| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o łączną kwotę 51.930,00 złotych w:

1) w dz. 758 Różne rozliczenia, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 6.030,00 złotych,

2) w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność § 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 3 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 39.015,00 złotych,

3) w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność § 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 3 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 6.885,00 złotych,

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o łączną 82.700,00 złotych w:

1) w dz. 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 57.000,00 zł, w tym: w pozycji wydatki bieżące o kwotę 57.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 57.000,00 zł

2) w dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego o kwotę 25.700,00 zł, w tym: w pozycji wydatki bieżące o kwotę 25.700,00 zł, w tym: dotacje na zadania bieżące o kwotę 25.700,00 zł

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetowe o łączną 108.534,36 złotych w:

1) w dz. 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność o kwotę 37.550,00 zł, w tym: w pozycji wydatki bieżące o kwotę 37.550,00 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.720,00 zł,

b) świadczenia społeczne o kwotę 31.830,00 zł,

2) w dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 25.084,36 zł, w tym: w pozycji wydatki bieżące o kwotę 25.084,36 zł, w tym: świadczenia społeczne o kwotę 25.084,36 zł,

3) w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność o kwotę 45.900,00 zł, w tym: w pozycji wydatki bieżące o kwotę 45.900,00 zł, z tego: na wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego porozumienia o Wolnym handlu oraz europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 45.900,00 zł,

§ 4. 1. Dochody budżetowe na 2015 rok po zmianach w wysokości - 23.535.524,01 złotych z tego:

a) dochody bieżące - 21.056.942,01 złotych

b) dochody majątkowe - 2.478.582,00 złotych

2. Wydatki budżetowe na 2015 rok po zmianach w wysokości - 23.791.496,10 złotych z tego:

a) wydatki bieżące - 19.910.565,10 złotych.

b) wydatki majątkowe - 3.880.931,00 złotych

3. Deficyt budżetowy 255.972,09 zł, który zostanie pokryty z:

a) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 255.972,09 zł,

4. Sfinansowanie rat zobowiązań długoterminowych budżetu Gminy w wysokości 2.108.451,27 złotych.

5. Udzielone pożyczki - 80.000,00 zł.

6. Niedobór budżetowy w kwocie 2.444.423,36 złotych zostanie sfinansowany z:

a) pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - 716.066,00 zł,

b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.648.357,36 złotych. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

c) spłata udzielonych pożyczek - 80.000,00 zł

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jan Mazuro


Załącznik do Uchwały Nr VI/34/2015
Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »