| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VI/42/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w gminie Pyrzyce

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, poz. 843, poz. 1446, poz. 1543, z 2014 r. poz. 659, poz. 1310) Rada Miejska w Pyrzycach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Pyrzyc na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym,

2) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1 - 3.

§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego na cele, o których mowa w § 1 pkt 1, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) jezdni do 20 % szerokości - 6,00 zł,

2) jezdni powyżej 20 % do 50 % szerokości - 8,00 zł,

3) jezdni powyżej 50 % do 100 % szerokości - 10,00 zł,

4) chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych i pieszojezdnych - 5,00 zł,

5) innych nie wymienionych w pkt. 1-4 - 2,00 zł".

2. Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowany jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o których mowa w § 1 pkt 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

1) w jezdni - 50,00 zł

2) w pasie dzielącym, poboczu, chodniku, placu, zatoce postojowej
i autobusowej, ścieżce rowerowej, ciągu pieszym - 30,00 zł

3) w składnikach pasa drogowego nie wymienionych w pkt. 1-2- 20,00 zł

4) na drogowym obiekcie inżynierskim - 70,00 zł

5) przy umieszczeniu urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych oraz ciepłowniczych stosuje się stawki w wysokości 50% określonych w ust. 1 pkt. 1-4.

2. Za niepełny rok wysokość rocznych stawek obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

§ 4. 1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala się następujące stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętej pod obiekty budowlane niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:

1) w jezdni - 1,00 zł,

2) w pasie dzielącym, poboczu, chodniku, placu, zatoce postojowej
i autobusowej, ścieżce rowerowej, ciągu pieszym - 0,50 zł,

3) w składnikach pasa drogowego nie wymienionych w pkt. 1-2- 0,30 zł,

4) rzutu poziomego reklamy (jednej strony) - 2,00 zł.

2. Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowane jako zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

§ 5. 1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt 4 ustala się następujące stawki opłat za 1 m2 powierzchni:

1) jezdni do 20 % szerokości - 0,50 zł,

2) jezdni powyżej 20 % do 50 % szerokości - 1,00 zł,

3) jezdni powyżej 50 % do 100 % szerokości - 1,50 zł,

4) chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych i pieszojezdnych - 1,00 zł,

5) innych nie wymienionych w pkt. 1-4 - 0,50 zł".

2. Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

§ 6. Za zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m2 lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego, reklamy lub urządzenia mniejszego niż 1 m2 stosuje się stawki takie jak za zajęcie 1 m2 pasa drogowego.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr IV/26/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Gminie Pyrzyce.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Paweł Chyt

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Witkowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »