reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr V/47/15 Rady Miasta Szczecin

z dnia 17 lutego 2015 r.

w sprawie?określenia kryteriów wraz z?liczbą punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i?oddziałów przedszkolnych w?szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin?oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 20c ust. 4, 6 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781; z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104; z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658; z 2007 r. Nr 42 poz. 237, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 181 poz. 1292; z 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370; z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 157 poz. 1241, Nr 219 poz. 1705; z 2010 r. Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 127 poz. 857, Nr 148 poz. 991; z 2011 r. Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 139 poz. 814, Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1206; z 2012 r. poz. 941, poz. 979; z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1191, poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650; z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1198, poz. 1877); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. Jeżeli po przeprowadzeniu, w oparciu o art. 20c ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę następujące kryteria:

1) liczba zadeklarowanych godzin w karcie zgłoszenia (za każdą zadeklarowaną godzinę 1 pkt, max 11 pkt.),

2) dziecko obojga rodziców/prawnych opiekunów pracujących zawodowo, uczących się w trybie dziennym oraz dziecko wychowywane przez jednego pracującego/uczącego się w trybie dziennym rodzica/prawnego opiekuna - 10 pkt,

3) dziecko, którego rodzeństwo kontynuować będzie edukację przedszkolną w tym samym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej - 6 pkt,

4) dziecko zamieszkałe w pobliżu przedszkola/szkoły podstawowej - 5 pkt.

5) dziecko, którego przynajmniej jedno z rodziców/prawnych opiekunów pracuje zawodowo/uczy się w trybie dziennym w pobliżu przedszkola/szkoły podstawowej – 4 pkt,

6) dziecko rodziców zamieszkujących w Gminie Miasto Szczecin i rozliczających podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Szczecinie - 3 pkt.

§ 2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów o których mowa w §1 są:

1) oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o zatrudnieniu lub uczeniu się w trybie dziennym, stanowiące załącznik nr 1 do uchwały,

2) oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o kontynuacji przez jego rodzeństwo edukacji przedszkolnej w jednym z trzech preferowanych przedszkoli, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały,

3) oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o wykonywaniu pracy zawodowej/uczeniu się w trybie dziennym w pobliżu przedszkola/szkoły podstawowej, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały,

4) oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Miasto Szczecin i rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Szczecinie, stanowiące załącznik nr 4 do uchwały.

§ 3. 1. Pobliże przedszkola/szkoły podstawowej, o którym mowa w § 1 pkt 4 i 5 oznacza granice obwodu szkoły podstawowej, w którym znajduje się przedszkole publiczne lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej.

2. Granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin określa Uchwała Nr XXI/589/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 lipca 2012 roku w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w Szczecinie, zmieniona uchwałami: Nr XXXVI/1071/13 z dnia 16 grudnia 2013 roku oraz Nr IV/23/15 z dnia 13 stycznia 2015 roku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin


Artur Szałabawka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/47/15
Rady Miasta Szczecin
z dnia 17 lutego 2015 r.

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o zatrudnieniu/uczeniu się
w trybie dziennym

Imię i nazwisko rodzica * ………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………………..

Adres zamieszkania rodzica*…………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………...

1) Oświadczam, że jestem zatrudniona/zatrudniony na podstawie umowy o pracę/
o dzieło/zlecenia**na czas od …………………..do………......…………………..

w……………………………………………………………………………………

(nazwa i adres zakładu pracy)

…………………………………………………………………………………… pełnym/niepełnym wymiarze**

2) Oświadczam, że uczę się w trybie dziennym

w………………………………………………………………………………...

(nazwa i adres szkoły/uczelni)

……………………………………………………………………………………

i nie przebywam na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim/ wychowawczym/ bezpłatnym/

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Szczecin, ...............................                      ...........................................................

                            (data)                                           (podpis osoby składającej oświadczenie)

* rodzice – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

٭*odpowiednie należy podkreślić.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/47/15
Rady Miasta Szczecin
z dnia 17 lutego 2015 r.

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o kontynuacji przez jego rodzeństwo edukacji przedszkolnej w jednym z trzech preferowanych przedszkoli

Imię i nazwisko rodzica * ………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………………..

Adres zamieszkania rodzica*…………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………...

Oświadczam, że rodzeństwo mojego dziecka będzie kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu/szkole podstawowej:

1) pierwszego wyboru

2) drugiego wyboru

3) trzeciego wyboru **

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Szczecin, ...............................                              ...........................................................

                            (data)                                                   (podpis osoby składającej oświadczenie)

* rodzice – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

٭*odpowiednie należy podkreślić.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/47/15
Rady Miasta Szczecin
z dnia 17 lutego 2015 r.

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów  kandydata o wykonywaniu pracy zawodowe/uczeniu się w trybie dziennym w pobliżu przedszkola/szkoły podstawowej

Imię i nazwisko rodzica * ………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………………..

Adres zamieszkania rodzica*…………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………...

Oświadczam, że wykonuję pracę zawodową/uczę się w trybie dziennym w pobliżu przedszkola/szkoły podstawowej:

1) pierwszego wyboru

2) drugiego wyboru

3) trzeciego wyboru **


i nie przebywam na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim/ wychowawczym/ bezpłatnym/

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Szczecin, ...............................                          ...........................................................

                            (data)                                           (podpis osoby składającej oświadczenie)

* rodzice – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

٭*odpowiednie należy podkreślić.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/47/15
Rady Miasta Szczecin
z dnia 17 lutego 2015 r.

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Miasto Szczecin i rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Szczecinie

Imię i nazwisko rodzica * …..…………………………………….…………….…………

Adres zamieszkania rodzica * …………………………..……………………………....

..............................................................................................................................................

Oświadczam, że zamieszkuję na terenie Gminy Miasto Szczecin i rozliczam podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Szczecinie

…………………………………………..............................................................................

(nazwa urzędu skarbowego)

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Szczecin, ...............................                                   .......................................................

                            (data)                                               ( podpis osoby składającej oświadczenie)

* rodzice – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Credit Agricole Bank Polska S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama