| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Gminy Siemyśl

z dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Siemyśl

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr 233/XLIII/10 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Siemyśl (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 72, poz. 1325), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr 240/XLV/14 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 kwietnia 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Siemyśl (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego poz. 2318).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje § 2 i 3 uchwały Nr 240/XLV/14 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 kwietnia 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Siemyśl (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego poz. 2318), które stanowią:

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.".

Przewodniczący Rady


Jacek Pliszka


Załącznik
do obwieszczenia
Rady Gminy Siemyśl
z dnia 25 marca 2015 r.

Uchwała Nr 233/XLIII/10
Rady Gminy Siemyśl
z dnia 29 czerwca 2010 r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Siemyśl.

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.[1])) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Konsultacje przeprowadzane są w celu poznania opinii mieszkańców gminy w poddanej konsultacjom sprawie.

§ 2. (uchylony)[2])

§ 3. Konsultacje w zależności od ich przedmiotu mogą być przeprowadzone na terenie całej gminy lub ograniczone do jednego lub kilku sołectw.

§ 4. O przeprowadzeniu konsultacji decyduje Wójt Gminy Siemyśl z własnej inicjatywy lub na wniosek.

§ 5. Z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji, zwanym dalej "wnioskiem", może wystąpić:

1) Rada Gminy Siemyśl;

2) komisja Rady Gminy Siemyśl;

3) 30 mieszkańców Gminy Siemyśl uprawnionych do udziału w konsultacjach.

§ 6. 1. Wniosek powinien zawierać:

1) określenie przedmiotu konsultacji;

2) proponowany zasięg terytorialny konsultacji;

3) uzasadnienie.

2. Wniosek złożony przez mieszkańców powinien ponadto zawierać listę z podpisami osób popierających wniosek oraz wskazywać osobę upoważnioną do kontaktów w imieniu wnioskodawcy z Wójtem Gminy Siemyśl.

3. Wniosek spełniający wymogi określone w ust. 1 i 2 jest rozpatrywany przez Wójta Gminy Siemyśl nie później niż w ciągu miesiąca, licząc od dnia jego złożenia.

4. Wniosek nie spełniający wymogów określonych w ust. 1 i 2, Wójt Gminy Siemyśl zwraca bez rozpatrzenia, wskazując braki stanowiące podstawę zwrotu wniosku.

§ 7. Wójt Gminy Siemyśl, przed rozpoczęciem konsultacji, określa w zarządzeniu:

1) przedmiot konsultacji;

2) zasięg terytorialny konsultacji;

3) termin przeprowadzenia konsultacji.

§ 8. 1. Konsultacje przeprowadza się na zebraniu mieszkańców sołectwa, zwanym dalej "zebraniem".

2. Zebranie zwołuje Wójt Gminy Siemyśl, co najmniej na 7 dni przed jego terminem, poprzez ogłoszenie obwieszczeń na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Siemyśl, tablicach ogłoszeń w sołectwach objętych konsultacjami oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemyśl.

3. Zebranie jest ważne, gdy bierze w nim udział co najmniej 10 % uprawnionych mieszkańców sołectwa.

4. Jeżeli na zebraniu nie ma wymaganej frekwencji wyznacza się tzw. "drugi termin", który ustala się w tym samym dniu pół godziny po wyznaczonym wcześniej terminie. W drugim terminie ważność zebrania niezależna jest od frekwencji.

5. Zebranie otwiera i prowadzi obrady przewodniczący zebrania, którym jest Wójt Gminy Siemyśl lub inna osoba wskazana przez Wójta.

6. Obsługę techniczną zebrania zapewnia Wójt Gminy Siemyśl.

7. Z zebrania sporządza się protokół, do którego dołącza się listę obecności osób biorących udział w zebraniu.

§ 9. Opinię w sprawie poddanej konsultacji mieszkańcy wyrażają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

§ 10. Wójt Gminy Siemyśl podaje do wiadomości publicznej wyniki konsultacji poprzez ogłoszenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Siemyśl, tablicach ogłoszeń w sołectwach objętych konsultacjami oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemyśl.

§ 11. Wynik konsultacji ma wyłącznie charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla organów gminy, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siemyśl.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.[3])


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.

[2]) Uchylony przez § 1 uchwały Nr 240/XLV/14 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 kwietnia 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Siemyśl (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego poz. 2318).

[3]) Uchwała została ogłoszona dnia 27 lipca 2010 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »