| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VII/40/15 Rady Miejskiej w Czaplinku

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych, o których mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

Na podstawie art. 22 ust. 7 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 208, poz. 1240) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), Rada Miejska w Czaplinku uchwala, co następuje:

§ 1.

W związku z odstąpieniem od otwartego konkursu ofert, kierując się intencją wspierania zadań z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego, ustala się następujące zasady postępowania przy udzielaniu dotacji celowych podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego na: utrzymanie gotowości ratowniczej, prowadzenie działań ratowniczych, organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych oraz psów ratowniczych i ich przewodników, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego lub prowadzenie dokumentacji wypadków:

1) gmina Czaplinek może w budżecie na dany rok przeznaczyć środki pieniężne na udzielenie wskazanych wyżej dotacji celowych podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego na realizację wskazanych wyżej zadań;

2) podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty, o których mowa w art. 12 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, z zastrzeżeniem, że podmioty uprawnione muszą prowadzić działalność statutową na terenie Gminy Czaplinek.

3) dotacji dla wyżej wskazanych podmiotów udziela się na podstawie umowy zgodnie z wzorem oferty zawartym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25);

4) dotacja może zostać przyznana po złożeniu przez podmiot uprawniony oferty realizacji zadania w danym roku, zgodnie z wzorem oferty zawartym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), przy czym oferta ta zawiera w szczególności:

a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji;

b) termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;

d) informację o wcześniejszej działalności w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;

e) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł;

f) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonywania zadania publicznego;

5) gmina Czaplinek podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji na zadania publiczne z zakresu ratownictwa wodnego na terenie Gminy Czaplinek poprzez jej umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czaplinku, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czaplinku, ul. Rynek 6 - tablica ogłoszeń przy głównym wejściu oraz na stronie internetowej Gminy Czaplinek.

6) złożenie oferty realizacji zadania przez podmiot uprawniony nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej;

7) w przypadku otrzymania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana, podmiot uprawniony zobowiązany jest do korekty kosztorysu zadania;

8) w sprawie przyznania dotacji celowej dla podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego rozstrzyga Burmistrz Czaplinka w formie zarządzenia;

9) przy rozpatrywaniu ofert realizacji zadania Burmistrz Czaplinka:

a) ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego;

b) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

c) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizować zadanie publiczne;

d) ocenia, czy zadanie publiczne spełnia wymogi, o których mowa w niniejszej uchwale;

e) ustala zakres terytorialny realizacji zadania;

f) ustala planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

g) ustala planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków podmiotu uprawnionego;

10) oferty realizacji zadania należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Czaplinku, ul. Rynek 6, lub przesłać na adres korespondencyjny: Urząd Miejski w Czaplinku ul. Rynek 6, 78-550 Czaplinek, z dopiskiem "Oferta realizacji zadania - bezpieczeństwo na obszarach wodnych na terenie gminy Czaplinek" w terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia, o którym mowa w pkt. 5, przy czym decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Czaplinku, potwierdzona pieczęcią wpływu, a nie data stempla pocztowego.

§ 2.

Wysokość dotacji celowej na realizację zadania, o którym mowa w §1, określa się w budżecie gminy Czaplinek na dany rok.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Wacław Mierzejewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Bem & Wspólnicy

Kancelaria radców prawnych specjalizująca się w prawie medycznym, prawie pracy, prawie rodzinnym oraz prawie nieruchomości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »