reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr IV/12/15 Rady Gminy Bierzwnik

z dnia 28 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bierzwnik na 2015 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594, z późn. zm.) Rada Gminy Bierzwnik uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 15.142.712,29 zł, z tego:

1) dochody bieżące - 14.032.392,29 zł,

2) dochody majątkowe - 1.110.320,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 15.326.101,29 zł, z tego:

1) wydatki bieżące - 14.345.781,29 zł,

2) wydatki majątkowe - 980.320,00 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 183.389,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 183.389,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:

1) przychody - 383.389,00 zł,

2) rozchody - 200.000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie - 17.000,00 zł,

2) celowe w kwocie - 34.000,00 zł, z przeznaczeniem na: realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. 1. Ustala się wydatki Jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 5) w kwocie - 247.317,77 zł, w ramach funduszu sołeckiego.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 65.000,00zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 62.000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 3.000,00zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. 1. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr 6) kwotach:

1) przychody - 965.700,00 zł,

2) koszty - 936.600,00 zł.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 500.000,00 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 200.000,00 zł,

§ 11. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 10 do wysokości kwot w nich określonych.

§ 12. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe (Załączniki Nr 7) w kwocie - 540.000,00 zł,

b) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 8) w kwocie - 44.400,00 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) celowe (Załączniki Nr 9) w kwocie - 60.000,00 zł,

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

a) na uposażenie i wynagrdzenia ze stosunku pracy,

b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bierzwnik i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bierzwnik.

Przewodniczący Rady Gminy Bierzwnik


Ireneusz Kręgowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/12/15
Rady Gminy Bierzwnik
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/12/15
Rady Gminy Bierzwnik
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/12/15
Rady Gminy Bierzwnik
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/12/15
Rady Gminy Bierzwnik
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/12/15
Rady Gminy Bierzwnik
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/12/15
Rady Gminy Bierzwnik
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/12/15
Rady Gminy Bierzwnik
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/12/15
Rady Gminy Bierzwnik
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/12/15
Rady Gminy Bierzwnik
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik do Uchwały Nr IV/12/15
Rady Gminy Bierzwnik
z dnia 28 stycznia 2015 r.
uzasadnienie.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kinga Badowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama