| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr 30/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie

z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) oraz § 10 pkt 1 uchwały nr III/27/2015 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 366, zmiany: Dz. U. z 2015 r. poz. 451, poz. 526), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 27 000,00 zł

z tytułu realizacji zadań zleconych:

dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 20 000,00 zł

rozdział 70005-Godpodarka gruntami i nieruchomościami - 20 000,00 zł

dział 710-Działalność usługowa - 7 000,00 zł

rozdział 71015-Nadzór budowlany - 7 000,00 zł

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 57 898,47 zł

z tytułu realizacji zadań własnych:

dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 29 598,47 zł

rozdział 85395-Pozostała działalność - 29 598,47 zł

dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 1 300,00 zł

rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne - 300,00 zł

rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów - 1 000,00 zł

z tytułu realizacji zadań zleconych:

dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 20 000,00 zł

rozdział 70005-Godpodarka gruntami i nieruchomościami - 20 000,00 zł

dział 710-Działalność usługowa - 7 000,00 zł

rozdział 71015-Nadzór budowlany - 7 000,00 zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 30 898,47 zł

z tytułu realizacji zadań własnych:

dział 758-Różne rozliczenia - 29 598,47 zł

rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 29 598,47 zł

dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 1 300,00 zł

rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne - 300,00 zł

rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów - 1 000,00 zł

§ 3. W uchwale nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok, zmienionej:

uchwałą nr 19/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok,

uchwałą nr 24/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok,

uchwałą nr 28/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

3) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

4) w załączniku nr 12 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu i kierownikom jednostek określonych w załącznikach od 2 do 4.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Zarządu


Wojciech Konarski


Członek Zarządu


Jerzy Miler


Członek Zarządu


Jan Gładkow


Członek Zarządu


Henryk Kaczmar


Członek Zarządu


Tomasz Siergiej


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 30/2015
Zarządu Powiatu w Gryfinie
z dnia 26 lutego 2015 r.

Starostwo Powiatowe w Gryfinie

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Dochody

Wydatki

Zwiększenia

Zmniejszenia

Zwiększenia

Zmniejszenia

1

2

3

4

5

6

7

8

700

Gospodarka mieszkaniowa -zadanie zlecone

20 000,00

20 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

20 000,00

20 000,00

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

20 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

20 000,00

710

Działalność usługowa -zadanie zlecone

7 000,00

71015

Nadzór budowlany

7 000,00

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

7 000,00

758

Różne rozliczenia -zadanie własne

29 598,47

75818

Rezerwy ogólne i celowe

29 598,47

4810

Rezerwy

29 598,47

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -zadanie własne

29 598,47

85395

Pozostała dzialalność

29 598,47

2317

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

16 857,71

2910

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

12 740,76

854

Edukacyjna opieka wychowawcza -zadanie własne

1 000,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

1 000,00

3240

Stypendia dla uczniów

1 000,00

RAZEM

27 000,00

-

49 598,47

30 598,47


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 30/2015
Zarządu Powiatu w Gryfinie
z dnia 26 lutego 2015 r.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Dochody

Wydatki

Zwiększenia

Zmniejszenia

Zwiększenia

Zmniejszenia

1

2

3

4

5

6

7

8

854

Edukacyjna opieka wychowawcza -zadanie własne

500,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

500,00

3240

Stypendia dla uczniów

500,00

RAZEM

-

-

500,00

-


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 30/2015
Zarządu Powiatu w Gryfinie
z dnia 26 lutego 2015 r.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Dochody

Wydatki

Zwiększenia

Zmniejszenia

Zwiększenia

Zmniejszenia

1

2

3

4

5

6

7

8

854

Edukacyjna opieka wychowawcza -zadanie własne

800,00

300,00

85410

Internaty i bursy szkolne

300,00

300,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

300,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

300,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

500,00

3240

Stypendia dla uczniów

500,00

RAZEM

-

-

800,00

300,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 30/2015
Zarządu Powiatu w Gryfinie
z dnia 26 lutego 2015 r.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Dochody

Wydatki

Zwiększenia

Zmniejszenia

Zwiększenia

Zmniejszenia

1

2

3

4

5

6

7

8

710

Działalność usługowa -zadanie zlecone

7 000,00

71015

Nadzór budowlany

7 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

260,00

4020

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

2 451,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

450,00

4300

Zakup usług pozostałych

3 839,00

RAZEM

-

-

7 000,00

-


Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

1) wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym w rozdziale 85410-Internaty i bursy szkolne zwiększa się o 300,00 zł plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników;

2) wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, zgodnie z którym zwiększa się o 500,00 zł plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie i o 500,00 zł plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, z przeznaczeniem na wypłatę stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego w kategorii za wybitne wyniku w nauce w I semestrze roku szkolnego 2014/2015, jednocześnie zmniejsza się o 1 000,00 zł plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie;

3) zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 lutego 2015 r. o ostatecznych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa w 2015 roku, zgodnie z którym zwiększono powiatowi o 7 000,00 zł dotację celową na zadania zlecone bieżące w dziale 710-Działalność usługowa, rozdziale 71015-Nadzór budowlany;

4) zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych w 2015 r., zgodnie z którym zwiększono powiatowi o 20 000,00 zł dotację celową na zadania zlecone bieżące w dziale 700-Gospodraka mieszkaniowa, rozdziale 70005-Gopspodarka gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rozbiórki obiektu gospodarczego posadowionego na działce stanowiącej własność Skarbu Państwa;

5) wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa sie z rezerwy ogólnej budżetu powiatu plan wydatków w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 29 598,47 zł, z przeznaczeniem na zwrot do Wojewódzkiego Urzędu Pracy i gmin powiatu gryfińskiego uczestniczących w partnerstwie, niewykorzystanych w 2014 roku środków na realizację projektu "Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim".

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »