| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr V/22/2015 Rady Miejskiej w Sławnie

z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 594, poz. 1318; z 2014 r., poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6j ust. 1 pkt 2 i art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1593; z 2015 r., poz. 87, poz. 122), Rada Miejska w Sławnie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w ten sposób, że stanowić ona będzie iloczyn ilości zużytej wody z danej nieruchomości oraz stawki opłaty ustalonej w § 2.

2. W przypadku braku podłączenia do sieci wodociągowej lub braku opomiarowania, ilość zużytej wody określona zostanie na podstawie przepisów wykonawczych do art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j. t. Dz. U. z 2015 r. , poz. 139).

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 5,00 zł miesięcznie od 1 m3 zużytej wody z danej nieruchomości.

2. Stawka, o której mowa w ust. 1, dotyczy zużytej wody na cele bytowe w gospodarstwie domowym.

§ 3. 1. Traci moc uchwała Nr XXVI/129/2012 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.

2. Traci moc uchwała Nr XXXI/164/2013 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 25 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/129/2012 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławno.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sławnie


Edyta Szczygielska


Uzasadnienie

W związku z zakwestionowaniem przez Rzecznika Praw Obywatelskich zapisu § 1 ust. 2 uchwały nr XXXI/164/2013 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 25 marca 2013r. jako niezgodnego z art. 6j ust. 1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.). Rada Miejska w Sławnie została zobowiązana do dostosowania zapisu uchwały do obowiązującej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Również powyższe stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich podtrzymała Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie.

Po przeanalizowaniu uwag Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie dokonano zmian zapisów uchwały, aby spełniała wymagania ustawowe.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »