| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr V/27/2015 Rady Gminy Białogard

z dnia 25 lutego 2015 r.

w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białogard

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białogardzie, Rada Gminy Białogard uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/174/2013 Rady Gminy Białogard z dnia 21 lutego 2013 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białogard (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 1280 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:

a) "prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru i tektury (w tym opakowań, gazet, itp.) metali, tworzyw sztucznych, szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła, opakowań wielomateriałowych, tekstyliów";

2) w § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: " 4) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1399 ze zm. )";

3) w § 4 w pkt 3 dodaje się literę ł) w brzmieniu:

ł) tekstyliów";

4) w § 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

prowadzenie selektywnego zbierania frakcji odpadów komunalnych, o których mowa w pkt. 3 jest obowiązkowe we wszystkich rodzajach zabudowy, z tym, że papier i tekturę, metale, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania szklane, tekstylia, opakowania wielomateriałowe oraz odpady biodegradowalne należy gromadzić w odpowiednich rodzajach worków lub pojemników i oddawać przedsiębiorcy w terminach określonych harmonogramem lub w razie potrzeby dostarczać do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych";

5) w § 4 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji i odpadów zielonych z ogrodów i parków jest obowiązkowe we wszystkich rodzajach zabudowy z tym, że właściciele nieruchomości mogą korzystać z przydomowego kompostownika pod warunkiem, że jego wielkość pozwala na co najmniej dwuletni okres przetrzymania w nim kompostowanego materiału przekładanego warstwą gleby i dojrzałego kompostu)";

6) w § 4 pkt 4a otrzymuje brzmienie:

4 a) mieszkańcy obszarów zabudowy wielorodzinnej, której charakter w znacznym stopniu uniemożliwia selektywną zbiórkę odpadów, mogą umieszczać tworzywa sztuczne, drobny metal i opakowania metalowe, szkło i opakowania szklane, opakowania wielomateriałowe w pojemnikach zbiorczych; odbiór odpadów z tych pojemników odbywa się stosownie do potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu; wykaz pojemników zbiorczych zamieszcza się na stronach BIP i internetowej Gminy Białogard";

7) w § 6 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

odpady biodegradowalne i odpady zielone z pielęgnacji ogrodów - na indywidualne zgłoszenie, jednak nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące";

8) w § 6 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

odpady biodegradowalne i odpady zielone z pielęgnacji ogrodów - stosownie do potrzeb, na indywidualne zgłoszenie, jednak nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu - w miesiącach maj - wrzesień, w pozostałym okresie 1 raz w miesiącu";

9) w § 6 ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

meble i odpady wielkogabarytowe, kompletny, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony - dwa razy w roku, w terminie określonym w harmonogramie";

10) w § 6 ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

odpady remontowo-budowlane i rozbiórkowe - na indywidualne zgłoszenie";

11) w § 11 ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

Do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych w zabudowie zagrodowej, jednorodzinnej i wielorodzinnej, w której nie ustanowiono zarządcy, stosuje się pojemniki lub worki w kolorze szarym lub czarnym o pojemności do 240 litrów";

12) § 12 ust. 1. otrzymuje brzmienie:

Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować pojemniki lub worki o pojemności od 60 litrów do 120 litrów, o następujących ujednoliconych kolorach:

a) żółte z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, papier i tekturę, tekstylia, opakowania wielomateriałowe oraz metale;

b) b) zielone z przeznaczeniem na szkło i odpady opakowaniowe ze szkła;

c) brązowe z przeznaczeniem na odpady biodegradowalne";

13) w § 12. dodaje się ustęp 4 w brzmieniu:

W zabudowie wielorodzinnej, w której nie ustanowiono zarządcy, właściciele lokali są zobowiązani do oznaczania przekazywanych do odbioru odpadów, poprzez umieszczanie na workach lub pojemnikach informacji zawierających nr budynku i nr lokalu z którego pochodzą wystawione odpady".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białogard.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Białogard


Kazimierz Gregorczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Pasieczna

Biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »