| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr III/27/2015 Rady Gminy Banie

z dnia 25 lutego 2015 r.

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Banie

Na podstawie art. 20c ust. 4 i 6 oraz art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i poz. 979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1317 i poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1198 i poz. 1877) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) Rada Gminy Banie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące kryteria wraz z przyznaną liczbą punktów dla potrzeb drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Banie:

1) dziecko rodziców (opiekunów prawnych) zamieszkujących na terenie Gminy Banie; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) zamieszkałego na terenie Gminy Banie samotnie wychowującego dziecko - 4 pkt;

2) dziecko obojga rodziców (opiekunów prawnych) pracujących zawodowo, uczących się w trybie dziennym, prowadzących gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) pracującego zawodowo, uczącego się w trybie dziennym, prowadzącego gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą samotnie wychowującego dziecko - 5 pkt;

3) dziecko, którego co najmniej jeden rodzic (opiekun prawny) pracuje zawodowo - 2 pkt;

4) dziecko wychowujące się w rodzinie o wyjątkowo trudnej sytuacji rodzinnej, którego rodzice (opiekunowie prawni) objęci są pomocą socjalną; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) objętego pomocą socjalną samotnie wychowującego dziecko - 3 pkt;

5) dziecko, które wraz z rodzeństwem uczestniczy w rekrutacji w tym samym przedszkolu, w tym samym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w tej samej publicznej innej formie wychowania przedszkolnego - 2 pkt;

6) dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuować edukację przedszkolną w tym samym przedszkolu, w tym samym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w tej samej publicznej innej formie wychowania przedszkolnego - 1 pkt.

§ 2. 1. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w § 1 są odpowiednio:

1) oświadczenie rodziców kandydata o zamieszkiwaniu w Gminie Banie;

2) oświadczenie rodziców kandydata o zatrudnieniu, studiowaniu w trybie dziennym, prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalność gospodarczej;

3) oświadczenie rodziców kandydata;

4) zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o objęciu rodziny kandydata pomocą socjalną;

5) oświadczenie rodziców kandydata o kontynuacji edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo kandydata w tym samym przedszkolu, w tym samym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w tej samej publicznej innej formie wychowania przedszkolnego.

2. O przyjęciu dziecka do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Banie decyduje liczba uzyskanych punktów.

3. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, komisja rozpatrująca wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Danuta Zawadzka-Zając


Uzasadnienie

Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 6 grudnia 2013 r. wprowadziła nowe zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych oraz innych publicznych form wychowania przedszkolnego.

W myśl art. 20c ust. 1 ww. ustawy do przedszkola przyjmowane są dzieci zamieszkałe na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe, które mają jednakową wartość:

- wielodzietność rodziny kandydata,

- niepełnosprawność kandydata,

- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

- objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, pod uwagę brane są kryteria określone przez radę gminy.

Na podstawie art. 20c ust. 6 ustawy o systemie oświaty organ prowadzący ma możliwość ustalenia nie więcej niż 6 kryteriów oraz ma możliwość przyznania każdemu kryterium określoną liczbę punktów, przy czym każde kryterium może mieć różną wartość. Ponadto organ określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów.

Organ prowadzący ustalając kryteria uwzględnienia zapewnienie jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata musi pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz z uwzględnieniem lokalnych potrzeb społecznych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »