reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie

z dnia 5 lutego 2015 r.

w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Mechowisko Manowo PLH320057

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.[1])) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Mechowisko Manowo PLH320057, zwanego dalej: "obszarem Natura 2000".

2. Plan zadań ochronnych obejmuje cały obszar Natura 2000.

§ 2. Opis granic obszaru Natura 2000 określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Mapę obszaru Natura 2000 stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt będących przedmiotami ochrony i ich siedlisk określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Cele działań ochronnych określa załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 6. Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania określa załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 7. Wskazania do zmian w istniejącym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Manowo i miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w gminie Manowo, dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt będących przedmiotami ochrony oraz ich siedlisk, określa załącznik nr 6 do zarządzenia.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA w Szczecinie


Grzegorz Kubiak


Załącznik nr 1 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Szczecinie z dnia 5 lutego 2015 r.

Zalacznik1.pdf

Opis granic obszaru Natura 2000 w formie listy współrzędnych punktów załamań granic obszaru w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992


Załącznik nr 2 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Szczecinie z dnia 5 lutego 2015 r.

Zalacznik2.pdf

Mapa obszaru Natura 2000


Załącznik nr 3 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Szczecinie z dnia 5 lutego 2015 r.

Zalacznik3.pdf

Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt będących przedmiotami ochrony i ich siedlisk


Załącznik nr 4 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Szczecinie z dnia 5 lutego 2015 r.

Zalacznik4.pdf

Cele działań ochronnych


Załącznik nr 5 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Szczecinie z dnia 5 lutego 2015 r.

Zalacznik5.pdf

Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania


Załącznik nr 6 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Szczecinie z dnia 5 lutego 2015 r.

Zalacznik6.pdf

Wskazania do zmian w istniejącym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Manowo i miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych
lub zewnętrznych, niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych
oraz gatunków roślin i zwierząt będących przedmiotami ochrony oraz ich siedlisk


Uzasadnienie

Obszar Natura 2000 Mechowisko Manowo PLH320057 został wyznaczony w związku z wypełnieniem zobowiązań Polski wynikających z Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory i uznany za obszar o znaczeniu dla Wspólnoty (OZW). Obszar Natura 2000 Mechowisko Manowo PLH320057 o powierzchni 55,47 ha został zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (2011/64/UE).

Na podstawie art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, 1238, zm. Dz. U. z 2014 r., poz. 587, 850, 1101), zwanej dalej ustawą OOŚ, do zadań regionalnego dyrektora ochrony środowiska należy w szczególności ochrona i zarządzanie obszarami Natura 2000 na zasadach i w zakresie określonych ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627, 628 i 842, zm. Dz. U. z 2014 r. poz. 805, 850, 1002, 1101), zwanej dalej ustawą o ochronie przyrody. W związku z powyższym, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, jako organ sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000, na podstawie przepisu art. 27a ust. 2 ustawy o ochronie przyrody oraz koordynujący w myśl przepisu art. 32 ust. 3 ww. ustawy, funkcjonowanie obszarów Natura 2000 na obszarze swojego działania, obowiązany jest do sporządzenia oraz przyjęcia planu zadań ochronnych, o którym mowa w regulacji art. 28 ustawy o ochronie przyrody.

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 28 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, dla obszaru Natura 2000 sprawujący nadzór nad obszarem sporządza projekt planu zadań ochronnych na okres 10 lat. Pierwszy projekt sporządza się w terminie 6 lat od dnia zatwierdzenia obszaru przez Komisję Europejską jako obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty lub od dnia wyznaczenia obszaru specjalnej ochrony ptaków. Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody, regionalny dyrektor ochrony środowiska ustanawia, w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia, plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, kierując się koniecznością utrzymania i przywracania do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000.

Podstawowym celem opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 jest jak najszybsze rozpoczęcie działań niezbędnych dla skutecznej ochrony obszaru, czyli zapewnienie, że stan siedlisk przyrodniczych, dla których ochrony wyznaczono obszar nie zostanie pogorszony i zapewnione zostanie dążenie do osiągnięcia właściwego stanu ochrony. Realizacja tak sformułowanego celu działań ochronnych, w szczególności na gruntach stanowiących własność prywatną, wymogła na ustawodawcy decyzje o nadaniu temu dokumentowi normy prawnej, ustanawianej w formie zarządzenia jako akt prawa miejscowego. Szczegółowy tryb sporządzania projektu planu zadań ochronnych oraz zakres prac koniecznych do wykonania na potrzeby przygotowania projektu planu, określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 34, poz. 184 z 2010 r., zm. Dz. U. z 2012 r. poz. 506).

Zgodnie z art. 28 ust. 10 ustawy o ochronie przyrody, projekt planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 powinien zawierać:

1) opis granic obszaru i mapę obszaru Natura 2000;

2) identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony;

3) cele działań ochronnych;

4) określenie działań ochronnych ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania, w tym w szczególności działań dotyczących:

a) ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk,

b) monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu realizacji celów, o których mowa w pkt 3,

c) uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony;

5) wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, planach zagospodarowania przestrzennego województw oraz planach zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, jeżeli są niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000;

6) wskazanie terminu sporządzenia, w razie potrzeby, planu ochrony dla części lub całości obszaru.

Przy opracowaniu projektu planu zadań ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Mechowisko Manowo PLH320057, kierowano się także oprócz wyżej przytoczonych aktów prawa, wytycznymi Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie opracowania planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 oraz Instrukcją wypełniania Standardowego Formularza Danych obszaru Natura 2000 wersja 2012.1.

Sporządzający projekt planu zadań ochronnych, zgodnie z przepisem art. 28 ust. 3 ustawy ochronie przyrody, ma obowiązek zapewnienia możliwości udziału w pracach związanych ze sporządzaniem tego projektu, zainteresowanym osobom i podmiotom prowadzącym działalność w obrębie siedlisk gatunków, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000. Także w związku z regulacją art. 28 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody, zapewnia możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach i trybie określonym w ustawie OOŚ, w postępowaniu którego przedmiotem jest sporządzenie projektu dokumentu. W myśl przepisu art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206), projekt planu zadań ochronnych, wymaga uzgodnienia z właściwym miejscowo wojewodą.

W toku prac planistycznych związanych ze sporządzeniem projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Mechowisko Manowo PLH320057, dokonano następujących czynności:

1) Zweryfikowano informacje o obszarze Natura 2000 oraz zidentyfikowano niewykazane dotychczas siedliska i gatunki, które kwalifikują się do uznania za przedmioty ochrony obszaru, tj. siedlisko o kodzie 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea nigrae) oraz gatunek o kodzie 1016 poczwarówka jajowata Vertigo moulinsiana. W granicach obszaru zdiagnozowano również siedlisko 91D0 bory i lasy bagienne. Jednak biorąc pod uwagę, iż płat siedliska nie posiada wystarczającego zestawu gatunków charakterystycznych, charakteryzuje się udziałem gatunków ekspansywnych w runie (trzęślica modra) i występowaniem gatunków obcych geograficznie w drzewostanie (świerk zwyczajny, olsza szara), a jego powierzchnia jest niewielka w stosunku do ogólnej powierzchni obszaru uznano, że obszar Natura 2000 Mechowisko Manowo nie jest istotny w kontekście ochrony tego siedliska w skali całego kraju. Wobec powyższego siedlisko 91D0 nie kwalifikuje się do uznania za przedmiot ochrony OZW Mechowisko Manowo. W trakcie prac nad projektem planu potwierdzono występowanie dotychczasowych przedmiotów ochrony obszaru i uzupełniono informacje na ich temat. Ze względu na zdiagnozowanie siedliska i gatunku kwalifikujących się na przedmiot ochrony obszaru, stwierdzono konieczność weryfikacji zapisów w SDF. Korekta tych zapisów wynika jednocześnie z uzupełnienia informacji na temat wszystkich przedmiotów ochrony w obszarze.

2) Dokonano oceny stanu ochrony przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Mechowisko Manowo na podstawie parametrów określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000.

3) Przeanalizowano istniejące i potencjalne zagrożenia dla utrzymania lub osiągnięcia właściwego stanu przedmiotów ochrony oraz dokonano oceny prawdopodobnych kierunków zmian uwarunkowań przyrodniczych, społecznych, gospodarczych i ich możliwego wpływu na obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Mechowisko Manowo. Dokonana analiza wykazała, iż do najistotniejszych istniejących zagrożeń dla przedmiotów ochrony obszaru należy zmiana stosunków wodnych polegająca na odwodnieniu obszaru na skutek nieprawidłowej niegdyś gospodarki wodnej, tj. funkcjonowania sieci rowów melioracyjnych odwadniających obszar torfowiska. Konsekwencją tego jest ekspansja drzew i krzewów na obszar torfowiska. Dlatego też zaniechanie ekstensywnego użytkowania jest drugim i wtórnym istniejącym zagrożeniem dla obszaru. Wśród zagrożeń potencjalnych zdiagnozowano m.in. ewentualne inwestycje w granicach obszaru lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie, tj. zabudowa, stawy rybne. Kody zagrożeń dla przedmiotów ochrony (określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia) podano zgodnie z opracowaniem Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska "Podręcznik Platforma Komunikacyjno-Informacyjna. Plany zadań Ochronnych Natura 2000, jako narzędzie wspomagające tworzenie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. Wersja 2013.2".

4) Sformułowano cele działań ochronnych do osiągnięcia w okresie obowiązywania planu, w sposób umożliwiający prowadzenie monitoringu i weryfikacji oraz postępu w realizacji, kierując się potrzebą utrzymania bądź odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony obszaru.

5) Ustalono działania z zakresu ochrony czynnej oraz związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania, zapewniające osiągnięcie celów działań ochronnych (np. odtworzenie właściwych stosunków wodnych poprzez budowę zastawek na istniejących rowach melioracyjnych, usunięcie nalotów drzew i krzewów, koszenie). W odniesieniu do wszystkich przedmiotów ochrony nie wskazano działań dotyczących uzupełnienia wiedzy, gdyż jakość informacji które wykorzystano do opracowania niniejszego planu jest wysoka, a stan wiedzy - kompletny (większość materiałów pochodzi z opracowania i badań terenowych prowadzonych w latach 2012 - 2014 przez Klub Przyrodników, w ramach Krajowego Programu Ochrony Torfowisk Alkalicznych (7230) oraz z lustracji terenowych przeprowadzonych przez pracowników RDOŚ w Szczecinie). Nie wskazano również działań dotyczących monitoringu realizacji działań ochronnych, gdyż wyniki tych działań zostaną wykazane w trakcie monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony zaplanowanego w czwartym i dziewiątym roku obowiązywania planu i porównane ze stanem udokumentowanym w trakcie tworzenia PZO dla Mechowiska Manowo. Ponadto dla siedliska 91E0 nie zaplanowano działań z zakresu ochrony czynnej, gdyż w odniesieniu do tego siedliska nie stwierdzono istniejących zagrożeń. Natomiast przewiduje się, że poprawa stanu ochrony tego siedliska nastąpi poprzez stosowanie się do zaleceń związanych z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania, w trakcie prowadzenia gospodarki leśnej lub jej zaniechania w obrębie płatów tego siedliska.

6) Zaprojektowano działania dotyczące monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony obszaru. Przedmiotowy monitoring realizowany będzie zgodnie z obowiązującymi standardami metodycznymi stosowanymi w monitoringu siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w ramach realizacji Państwowego Monitoringu Środowiska. Realizacja tych działań umożliwi w przyszłości sprawującemu nadzór nad obszarem Natura 2000 wypełnienie zobowiązań wynikających z przepisu art. 31 ustawy o ochronie przyrody, dotyczących cyklicznego składania raportów o ochronie obszaru.

7) Sformułowano wskazania do zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Manowo oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym dla trzech działek zlokalizowanych w obrębie ewidencyjnym Manowo, przy zachodniej granicy obszaru.

8) W trakcie prac nad sporządzeniem projektu planu zadań ochronnych, nie stwierdzono potrzeby sporządzenia planu ochrony dla przedmiotowego obszaru Natura 2000.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, wykonując dyspozycję określoną przepisem art. 28 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz § 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, a także art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, obwieszczeniem z dnia 25 czerwca 2014 r. znak: WOPN-PK.6320.50.2014.BG podał do publicznej wiadomości informację o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Mechowisko Manowo PLH 320057, mówiącą o:

1) przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu i jego przedmiocie,

2) możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu,

3) możliwości składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie 21-dniowy termin ich składania,

4) a także wskazał organ właściwy do rozpatrzenia uwag i wniosków.

Obowiązek w zakresie podania ww. informacji do publicznej wiadomości wykonano zgodnie z czynnościami określonymi w przepisie art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, publikując w ustawowo przewidzianym terminie wskazane wyżej informacje w formie obwieszczenia z dnia 25 czerwca 2014 r. znak: WOPN-PK.6320.50.2014.BG:

1) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie,

2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie,

3) na tablicy ogłoszeń wszystkich jednostek samorządu terytorialnego objętych granicami obszaru Natura 2000,

4) w prasie o odpowiednim do rodzaju dokumentu zasięgu.

Powyższa procedura w trybie art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zgodnie ze stanowiskiem Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (pismo z dnia 22.11.2011 r. znak: DON-WP.082.1.25.2011.JM) została przeprowadzona zarówno na etapie przed przystąpieniem do opracowania projektu dokumentu, jak również na etapie sporządzonego projektu aktu normatywnego (tj. zarządzenia ustanawiającego plan zadań ochronnych).

Kolejnym środkiem realizacji przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie obowiązku wynikającego z przepisu art. 28 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody, mającego na celu zapewnienie możliwości udziału zainteresowanych osób i podmiotów prowadzących działalność w obrębie siedliska przyrodniczego, dla którego ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, było zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu spotkań dyskusyjnych, na które zaproszone zostały wszystkie kluczowe z punktu widzenia ochrony obszaru grupy interesów. W ramach ww. procedury odbyły się dwa spotkania dyskusyjno-warsztatowe, które zrealizowano w dniach: 15 lipca i 19 listopada 2014 r. Zaproszeni przedstawiciele organów, instytucji oraz podmiotów zainteresowanych ochroną obszaru, stworzyli tzw. Zespół Lokalnej Współpracy tj. grupę roboczą pracującą nad opracowaniem projektu planu. Wolę wejścia w skład zespołu wyrazili reprezentanci oraz przedstawiciele następujących grup interesu:

1) Klub Przyrodników

2) Nadleśnictwo Manowo

3) Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgowy w Koszalinie

4) "KARTEL" sj.

Celem spotkań dyskusyjnych było wypracowanie przez ich uczestników wspólnej wizji ochrony obszaru Natura 2000, uwzględniającej zarówno obowiązek ochrony przedmiotów ochrony przy wykorzystaniu wiedzy naukowej, jak i przy wykorzystaniu lokalnej wiedzy na temat obszaru oraz potrzeb i aspiracji osób oraz podmiotów korzystających z obszaru do zrównoważonego rozwoju. Zgłaszane na bieżąco w trakcie prac Zespołu Lokalnej Współpracy uwagi i wnioski członków grupy miały realny wpływ na ostateczną treść przyjętego dokumentu.

Po zakończeniu etapu opracowywania projektu PZO, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, wykonując dyspozycję określoną przepisem art. 28 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody oraz art. 39 ustawy OOŚ, obwieszczeniem z dnia 28.11.2014 r. znak: WOPN-PK.6320.54.2014.BG podał do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do konsultacji społecznych sporządzonego projektu zarządzenia ustanawiającego plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Mechowisko Manowo PLH320057, zgodnie z czynnościami określonymi w art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy OOŚ. Na etapie procedury konsultacji społecznych, wpłynęło pięć pism zawierających 15 uwag i wniosków ze strony różnych podmiotów. Każdą z uwag indywidualnie rozpatrzono, wprowadzając w przypadku uwag uzasadnionych, stosowne zmiany do projektu zarządzenia. Szczegółowe informacje o sposobie rozpatrzenia wszystkich uwag znajdują się w tabeli poniżej:

Lp.

Podium zgłaszający

Treść uwagi

Sposób rozpatrzenia uwag

1.

Mariusz Mierzwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie
Data pisma: 04.12.2014 r.
Data wpływu: 05.12.2014 r.
Znak pisma: GDDKiA-O/Sz-12/AM/DK/11/2014

W piśmie zawarto uwagę, iż w dniu 03.10.2011 r. RDOŚ w Szczecinie wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Dostosowanie drogi krajowej nr 11 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Koszalin - początek obwodnicy miasta Szczecinek". Przedmiotowa decyzja wskazała kompilację wariantu VI i V jako rozwiązanie najkorzystniejsze dla środowiska niekolidujące z obszarem Natura 2000 Mechowisko Manowo. W związku z powyższym w projekcie planu zadań ochronnych dla wskazanego powyżej obszaru należałoby dokonać stosownej korekty w opisie potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz w tabeli dot. wskazań do zmian w istniejących dokumentach planistycznych.

Uwaga została uwzględniona.

2.

Jan Balcerzak - Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Data pisma: 09.12.2014 r.
Data wpływu: 09.12.2014 r.
Znak pisma: brak

W załączniku nr 3, 4 i 5 do zarządzenia zakwestionowano umieszczenie siedliska 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio- Caricetea nigrae), gdyż zgodnie z obowiązującym SDF to nie jest przedmiot ochrony. Ustanowić PZO można dopiero po zmianie SDF.

W załączniku nr 3 do zarządzenia w kolumnie "zagrożenia istniejące" dla siedliska o kodzie 91E0 zamiast "nie stwierdzono" należy wpisać "X Brak zagrożeń i nacisków", natomiast w kolumnie "opis zagrożenia" wpisać "nie stwierdzono zagrożeń".
W załączniku nr 3 do zarządzenia, w odniesieniu do gatunku o kodzie 1014 poczwarówka zwężona, przy opisie zagrożenia o kodzie A03.03 zapis "wypieranie gatunków charakterystycznych dla tego typu siedliska" należy zastąpić zapisem "wypieranie gatunku z siedliska", gdyż opis zagrożenia odnosi się do gatunku a nie siedliska przyrodniczego.
W załączniku nr 3 do zarządzenia, w odniesieniu do gatunku o kodzie 1014, przy opisie zagrożeń o kodach: J02.01 i C01.03wyraz "siedliska" należy zastąpić wyrazem "siedliska gatunku" , gdyż opis zagrożenia odnosi się gatunku a nie siedliska przyrodniczego.
W załączniku nr 3 do zarządzenia, w odniesieniu do gatunku o kodzie 1014, opis zagrożeń o kodach: E01.04, F01 należy uzupełnić o informację, iż torfowisko stanowi siedlisko gatunku o kodzie 1014
W załączniku nr 3 do zarządzenia, w odniesieniu do gatunku o kodzie 1014, opis zagrożeń o kodach: G05.07, H01, H02, H05, J02.07, K02.01, K02.03 należy przeredagować w sposób, który będzie się odnosił bezpośrednio do zagrożeń dla gatunku
W załączniku nr 3, 4 i 5 do zarządzenia zakwestionowano umieszczenie gatunku o kodzie 1016 poczwarówka jajowata, gdyż zgodnie z obowiązującym SDF to nie jest przedmiot ochrony. Ustanowić PZO można dopiero po zmianie SDF.W załączniku nr 3 do zarządzenia, w odniesieniu do gatunków o kodach: 1903 lipiennik Loesela i 6216 haczykowiec błyszczący, opis zagrożeń należy przeredagować w sposób, który będzie się odnosił bezpośrednio do zagrożeń dla gatunku
W załączniku nr 5 do zarządzenia dla działania polegającego na "corocznym ręcznym wykaszaniu ok. 25% powierzchni torfowiska (każdego roku obejmujące inny fragment) z usunięciem biomasy" termin wykonania działania należy przeredagować w następujący sposób "corocznie po wykonaniu jednorazowego ręcznego wykoszenia całej powierzchni torfowiska"
W załączniku nr 5 do zarządzenia działanie związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania dla siedliska 91E0 w brzmieniu "Przy prowadzeniu gospodarki leśnej należy wyeliminować prowadzenie rębni zupełnej, nie prowadzić wycinki starodrzewia łęgu oraz pozostawiać martwe drewno, w przypadkach zagrożenia drzewostanu szkodnikami, np. kornikiem wyeliminować gatunki obce siedlisku łęgu" przeredagować na następujące brzmienie: "w płatach siedliska należy dopuścić rębnie ....., w celu zapobiegnięcia skutkowi zmiany struktury wiekowej siedliska należy pozostawić martwe drewno oraz nie prowadzić wycinki starodrzewia".

W załączniku nr 6 do zarządzenia wykreślić następujące zapisy: "Natomiast realizacja zapisów studium powinna każdorazowo być poprzedzona procedurą oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 z uwzględnieniem oddziaływania skumulowanego i wykazaniem w ramach przeprowadzonych badań braku jakiegokolwiek wpływu planowanej inwestycji na stosunki wodne w granicach obszaru. Wskazuje się również, że jakakolwiek zabudowa lub inwestycja w jego bezpośrednim sąsiedztwie powinna każdorazowo być poprzedzona procedurą oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 z uwzględnieniem oddziaływania skumulowanego i wykazaniem w ramach przeprowadzonych badań braku jakiegokolwiek wpływu planowanej inwestycji na stosunki wodne w granicach obszaru.", "Natomiast realizacja zapisów mpzp powinna każdorazowo być poprzedzona procedurą oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 z uwzględnieniem oddziaływania skumulowanego i wykazaniem w ramach przeprowadzonych badań braku jakiegokolwiek wpływu planowanej inwestycji na stosunki wodne w granicach obszaru - zapisy te wynikają z innych przepisów i nie należy ich powtarzać w aktach prawa miejscowego.

Uwaga nie została uwzględniona. Według SDF zaktualizowanego dla obszaru Mechowisko Manowo w grudniu 2014 r. przedmiotowe siedlisko zostało uznane za jeden z przedmiotów ochrony obszaru.
Uwaga została uwzględniona.

Uwaga została uwzględniona. Analogiczne zmiany wprowadzono w odniesieniu do poczwarówki jajowatej.
Uwaga została uwzględniona. Analogiczne zmiany wprowadzono w odniesieniu do poczwarówki jajowatej.

Uwaga została uwzględniona. Analogiczne zmiany wprowadzono w odniesieniu do poczwarówki jajowatej.
Uwaga została uwzględniona. Analogiczne zmiany wprowadzono w odniesieniu do poczwarówki jajowatej.

Uwaga nie została uwzględniona. Według SDF zaktualizowanego dla obszaru Mechowisko Manowo w grudniu 2014 r. przedmiotowy gatunek został uznany za jeden z przedmiotów ochrony obszaru.
Uwaga została uwzględniona.

Uwaga została uwzględniona.

Uwaga została uwzględniona.

Uwaga została uwzględniona.

3.

Jan Balcerzak - Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Data pisma: 11.12.2014 r.
Data wpływu: 11.12.2014 r.
Znak pisma: brak

W załączniku nr 1 do zarządzenia brak współrzędnych jednego punktu załamania granicy.

Uwaga została uwzględniona.

4.

Regionalna Rada Ochrony Przyrody - posiedzenie w dniu 18.12.2914 r.

W załączniku nr 5 do zarządzenia zapis: "w przypadku zagrożenia drzewostanu szkodnikami, np. kornikiem wyeliminować gatunki obce z siedliska łęgu", należy przeredagować w sposób następujący: "w przypadkach zagrożenia drzewostanu szkodnikami, np. kornikiem usunąć gatunki stanowiące bazę rozmnożeniową dla szkodnika poza siedlisko";
W załączniku nr 6 do zarządzenia zapis: "W związku z powyższym zaleca się pozostawienie tego terenu w stanie niezagospodarowanym", należy przeredagować w sposób następujący: "W związku powyższym należy zachować aktualny sposób użytkowania tego obszaru.

Uwaga została uwzględniona.
Uwaga została uwzględniona.

5.

Wojciech Stokrocki - Nadleśnictwo Manowo
Data pisma: 24.12.2014 r.
Data wpływu: 24.12.2014 r.
Znak pisma: brak

W załączniku nr 5 do zarządzenia w kolumnie "Zakres prac" dla siedliska 91E0, w związku ze wzrastającym zagrożeniem od kornika drukarza, tekst należy przeredagować w sposób, który umożliwi usunięcie surowca zasiedlonego przez szkodniki poza obszar chronionego siedliska

Uwaga została uwzględniona.

6.

Andrzej Kreft - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Data pisma: 24.12.2014 r.
Data wpływu: 24.12.2014 r.
Znak pisma:
ZG-414-21/14/ad

W załączniku nr 5 do zarządzenia w kolumnie "Działania ochronne/ zakres prac" należy zawrzeć następująca uwagę' "Proponowane działania nie mogą blokować uprawnień dyrektora RZGW związanych z ochrona przeciwpowodziową, w tym uprawnień opisanych w art. 88 litera l ust. 7 ustawy prawo wodne".

Uwagę uwzględniono (w innym brzmieniu niż zaproponowane w piśmie RZGW w Szczecinie).

Ponadto w załaczniku nr 6 do przedmiotowego zarządzenia, w proponowanych zmianach do studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego doprecyzowano lokalizację terenów newralgicznych, których zmiana dotychczasowego sposobu użytkowania może mieć negatywny wpływ na przedmioty ochrony obszaru, poprzez wskazanie numerów działek ewidencyjnych. Powyższe wynika z dostosowania treści zarządzenia do wytycznych Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska przekazanych pismem z dnia 9 grudnia 2014 r.

Projekt planu zadań ochronnych zgodnie z dyspozycją przepisu art. 97 ust. 3 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody, uzyskał na posiedzeniu w dniu 18.12.2014 r. pozytywną opinię Regionalnej Rady Ochrony Przyrody, działającej przy Regionalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Wojewoda Zachodniopomorski pismem z dnia 02 lutego 2015 roku, znak: NK-3.0522.3.2015.EM, działając na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, uzgodnił projekt zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Mechowisko Manowo PLH320057.

Realizacja działań ochronnych i monitoringowych, zawartych w niniejszej regulacji prawnej finansowana będzie zgodnie z przepisem art. 39 ustawy o ochronie przyrody, m.in. ze środków Unii Europejskiej, a w zakresie nie objętym finansowaniem przez Wspólnotę, ze środków budżetu państwa, a także ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Szacuje się, że koszt realizacji działań ochronnych oraz monitoringowych zawartych w niniejszym akcie normatywnym w dziesięcioletnim okresie obowiązywania planu, wyniesie łącznie 389 tys. zł. Oszacowanie kosztów należy traktować jedynie bardzo orientacyjnie, gdyż ze względu na specyfikę prac i terenu koszty mogą się znacznie różnić u różnych wykonawców, a poza tym mogą być znacznie obniżone w wyniku łączenia prac. Na oszacowane koszty składają się:

- działania związane z ochroną czynną oraz związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania - 375 000 zł,

- działania dotyczące monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony - 14 000 zł.

Zarządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.

Zarządzenie może wpłynąć na sytuację i rozwój regionu, lecz wpływ ten nie jest możliwy do bardziej szczegółowego określenia. Zarządzenie nie powinno wpłynąć negatywnie na bieżącą aktywność turystyczną i zjawisko turystyki w regionie. Może natomiast przyczynić się do rozwoju turystyki specjalistycznej, związanej z poznawaniem i obserwowaniem cennych elementów środowiska przyrodniczego. Tego typu rozwój, może z kolei generować rozwój usług agroturystycznych (noclegi, wyżywienie, wypożyczalnie rowerów i kajaków, usługi przewodnickie). W perspektywie długookresowej zarządzenie powinno zapewnić zachowanie walorów przyrodniczych, a tym samym turystycznych w obszarze, stabilizując rolę jaką turystyka odgrywa w lokalnej gospodarce.

Zarządzenie nie narusza zapisów zawartych w:

- Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa tzw. Dyrektywa Ptasia (Dz. Urz. UE L 20/7 z 26.01.2010);

- Dyrektywie Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory tzw. Dyrektywa Siedliskowa (Dz. Urz. L 206 z 22.07.1992 r., str. 7-5 z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 102 z późn. zm.);

- Dyrektywie 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu (Dz. Urz. L 143, 30/04/2004 P. 0056 - 0075) tzw. Dyrektywa Odpowiedzialnościowa.

Zarządzenie nie zawiera przepisów technicznych i nie podlega notyfikacji zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 1002, 1101 i 1863.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

EFT International

EFT International zajmuje się pomaganiem firmom w osiągnięciu sukcesu na zagranicznych rynkach, głównie w Wielkiej Brytanii i Indiach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama