| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Gminy Rąbino

z dnia 25 lutego 2015 r.

w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu rozliczania i kontroli dotacji celowej dla spółek wodnych

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.[1])), art. 164 ust. 5a i 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.[2])), art.221 ust.4, art.250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.[3])) Rada Gminy Rąbino uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się zasady udzielania dotacji celowych z budżetu gminy Rąbino dla spółek wodnych, na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych znajdujących się na terenie Gminy Rąbino tj. na wykonanie, eksploatację, konserwację oraz remont urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji, tryb postepowania przy ich udzielaniu oraz sposób rozliczania tych dotacji.

1. Spółka wodna może uzyskać z budżetu Gminy Rąbino pomoc finansową w formie dotacji celowej.

2. Łączne kwota środków przeznaczonych na pomoc finansową, o której mowa w ust. 1 jest określana w budżecie gminy na dany rok budżetowy.

§ 2. 1. Przyznanie dotacji celowej, o której mowa w § 1 ust. 1 następuje na podstawie pisemnego wniosku spółki wodnej złożonego w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym przedsięwzięcie będzie realizowane. Nabór wniosków ogłaszany będzie corocznie na stronie internetowej Gminy Rąbino.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać:

1) pełną nazwę wnioskodawcy;

2) adres wnioskodawcy;

3) datę i numer wpisu do katastru wodnego;

4) numer rachunku bankowego wnioskodawcy;

5) dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy;

6) wielkość wnioskowanej dotacji

7) szczegółowy opis zadania;

8) termin i miejsce realizacji zadania;

9) harmonogram realizacji zadania;

10) kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł finansowania zadania;

11) podpisy osób uprawnionych do składnia oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy.

3. Wzór wniosku o przyznanie dotacji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Do wniosku należy dołączyć:

1) aktualny dokument rejestrowy oraz statut wnioskodawcy;

2) oświadczenie, że spółka wodna nie działa w celu osiągnięcia zysku;

3) potwierdzony za zgodność z oryginałem budżet spółki wodnej za rok w którym wnioskuje o udzielenie dotacji.

5. Wójt Gminy Rąbino może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w wyznaczonym terminie dodatkowych dokumentów bądź informacji.

6. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych lub innych wad wniosku Wójt Gminy Rąbino wzywa wnioskodawcę w wyznaczonym terminie do ich usunięcia lub do uzupełnienia wniosku.

7. Wniosek, którego uchybienia lub wady nie zostały usunięte we wskazanym terminie pozostaje bez rozpatrzenia.

§ 3. 1. Informacje o możliwości złożenia wniosku Wójt Gminy Rąbino podaje do publicznej wiadomości przez umieszczenie jej Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rąbino oraz przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rąbino.

2. W informacji, o której mowa w ust. 1 Wójt Gminy wskazuje:

1) kwotę przeznaczoną w budżecie Gminy Rąbino na pomoc finansową dla spółek wodnych na realizację zadań określonych w § 1 ust.1 w danym roku;

2) termin składania wniosków.

§ 4. 1. Decyzję o przyznaniu pomocy finansowej podejmuje Wójt Gminy Rąbino mając na względzie wysokość środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy oraz ocenę możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę.

2. Wójt Gminy Rąbino pisemnie zawiadamia wnioskodawców o sposobie załatwienia wniosku wzywając jednocześnie wnioskodawców, którym udzielono dotacji do zawarcia stosownej umowy.

§ 5. Warunkiem udzielenia dotacji jest zawarcie pisemnej umowy określającej:

1) szczegółowy opis zadania w tym cel na jaki dotacja została przyznana;

2) termin realizacji zadania;

3) wysokość dotacji;

4) termin i formę przekazania dotacji;

5) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do 30 listopada danego roku budżetowego;

6) obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków;

7) tryb kontroli wykonywania zadania;

8) termin i sposób rozliczenia dotacji;

9) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nie dłuższy niż 14 dni od daty zakończenia zadania.

§ 6. 1. Spółka wodna zobowiązana jest do rozliczenia dotacji w terminie 14 dni od daty zakończenia realizacji zadania.

2. Rozliczenie dotacji następuje w formie sprawozdania z realizacji zadania.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2 powinno zawierać:

1) pełną nazwę spółki wodnej;

2) adres;

3) datę i numer wpisu do katastru wodnego;

4) dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy;

5) wielkość rozliczanej dotacji;

6) szczegółowy opis zrealizowanego zadania;

7) termin i miejsce realizacji zadania;

8) harmonogram zrealizowanego zadania;

9) zestawienie poniesionych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł ich finansowania;

10) podpisy osób uprawnionych do składnia oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy.

4. Wzór sprawozdania z realizacji zadania stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Do sprawozdania należy dołączyć:

1) uwierzytelnione kserokopie dokumentów potwierdzających wykorzystanie dotacji;

2) uwierzytelnione kserokopie protokołu odbioru robót, jeżeli ze względu rodzaj wykonanych
zadań wymagane było sporządzenie protokołu.

§ 7. 1. Wójt Gminy Rąbino lub osoba przez niego upoważniona może dokonać kontroli w trakcie realizacji zadania bądź po jego wykonaniu.

2. Spółka wodna jest zobowiązania do udostępnienia na każde wezwanie osób, o których mowa w ust. 1 wszelkiej dokumentacji niezbędnej do dokonania kontroli prawidłowości wykonania zadania.

3. Zakres kontroli może obejmować:

1) sprawdzenie przeznaczenia i wykorzystania dotacji;

2) sprawdzenie zgodności wykonywanych zadań z umową;

3) sprawdzenie prawidłowości udokumentowania realizowanego zadania;

4) sprawdzenie prawidłowości prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej.

4. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

5. Protokół podpisywany jest przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu kontrolowanego oraz przez osoby przeprowadzające kontrolę.

6. Do protokołu służy prawo wniesienia wyjaśnień w terminie 14 dni od daty podpisania protokołu. Wyjaśnienia wnosi się do Wójta Gminy Rąbino.

7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości na podstawie ustaleń zwartych w protokole kontroli oraz po przeanalizowaniu ewentualnych wyjaśnień do protokołu Wójt Gminy Rąbino ma prawo:

1) wezwać spółkę do natychmiastowego usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;

2) wstrzymać przekazywanie dotacji;

3) rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym;

4) żądać zwrotu dotacji.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rąbino.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr inż. Alicja Wiedro-Stempińska


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IV/15/2015
Rady Gminy Rąbino
z dnia 25 lutego 2015 r.

………………………............................

Nazwa jednostki składającej wniosek

W N I O S E K
o udzielenie pomocy finansowej

I. Dane wnioskodawcy:

1. Nazwa wnioskodawcy:……………………………………………………………………………….................

……………………………………………………………………………………………………………................

2. Adres wnioskodawcy:……………………………………………………………………………………...........

……………………………………………………………………………………………………………................

3. Data i numer wpisu do katastru wodnego:……………………………………………………………..............

4. Numer rachunku bankowego:…………………………………………………………………………..............

5. Dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy:…………….................

………………………………………………………………………………………………………………………..................………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………............

II. Wielkość wnioskowanej dotacji:

1. Wnioskowana kwota dotacji:……………………………………………………………………………............

2. Słownie:………………………………………………………………………………………………….............

III. Opis zadnia przeznaczonego do realizacji z wnioskowanej dotacji:

1. Zakres przedmiotowy zadania:………………………………………………………………………….............

……………………………………………………………………………………………………………………....…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………...............................

2. Zakładane rezultaty realizacji zadnia:…………………………………………………………………..............

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………......................................

3. Termin i miejsce realizacji zadania:…………………………………………………………………….............

4. Harmonogram realizacji zadnia:

Okres realizacji

Rodzaj podejmowanych działań

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł finansowania zadania:

1. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania:

Rodzaj planowanych wydatków

Łączna wartość planowanych wydatków

w tym sfinansowanych z

dotacji

środków własnych

Innych środków

Razem

2. Zestawienie źródeł finansowania zadnia

Źródła finansowania zadania

Łączna wartość planowanych wydatków

Udział w poszczególnych źródeł finansowania w łącznej wartości zadnia w %

Wnioskowana dotacja

Środki własne

Inne

Razem

100%

V. Dodatkowe uwagi:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................................................................................................................................

VI. Podpisy upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................................................................................................................................

Załączniki:

1. Aktualny odpis dokumentów rejestrowych

2. Statut

3. Oświadczenie, że spółka wodna nie działa w celu osiągnięcia zysku,

4. Potwierdzony za zgodność z oryginałem budżet spółki wodnej

5. Dokumentacja zdjęciowa rowów przewidzianych do konserwacji

6. ………………………………………………………………………………………………………..............


Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/15/2015
Rady Gminy Rąbino
z dnia 25 lutego 2015 r.

………………………............................

Nazwa jednostki składającej wniosek

Sprawozdanie z realizacji zadania

I. Dane podmiotu rozliczającego dotacje:

1. Nazwa:....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Adres:......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Data i numer wpisu do katastru wodnego:……………………………………………………………..............

4. Numer rachunku bankowego:…………………………………………………………………………..............

5. Dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu rozliczającego dotację:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………..............................................

II. Wielkość rozliczanej dotacji:

1. Rozliczana kwota dotacji:……………………………………………………………………………….............

2. Słownie:………………………………………………………………………………………………….............

III. Opis zrealizowanego zadania z uzyskanej dotacji:

1. Zakres przedmiotowy zrealizowanego zadania:……...………………………………………………..............

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………...............................

2. Osiągnięte rezultaty realizacji zadnia:…………………………………………...……………………..............

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................

3. Termin i miejsce realizacji zadania:……………………………………………………………………...........

4. Harmonogram realizacji zadnia:

Okres realizacji

Rodzaj podejmowanych działań

IV. Kalkulacja poniesionych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł finansowania zadania:

1. Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków związanych z realizacją zadania sfinansowanych z dotacji:

Nr dokumentu

Data wystawienia dokumentu

Rodzaj wydatku

Kwota wydatku

w tym sfinansowanych z

dotacji

środków własnych

innych środków

Razem

2. Kalkulacja poniesionych kosztów realizacji zadania:

Rodzaj poniesionych wydatków

Łączna wartość poniesionych wydatków

w tym sfinansowanych z

dotacji

środków własnych

innych środków

Razem

3. Zestawienie źródeł finansowania zadania

Źródła finansowania zadania

Łączna wartość poniesionych wydatków

Udział w poszczególnych źródeł finansowania w łącznej wartości zadania w %

Dotacja z budżetu Gminy

Środki własne

Inne

Razem

100%

V. Dodatkowe uwagi:

…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………....……………………………………………………………………………………………………………...……………….…………………………………………………………………………………………………...........................

VI. Podpisy upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318 i z 2014r. poz. 379 i 1072.

[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951, poz. 1513; z 2013 r. poz. 21,poz. 165; z 2014 r. poz. 659, poz. 822, poz. 850 i poz. 1146.

[3]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 2013 r. poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379,poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »