reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr V/34/15 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim

z dnia 30 stycznia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XL/763/14 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 24 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz.379), art.5 ust.1 i 3, art. 20b, art.20c, art.20d ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 849) oraz rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013) zarządza się co następuje:

§ 1. W paragrafie 1 pkt 1 uchwały wprowadza się lit. b) o brzmieniu:

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej po raz pierwszy, jeżeli podmiot wykorzystujący grunt będący przedmiotem opodatkowania nie prowadził na nim innej działalności gospodarczej - 0,10zł. od 1 m2 powierzchni - jest to stawka podatkowa stanowiąca pomoc de minimis (stawka stanowiąca różnicę pomiędzy stawką podstawową a stawką preferencyjną zastosowaną w uchwale); oraz w pkt 2 uchwały lit. c) o brzmieniu:

c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej po raz pierwszy, jeżeli podmiot wykorzystujący budynek nie prowadził w nim innej działalności gospodarczej - 1,00 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej - jest to stawka podatkowa stanowiąca pomoc de minimis (stawka stanowiąca różnicę pomiędzy stawką podstawową a stawką preferencyjną zastosowaną w uchwale);

§ 2. Jeżeli stawka, o której mowa w § 1 pkt 1 lit b) i § 1 pkt 2 lit c) stanowi pomoc publiczną, to jest to stosowana jako pomoc de minimis na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

§ 3. W przypadku, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały, podmiot ubiegający się o udzielenie pomocy zobowiązany jest do złożenia w terminie do dnia 31 stycznia roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego po tej dacie, w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających jego powstanie :

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, również zaświadczeń lub oświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie podatnik otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kamień Pomorski.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jacek Golusda


Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz.379 ) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. W świetle przepisów art.5 ust.1 i 3, art. 20b, art.20c, art.20d ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 849) rada gminy określa wysokość stawek podatku od nieruchomości. Zastosowane różnicowanie stawek podatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą stanowi pomoc de minimis w odniesieniu do podatników prowadzących działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania. Jest to pomoc zgodna z przepisami KE Nr1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

W uchwale Nr XL/763/14 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 24 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła nieważność uchwały w paragrafie 1 pkt 1 lit. b) i pkt 2 lit. c) oraz paragrafu 2 i 3 z uwagi na brak opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie wprowadzonych zwolnień w uchwale.

Z uwagi na otrzymanie opinii Prezesa UOKiK po podjęciu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok, proponowany projekt zwolnień przedstawia niniejsza uchwała.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Frątczak

Doświadczony coach i trener biznesu, menedżer z dyplomem MBA. Ekspert w CEO Solutions. Akredytowany trener w Ernst &Young Academy of Business.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama