| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VI/41/15 Rady Miejskiej w Wolinie

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2015 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Miejska w Wolinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Wolin o kwotę

2 738 000,00 zł

z tego:

1) na zadania własne:

2 738 000,00 zł

w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

w § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

2 675 000,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w rozdziale 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

w § 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

63 000,00 zł

§ 2.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Wolin o kwotę

2 738 000,00 zł

z tego:

1) na zadania własne:

2 738 000,00 zł

w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

w rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

w § 0320 - Podatek rolny

63 000,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami

w § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

2 675 000,00 zł

§ 3.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Wolin o kwotę

507 115,00 zł

z tego:

1) na zadania własne:

507 115,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

507 115,00 zł

w tym:

w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

327 115,00 zł

z tego:

w § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

103 562,39 zł

w § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

10 000,00 zł

w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

174 552,61 zł

w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

34 000,00 zł

w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy

5 000,00 zł

w rozdziale 80110 - Gimnazja

180 000,00 zł

z tego:

w § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

10 000,00 zł

w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

140 000,00 zł

w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

26 000,00 zł

w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy

4 000,00 zł

§ 4.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Wolin o kwotę

507 115,00 zł

z tego:

1) na zadania własne:

507 115,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

507 115,00 zł

w tym:

w § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

103 562,39 zł

w § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

20 000,00 zł

w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

314 552,61 zł

w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

60 000,00 zł

w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy

9 000,00 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Mieczysław Rybakowski


Uzasadnienie

Powyższe zmiany w budżecieGminy Wolin w 2015 r. wynikają z:

a) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadza rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej w roku 2015 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jst.

b) zmiany klasyfikacji budżetowej dotyczącej opłat za odpady komunalnej,

c) dostosowaniem wpłaty ZGKiM w Wolinie do budżetu Gminy Wolin w 2015 r. do zapisów uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie dotacji przedmiotowej dla Zakładu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ogólnopolski Konwent Agencji Pracy

związek pracodawców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »