| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VII.70.S.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr V/33/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Gryfino

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 w związkuz art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się nieważność:

1) § 3 ust. 1,

2) § 4 ust. 1 w części dotyczącej zapisu w pkt 4 wzoru wniosku stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały: "wraz ze wskazaniem stopnia niepełnosprawności" (…),

3) § 4 ust. 2 pkt 4 w części dotyczącej zapisu: "wraz ze wskazaniem stopnia niepełnosprawności",

4) § 6 ust. 2 w części dotyczącej zapisu w pkt 3 wzoru sprawozdania miesięcznego stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały: "wraz ze wskazaniem stopnia niepełnosprawności",

5) § 6 ust. 4,

6) § 6 ust. 5,

7) § 6 ust. 6 w części dotyczącej wzoru sprawozdania rocznego z przyznania dotacji zespołowi wychowania przedszkolnego/punktowi przedszkolnemu, stanowiącego załącznik Nr 3 do uchwały,

8) § 7 ust. 1 w części dotyczącej zapisu: "wykonywania zadania oraz"

- uchwały Nr V/33/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 lutego 2015 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała Nr V/33/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Gryfino wpłynęła do Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 4 marca 2015 r.

Badając wstępnie uchwałę stwierdzono, że zachodzi wątpliwość, co do jej zgodności z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

W związku z powyższym wszczęto postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały, o czym pismem z dnia 18 marca 2015 r. (znak: K.0010.104.HB.2015) powiadomiono Przewodniczącą Rady Miejskiej w Gryfinie informując jednocześnie, że w posiedzeniu Kolegium Izby, wyznaczonym na dzień 25 marca 2015 r., ma prawo uczestniczyć upoważniony przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana, a do czasu zakończenia wszczętego postępowania przysługuje prawo wnoszenia wyjaśnień.

Kolegium Izby ostatecznie zbadało uchwałę Gminy na posiedzeniu w dniu 25 marca 2015 r. W posiedzeniu Kolegium Izby uczestniczył Pan Łukasz Korejwo - Pełnomocnik Gminy Gryfino, który potwierdził zarzuty w zakresie niezgodności § 3 ust. 1, § 6 ust. 4 i § 7 ust. 1 uchwały odpowiednio z art. 90 ust. 2b, ust. 3c i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz § 6 ust. 5 uchwały - z art. 252 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W odniesieniu do zapisów wynikających z § 4 ust. 1 w części dotyczącej wzoru wniosku stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały, § 4 ust. 2 pkt 4 uchwały, § 6 ust. 2 w części dotyczącej wzoru sprawozdania miesięcznego stanowiącego załącznik Nr 2 do tej uchwały oraz § 6 ust. 6 w części dotyczącej wzoru sprawozdania rocznego z rozliczenia dotacji z przyznania dotacji zespołowi wychowania przedszkolnego/punktowi przedszkolnemu Pełnomocnik Gminy Gryfino podał, że powyższe wynika z braku staranności pracownika, który przygotował projekt ww. uchwały przedłożonej Radzie Miejskiej w dniu 26 lutego 2015 r. i przyjętej pod Nr V/33/15. Pełnomocnik Gminy stwierdził, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zapisy do uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Gryfino zostaną wprowadzone przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego na kolejnej sesji.

Uwzględniając powyższe Kolegium Izby stwierdziło nieważność:

1) § 3 ust. 1 uchwały,

2) § 4 ust. 1 w części dotyczącej zapisu w pkt 4 wzoru wniosku stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały: "wraz ze wskazaniem stopnia niepełnosprawności" (…),

3) § 4 ust. 2 pkt 4 w części dotyczącej zapisu: "wraz ze wskazaniem stopnia niepełnosprawności",

4) § 6 ust. 2 w części dotyczącej zapisu w pkt 3 wzoru sprawozdania miesięcznego stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały: "wraz ze wskazaniem stopnia niepełnosprawności",

5) § 6 ust. 4,

6) § 6 ust. 5,

7) § 6 ust. 6 w części dotyczącej wzoru sprawozdania rocznego z przyznania dotacji zespołowi wychowania przedszkolnego/punktowi przedszkolnemu, stanowiącego załącznik Nr 3 do uchwały,

8) § 7 ust. 1 w części dotyczącej zapisu: "wykonywania zadania oraz"

- uchwały Nr V/33/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 lutego 2015 r.

Na niniejszą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie


mgr Bogusław Staszewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Różyk

ekspert ds. oceny ryzyka w transporcie, prawa przewozowego i ubezpieczeń transportowych CDS Kancelaria Brokerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »