reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr IV/22/15 Rady Gminy Kozielice

z dnia 23 lutego 2015 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kozielice w 2015 roku

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 11a ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856), Rada Gminy w Kozielicach uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kozielice w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXV/267/2014 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kozielice w 2014 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Leszek Karpiński


Załącznik do Uchwały Nr IV/22/15
Rady Gminy Kozielice
z dnia 23 lutego 2015 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kozielice w 2015 r.

Rozdział 1.
Cel i zadania programu

§ 1. Określa się cele i kierunki polityki Gminy wobec problemu bezdomności zwierząt.

1. Celem programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt jest:

1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy, w szczególności poprzez poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt oraz wprowadzanie mechanizmów finansowych zachęcających mieszkańców do dokonywania adopcji zwierząt,

2) zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów obligatoryjnie w schroniskach dla zwierząt

3) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącym, w tym ich dokarmianie,

4) odławianie bezdomnych zwierząt,

5) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy, w szczególności poprzez konsekwentne egzekwowanie przepisów prawa,

6) usypianie ślepych miotów,

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,

8) edukacja mieszkańców Gminy na temat zasad humanitarnego traktowania zwierząt oraz obowiązków właścicieli wobec zwierząt domowych.

9) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Rozdział 2.
Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt

§ 2. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, realizują:

1) schronisko przez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do schroniska,

2) Gmina Kozielice poprzez wydawanie opiekunom kotów wolno żyjących skierowań na zabiegi sterylizacji i kastracji w zakładzie leczniczym dla zwierząt, z którym Gmina podpisze umowę,

3) organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących z terenu Gminy Kozielice,

4) Gmina Kozielice poprzez prowadzenia akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji.

Rozdział 3.
Opieka nad zwierzętami

§ 3. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Kozielice realizują:

1) Schronisko poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych,

2) Gmina Kozielice poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich,

3) organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami bezdomnymi.

§ 4. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują:

1) Gmina Kozielice poprzez:

a) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom kotów wolno żyjących,

b) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale organizacji pozarządowych i pracownika Urzędu Gminy w Kozielicach,

2) Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących opiekę nad kotami wolno żyjącymi.

§ 5. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:

1) Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania,

2) Gmina Kozielice poprzez promocję adopcji zwierząt ze Schroniska,

3) Gmina Kozielice poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskania nowych właścicieli,

4) organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.

§ 6. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kozielice realizują:

1) Wyspecjalizowane firmy w ramach podpisanego porozumienia. Bezdomne zwierzęta przewożone będą do Schroniska, a w przypadku zwierząt rannych do zakładu leczniczego, z którym Gmina Kozielice podpisze umowę. Zwierzęta gospodarskie przewożone będą do gospodarstwa rolnego, o którym mowa w § 3 ust. 2 Programu,

2) Organizacje pozarządowe, które posiadają przedstawicieli przeszkolonych w zakresie odławiania zwierząt domowych, a także odpowiedni sprzęt.

§ 7. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizują:

1) Schronisko poprzez zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii w Schronisku

2) Gmina Kozielice poprzez zawieranie umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt w zakresie opieki weterynaryjnej, udzielanej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym z terenu Gminy Kozielice

§ 8. Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z art. 11 a ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku realizują:

1) Schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów,

2) Gmina Kozielice poprzez zawieranie umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt i finansowanie usypiania ślepych miotów zwierząt.

§ 9. Gmina Kozielice wskazuje gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich - gospodarstwo rolne P. Ryszarda Dubińskiego Kozielice 12

Rozdział 4.
Edukacja mieszkańców

§ 10. . Gmina Kozielice w ramach Programu prowadzi we współpracy z organizacjami pozarządowymi, działania edukacyjne m. in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji i adopcji zwierząt bezdomnych w szczególności:

1) zachęcanie nauczycieli w szkołach z terenu Gminy do włączenia do treści programowych w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych i hodowlanych oraz standardami opieki nad zwierzętami,

2) organizowanie konkursów, akcji, prelekcji dla dzieci i młodzieży na temat humanitarnego traktowania zwierząt i zapobiegania ich bezdomności,

Rozdział 5.
Finansowanie programu

§ 11. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy Kozielice. Wydatkowanie wg tabeli stanowiącej załącznik do Programu.


Załącznik Nr 2 do

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kozielice

Zadania realizowane przez jednostki w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kozielice w 2015 roku, z uwzględnieniem środków finansowych

Lp.

jednostka realizująca

środki finansowe (zł)

zadania

1

Gmina Kozielice

8.000,00 zł

?prowadzenie akcji sterylizacji/kastracji zwierząt, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Kozielice,

?zapewnianie opieki zwierzętom gospodarskim

?zapewnianie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,

?podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących

?zlecanie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony zwierząt organizacjom pozarządowych - dotacje

?działania informacyjno-edukacyjne

?zakup karmy dla kotów

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Radkiewicz Adwokaci i Radcowie Prawni

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama