| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VI/27/2015 Rady Gminy Marianowo

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2015 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 1, o kwotę 322.327,62 zł.

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 1, o kwotę 194.976,00 zł.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 2, o kwotę 265.799,36 zł.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 2, o kwotę 210.453,36 zł.

§ 5. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 602.217,38 zł, która zostanie przeznaczona na:

1) spłatę rat kredytów w kwocie 398.452,00 zł,

2) spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 203.765,38 zł.

§ 6. 1. Zmniejsza się rozchody budżetu gminy o kwotę 72.005,62 zł, tj z kwoty 674.223,00 zł do kwoty 602.217,38 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy po dokonanych zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. Zmienia się wysokość dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Zmienia się wysokość dotacji celowych udzielanych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Marianowo


Wiesław Baraniak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/27/2015
Rady Gminy Marianowo
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/27/2015
Rady Gminy Marianowo
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/27/2015
Rady Gminy Marianowo
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/27/2015
Rady Gminy Marianowo
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/27/2015
Rady Gminy Marianowo
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Uzasadnienie

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2014 r. zakłada:

a) zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, dostosowując wysokość refundacji z tytułu realizacji zdania pn. "Modernizacja wodociągu na ulicy Stargardzkiej w Marianowie" (zmniejszenie o kwotę 66.367,14), zadania pn. "Budowa placu zabaw w miejscowości Krzywiec" oraz zadania pod nazwą "Budowa placu zabaw w miejscowości Czarnkowo" (zmniejszenie o kwotę 5.638,48 zł), do poniesionych w 2014 r. faktycznych wydatków podlegających refundacji z budżetu UE (jednocześnie o kwotę 72.005,62 zmniejszeniu ulegają rozchody z tytułu spłaty pożyczek na realizację ww. zadań),

b) przeniesienie dochodów z działu 756, rozdział 75618, paragraf 0490, z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 194.976,00 zł, do działu 900, rozdział 90002, paragraf 0490, w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. poz. 1952), w którym zmieniono objaśnienia do rozdziału 90002 ujmując, ze w rozdziale tym ujmuje się m. in. dochody gmin z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki gmin związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.);

c) zmniejszenie dochodów w dziale 758, rozdział 75801, paragraf 2920, z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, o kwotę 45.346,00 zł, w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.5.2015 z 6 lutego 2015 r. w sprawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz. U. z dnia 29 stycznia 2015 r. poz. 153) rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, z którego wynika że ustalono Gminie Marianowo część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 2.993.832,00 zł tj. o 45.346,00 zł mniej niż w informacji o planowanej wysokości subwencji;

d) zmniejszenie dochodów w dziale 852, rozdział 85216, paragraf 2030, z tytułu dotacji na zasiłki stałe, o kwotę 10.000,00 zł, w związku z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.311.33.2.2015.JŻ z 13 lutego 2015 r. w sprawie ostatecznych kwot dotacji celowych z budżetu państwa;

e) zmniejszenie wydatków w dziale 710, rozdział 71004, o kwotę 17.500,00 zł, w związku z planowanym podpisaniem umowy na przygotowanie zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w której płatności przypadają w latach 2015 - 2016 po 12.500,00 zł w poszczególnych latach;

f) zmniejszenie wydatków w dziale 750, o kwotę 62.384,00 zł w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach w administracji oraz dietach radnych;

g) zmiany w dziale 801, wynikające z:

- dostosowania planu dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gogolewie do kwot wynikających z metryczki subwencji oświatowej na 2015 r., (zwiększenie planowanej dotacji na prowadzenie szkoły podstawowej o kwotę 53.595,36 zł, zmniejszenie planu dotacji dla oddziału przedszkolnego o kwotę 9.653,32 zł),

- dostosowania planu dotacji dla gmin Stara Dąbrowa i Miasto Stargard Szczeciński, na pokrycie kosztów dotacji dla niepublicznych przedszkoli do których uczestniczą dzieci z ternu gminy Marianowo,

- zmniejszenie planowanej dotacji dla Stargardzkiej Szkoły Wyższej Stargardinum o kwotę 42.825,40 zł, w związku z uruchomieniem przez podmiot punktu przedszkolnego w Gogolewie od marca br. (w budżecie planowano uruchomienie dwóch punktów przedszkolnych od stycznia),

- utworzenie rozdziałów 80149 i 80150, w związku z tym, że dodano w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. poz. 1952) ww rozdziały, do których przeniesiono wydatki na realizację zdań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w roku 2015 (zgodnie z kalkulacją MEN na ww. zadanie przypada 73.468,00 zł),

- zmniejszenie wydatków w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Marianowie (30.231 zł) oraz w planie Publicznego Gimnazjum w Marianowie (15.115 zł), w związku z otrzymaniem niższej części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 r.,

- zwiększenie wydatków o kwotę 506,00 zł w rozdziale 80195 na realizację programu YOUNGSTER PLUS - nauka języka angielskiego w Gimnazjum Publicznym w Marianowie,

h) zmniejszenie wydatków w dziale 852, rozdział 85202 z tytułu oszczędności na wydatkach na domy pomocy społecznej,

i) zwiększenie wydatków w rozdziale 90002, o kwotę 79.884,00 zł na zagospodarowanie odpadów komunalnych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

iBHP Sp. z o.o.

ekspert z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »