30.500 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie-500 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się planowane dochody bieżące z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, i wydatki nimi finansowane w kwocie - 1.820.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 200.000 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty

- 3.500.000 zł,

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty - 880.487 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek o których mowa w § 10, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 12. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych: a. podmiotowe (Załącznik Nr 8) w kwocie- 72.200 zł, b. celowe na zadania własne. (Załącznik Nr 9) w kwocie - 89.250 zł.

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: a. podmiotowe (Załącznik Nr 10) w kwocie - 553.386 zł, b. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 11) w kwocie - 80.000 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków: a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, b. majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;

3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

6) udzielania zaliczek na wydatki do rozliczenia:

a) pracownikom - na koszty podróży służbowych oraz na pokrycie drobnych wydatków,

b) sołtysom poszczególnych miejscowości - na pokrycie wydatków w ramach uchwalonego dla sołectwa Funduszu Sołeckiego,

7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Gminy do udzielania zaliczek na wydatki do rozliczenia dla pracowników tych jednostek.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Łagonda


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/12/2014
Rady Gminy Stara Dąbrowa
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/12/2014
Rady Gminy Stara Dąbrowa
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/12/2014
Rady Gminy Stara Dąbrowa
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/12/2014
Rady Gminy Stara Dąbrowa
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr II/12/2014
Rady Gminy Stara Dąbrowa
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr II/12/2014
Rady Gminy Stara Dąbrowa
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr II/12/2014
Rady Gminy Stara Dąbrowa
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr II/12/2014
Rady Gminy Stara Dąbrowa
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr II/12/2014
Rady Gminy Stara Dąbrowa
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr II/12/2014
Rady Gminy Stara Dąbrowa
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik11.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/12/2014
Rady Gminy Stara Dąbrowa
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Majszak

Ekspert z zakresu odszkodowań i ubezpieczeń.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »