| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Nr WSS-IV.13.2015.BS Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie wykonania zadania realizowanego przez Gminę Miasto Szczecin za pośrednictwem Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie programu interwencyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Chociwel

w sprawie wykonania zadania realizowanego przez Gminę Miasto Szczecin za pośrednictwem Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie programu interwencyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Chociwel.

Zawarte pomiędzy:

1) Gminą Miasto Szczecin z siedzibą przy Pl. Armii Krajowej 1 zwaną dalej Gminą Miasto Szczecin, reprezentowaną przez:

- Krzysztofa Soskę - Zastępcę Prezydenta Miasta Szczecin

a

2) Gminą Chociwel z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 52, zwaną dalej Gminą Chociwel

reprezentowaną przez:

- Stanisława Szymczaka - Burmistrza Chociwla, przy kontrasygnacie

- Janiny Sarneckiej - Skarbnika Gminy Chociwel

Na podstawie : art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), art. 46-48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późn. zm.), art. 41ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.), uchwały nr III/13/14 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie porozumienia międzygminnego, pomiędzy Gminą Chociwel a Gminą Miasto Szczecin, w zakresie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz uchwały Nr XLVII/899/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Miasto Szczecin zadania w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości - dowiezionych z terenu gmin i powiatów województwa Zachodniopomorskiego oraz realizacji zadania publicznego, polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu.

§ 1. 1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest przekazanie przez Gminę Chociwel Gminie Miasto Szczecin dotacji w wysokości 1.800 (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych .) z przeznaczeniem na wykonanie zadania polegającego na realizacji przez Gminę Miasto Szczecin, za pośrednictwem Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie (zwanej w dalszej części MIW) programu interwencyjno-motywacyjnego, w zakresie opisanym w ust. 2, dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Chociwel.

2. Działania, o których mowa w ust. 1 polegać będą na przyjęciu osób nietrzeźwych do MIW, doprowadzeniu do ich wytrzeźwienia z zapewnieniem opieki, w tym medycznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub wytworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U z 2014 r. poz. 1850). Po wytrzeźwieniu przeprowadzane będą w ramach punktu informacyjno-konsultacyjnego rozmowy profilaktyczno-motywujące oraz udzielone zostaną informacje o instytucjach i organizacjach znajdujących się na terenie Gminy Chociwel zajmujących się leczeniem i problemami osób uzależnionych od alkoholu.

3. Gmina Miasto Szczecin zobowiązuje się przedkładać do 15 dnia każdego miesiąca w Urzędzie Gminy Chociwel informacji określającej liczbę osób, wobec których podjęto działania opisane w ust. 2 z terenu Gminy Chociwel, według stanu na koniec danego miesiąca, przygotowanej przez MIW.

§ 2. Kwota wskazana w § 1 ust. 1 zostanie przekazana Gminie Miasto Szczecin w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego porozumienia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego na konto:

Bank PKO BP SA II/O Szczecin

nr: 90 1020 4795 0000 9902 0278 0203

§ 3. 1. Termin wykonania zadania opisanego w § 1 przypada na dzień 31 grudnia 2015 r.

2. Wykorzystanie środków finansowych może nastąpić do dnia 31 grudnia 2015 r. Przez wykorzystanie środków finansowych należy rozumieć dokonanie zapłaty za usługi lub zakupione towary, niezbędne do realizacji zadania.

§ 4. Rozliczenie otrzymanych środków finansowych, o których mowa w § 1 ust. 1, Miasto Szczecin dokona w terminie do dnia 31 stycznia 2016 r. przedkładając w Urzędzie Miejskim w Chociwlu kserokopie rachunków potwierdzonych za zgodność z oryginałem wraz ze sprawozdaniem merytorycznym z realizacji zadania przygotowane przez MIW.

§ 5. 1. W przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem Gmina Miasto Szczecin w terminie 15 dni od dnia stwierdzenia tej okoliczności, zwróci tą część dotacji, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

2. Środki finansowe niewykorzystane przez Gminę Miasto Szczecin w 2015 r. podlegają zwrotowi na konto Gminy Chociwel

BS Chociwel

nr 73 9375 1041 5500 0299 2000 0010

w terminie do dnia 31 stycznia 2016 r.

§ 6. 1. Zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają postanowienia ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121).

§ 7. 1. Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron oraz jeden dla MIW w Szczecinie.

2. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Gmina Miasto Szczecin Gmina Chociwel

Zastepca Prezydenta Miasta Szczecin


Krzysztof Soska

Burmistrz Chociwla


Stanisław Szymczak


Skarbnik Gminy Chociwel


Janina Sarnecka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accace Polska

Accace jest jednym z liderów firm doradczo-outsourcingowych, obecną na rynku od 2006 roku. Zatrudniamy ponad 550 profesjonalistów, w tym prawników, doradców podatkowych, księgowych i finansistów oraz specjalistów kadrowo-płacowych. Accace doradza ponad 2 000 klientom w 13 krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »