| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr V/19/2015 Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 6 ust. 12, art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr z 2013, poz. 465 z późn. zm.) w zw. z art. 9, art. 28 § 4 i art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. 2012 r. poz. 749 z późn. zm.),Rada Miejska w Dobrej uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór w drodze inkasa:

1) podatku od nieruchomości od osób fizycznych;

2) opłaty targowej;

3) podatku rolnego od osób fizycznych;

4) podatku leśnego od osób fizycznych.

§ 2. Określa się następujących inkasentów uprawnionych do pobierania wymienionych w § 1 podatków i opłat:

1) inkasentami podatków i opłat, o których mowa w § 1 pkt 1,2, 3,4 są sołtysi na terenie swojego sołectwa, tj.:

a) Pan Ryszard Woźniak - na terenie Sołectwa Anielino , obejmującego miejscowość Anielino,

b) Pan Tomasz Jan Grenda - na terenie Sołectwa Bienice, obejmującego miejscowość Bienice,

c) Pani Beata Owsińska - na terenie Sołectwa Błądkowo, obejmującego miejscowość Błądkowo,

d) Pani Marlena Michalska - na terenie Sołectwa Dobropole, obejmującego miejscowości: Dobropole i Zapłocie ,

e) Pani Stanisława Dorota Bukowska - na terenie Sołectwa Grzęzno , obejmującego miejscowości: Grzęzno i Grzęzienko,

f) Pan Roman Patryk Karaźniewicz - na terenie Sołectwa Krzemienna , obejmującego miejscowość: Krzemienna;

g) Pani Marta Sadłowska - na terenie Sołectwa Tucze, obejmującego miejscowość Tucze ,

h) Pani Urszula Grażyna Marut - na terenie Sołectwa Wojtaszyce, obejmującego miejscowość Wojtaszyce

i) Pan Piotr Sebastian Iwanicz - na terenie Sołectwa Wrześno , obejmującego sołectwo Wrześno

2) inkasentami opłaty targowej na terenie miasta Dobra są następujące osoby :

a) Pani Agnieszka Maria Majdzińska - pracownik Urzędu Miejskiego w Dobrej

b) Pani Agnieszka Macełko - pracownik Urzędu Miejskiego w Dobrej

c) Pani Paulina Justyna Wasilewska - pracownik Urzędu Miejskiego w Dobrej

d) Pani Barbara Ostrowska - pracownik Urzędu Miejskiego w Dobrej

§ 3. 1. Inkasenci, o których mowa w § 2 pkt 1 i 2, są uprawnieni i zobowiązani do pobierania podatków i opłat odpowiednio od osób: zamieszkałych lub posiadających majątek podlegający opodatkowaniu na obszarze ich działania oraz dokonujących na tym obszarze czynności podlegających opłacie targowej.

2. Inkasenci, o których mowa w § 2 pkt 1 i 2, są uprawnieni i zobowiązani do pobierania opłaty targowej od podmiotów dokonujących sprzedaży na wyznaczonym im terenie .

3. Pobrane kwoty podatku inkasent jest zobowiązany uiścić następnego dnia po upływie terminu płatności zobowiązania w kasie Urzędu Miejskiego w Dobrej

4. Pobrane kwoty opłaty targowej z terenu sołectw inkasent wpłaca do kasy Urzędu Miejskiego w Dobrej nie rzadziej niż raz w miesiącu, a z terenu miasta- następnego dnia po ich zainkasowaniu.

5. Jeżeli dzień, w którym inkasent winien dokonać wpłaty pobranych kwot jest dniem wolnym od pracy, wpłaty należy dokonać w najbliższym dniu roboczym następującym po dniu wolnym od pracy

6. Za nieterminowe wpłaty pobranych kwot inkasentowi naliczane będą odsetki za zwłokę, jak od zaległości podatkowych.

7. Inkasent odpowiada za należności pobrane, a nie wpłacone do kasy Urzędu Miejskiego w Dobrej, całym swoim majątkiem

8. Inkasent przy wykonywaniu czynności inkasa zobowiązany jest posiadać identyfikator o pełnieniu funkcji inkasenta wg. wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały i okazywać je na żądanie podatnika.

§ 4. 1. Osoby fizyczne będące inkasentami dokonują czynności inkasa osobiście.

2. Umocowanie inkasenta automatycznie wygasa z chwilą utraty stanowiska lub zaprzestania prowadzenia działalności wymienionej w § 2 pkt 1 i 2, z którymi było związane wyznaczenie na inkasenta.

§ 5. Zarządzenie poboru podatków i opłat w drodze inkasa nie wyklucza uiszczania należności przez podatników bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy lub na właściwy rachunek bankowy.

§ 6. Za pobranie podatków i opłat i wpłacenie ich w terminie, zgodnie z § 3 ust. 3 i 4, inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10% kwot podatków i opłat . Wynagrodzenie będzie wypłacane inkasentowi do 15 kwietnia, do 15 czerwca, do 15 października, do 15 grudnia danego roku. Inkasent nie jest upoważniony do samodzielnego potrącania swojego wynagrodzenia.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej

§ 8. Traci moc uchwała nr XXII/210/2009 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

przewodniczacy Rady Miejskiej w Dobrej


Józef Kirejczyk


Załącznik do Uchwały Nr V/19/2015
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 26 lutego 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 do uchwały nr V-19-2015

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Galt

Prawo, podatki, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »