reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr V/22/2015 Rady Miejskiej w Koszalinie

z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 o poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 212 ust. 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877), po uzyskaniu opinii Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów - Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Koszalina na 2015 rok (załącznik nr 1)
w kwocie 485.749.880 zł,
z tego:

- dochody gminy 345.548.959 zł,

- dochody powiatu 140.200.921 zł;

1)dochody bieżące 421.295.630 zł

a) gminy 306.012.507 zł,

b) powiatu 115.283.123 zł;

2)dochody majątkowe 64.454.250 zł

a) gminy 39.536.452 zł,

b) powiatu 24.917.798 zł;

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 455.466.511 zł,
z tego:

1)dochody gminy 325.181.690 zł

a) bieżące 285.645.238 zł,

b) majątkowe 39.536.452 zł;

2)dochody powiatu 130.284.821 zł

a) bieżące 105.367.023 zł, w tym:
dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie
porozumień z jednostkami samorząduterytorialnego (załącznik nr 10)593.252 zł,

b) majątkowe 24.917.798 zł;

2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej (załączniki nr 6 i 7) 30.263.369 zł,
z tego:

1)dochody na zadania zlecone gminie - bieżące 20.351.269 zł,

2)dochody na zadania zlecone powiatowi - bieżące 9.912.100 zł

3. Dochody na zadania realizowane na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej (załączniki nr 8 i 9) 20.000,00 zł,
z tego:

1)dochody na zadania realizowane przez gminę - bieżące 16.000,00 zł,

2)dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące 4.000,00 zł;

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2015 rok (załącznik nr 2 i 3)
w kwocie 498.178.880 zł,
z tego:

- wydatki gminy 355.485.856 zł,

- wydatki powiatu 142.693.024 zł;

1)wydatki bieżące 406.507.885 zł

a) gminy 285.268.261 zł,

b) powiatu 121.239.624 zł;

2)wydatki majątkowe 91.670.995 zł

a) gminy 70.217.595 zł,

b) powiatu 21.453.400 zł;

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 467.895.511 zł,
z tego:

1)wydatki na zadania własne gminy 335.118.587 zł

a) bieżące 264.900.992 zł,

b) majątkowe 70.217.595 zł;

2)wydatki na zadania własne powiatu 132.776.924 zł

a) bieżące 111.323.524 zł,
w tym:
wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie porozumień z jednostkami samorządu
terytorialnego (załącznik nr 10) 2.175.020 zł,

b) majątkowe 21.453.400 zł;

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej (załącznik nr 6 i 7) 30.263.369 zł,
z tego:

1)wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 20.351.269 zł,

2)wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące 9.912.100 zł

3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej (załącznik nr 8 i 9) 20.000,00 zł,
z tego:

1)wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące 16.000,00 zł,

2)wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące 4.000,00 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu (załącznik nr 4) w kwocie 12.429.200 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi :

1)z obligacji 10.000.000 zł,

2)z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 9.999.783 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (załącznik nr 5) w kwotach:

1)przychody 19.999.783 zł,

2)rozchody 7.570.783 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1)ogólną w kwocie 3.121.000 zł,

2)celowe w kwocie 5.161.500 zł,
z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 1.050.000 zł,

b) realizację zadań, które uzyskają dofinansowanie
ze środków zewnętrznych 500.000 zł,

c) inwestycje zakończone 350.000 zł,

d) realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedli 261.500 zł,

e) funkcjonowanie budowanego Domu Pomocy Społecznej 3.000.000 zł.

§ 6. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych - Rad Osiedli (załącznik nr 11)
w kwocie 1.271.900 zł.

§ 7. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (załącznik nr 12) w kwotach:
1) dochody 2.600.000 zł,

2)wydatki 2.600.000 zł.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat
i kar za korzystanie ze środowiska (załącznik nr 13) w kwotach:

1)dochody 449.000 zł,

2)wydatki 449.000 zł.§ 9. Ustala się dotacje:

1)dla jednostek sektora finansów publicznych (załącznik nr 14) w kwocie 25.172.250 zł,
z tego:

a) celowe na zadania własne w kwocie 4.034.150 zł,

b) podmiotowe w kwocie 17.988.100 zł,

c) przedmiotowe w kwocie 3.150.000 zł,

2)dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na cele publiczne związane
z realizacją zadań udzielającego dotacji (załącznik nr 15) w kwocie 29.724.908 zł,
z tego:

a) celowe na zadania własne w kwocie 12.610.000 zł,

b) podmiotowe w kwocie 17.114.908zł.

§ 10. Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego - Zarządu
Budynków Mieszkalnych (załącznik nr 16) w kwotach:

1)przychody 39.631.000 zł,

2)koszty 39.631.000 zł.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek
i emisji obligacji w kwocie 30.000.000 zł
na:

1)pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki
samorządu terytorialnego do kwoty 20.000.000 zł,

2)finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego
oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek
i wyemitowanych obligacji do kwoty 10.000.000 zł

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta Koszalina do:

1)zaciągania kredytów, pożyczek i emisji obligacji, o których mowa w § 11 do wysokości kwot w nim określonych;

2)wystawiania weksli "in blanco" w celu zabezpieczenia spłaty zobowiązań określonych w § 11;

3)dokonywania zmian w planie wydatków :

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

4)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta;

5)zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

6)przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 13. Upoważnia się kierowników jednostek budżetowych do udzielania, w uzasadnionych przypadkach, zaliczek pracownikom do kwoty 2.000 zł, z terminem rozliczenia w ciągu siedmiu dni, a w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w ciągu 30 dni.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Koszalinie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Krystyna Kościńska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/22/2015
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów budżetu Miasta Koszalina na 2015 r wg klasyfikacji budżetowej


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/22/2015
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków budżetu Miasta Koszalina na 2015 r


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/22/2015
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Wydatki Miasta Koszalina na 2015 rok wg działów klasyfikacji budżetowej


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/22/2015
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Źródła pokrycia deficytu budżetowego Miasta Koszalina na 2015 r


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/22/2015
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Budżet Miasta Koszalina na 2015 - zbiorczo


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/22/2015
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Plan dochodów i wydatków zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na 2015 r


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr V/22/2015
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Plan dochodów i wydatków zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej na 2015 r


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr V/22/2015
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez gminę na podst. porozum z org. adm. rządowej na 2015 r


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr V/22/2015
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez powiat na podst. porozum z org. adm. rządowej na 2015 r


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr V/22/2015
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań powiatu wykonywanych na podst. poroz. między jst w 2015 r


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr V/22/2015
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

Plan wydatków budżetowych jednostek pomocniczych - Rad Osiedli na 2015 r


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr V/22/2015
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik12.pdf

Plan dochodów z tyt.wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoh. i plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z MPPiRPA oraz MPPN na 2015 r


Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr V/22/2015
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik13.pdf

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem śr. z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2015 r


Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr V/22/2015
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik14.pdf

Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla jedn. sekt. finans. publ. w 2015 r


Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr V/22/2015
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik15.pdf

Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta na zadania real. przez podm. nienależące do sekt. finans. publ. w 2015 r.


Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr V/22/2015
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik16.pdf

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakł. budżetowego na 2015 r

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

ODO 24

ODO 24 – to firma, która od 2012 roku oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Stawia na merytorykę, praktyczne rozwiązania oraz trwałe relacje z klientami budowane w oparciu o partnerstwo, uczciwość i zaufanie. Swoim klientom pomaga chronić dane, minimalizując ryzyko związane z kontrolą, wyciekiem lub ich utratą.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama