reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr IX.92.S.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 22 kwietnia 2015 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr V/29/15 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się nieważność załącznika nr 1 do uchwały Nr V/29/15 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, w części dotyczącej punktu "E".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Rada Miejska w Maszewie działając na podstawie art. 6n ust. 1 pkt 1i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, ze zm.) oraz 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w dniu 25 marca 2015 r. podjęła uchwałę Nr V/29/15 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Uchwała wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 1 kwietnia 2015 r.

Kolegium Izby, badając wstępnie uchwałę w dniu 8 kwietnia 2015 r., powzięło wątpliwość co do zgodności jej postanowień z przepisami art. 6m ust. 1a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, ze zm.), ponieważ w załączniku nr 1 do uchwały w punkcie "E" pn. "Wykaz osób zamieszkałych w danym lokalu (należy wyszczególnić wszystkie osoby faktycznie zamieszkujące w lokalu)" Rada nałożyła na składającego deklarację obowiązek zamieszczania wykazu osób zamieszkałych w danym lokalu.

W związku z powyższym, Kolegium wszczęło postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności punktu "E" załącznika Nr 1 przedmiotowej uchwały, a o wszczętym postępowaniu powiadomiło Przewodniczącego Rady Miejskiej w Maszewie pismem z dnia 9 kwietnia 2015 r. (znak: K.0010.133.KK.2015). W treści pisma wskazano, że w posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 22 kwietnia 2015 r. ma prawo uczestniczyć upoważniony przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana, a do czasu zakończenia wszczętego postępowania przysługuje prawo wnoszenia wyjaśnień.

W posiedzeniu Kolegium Izby w wyznaczonym dniu nie uczestniczył przedstawiciel Gminy Maszewo.

W piśmie z dnia 20 kwietnia br. (znak:BiOŚ.604.3.17.2015.MW) Pani Jadwiga Ferensztajn Burmistrz Maszewa wyjaśniła, że intencją takiego zapisu we wzorze deklaracji było to, że wykaz wszystkich osób zamieszkujących daną nieruchomość jest niezbędny do zlokalizowania osób, które zmieniają miejsce zamieszkania a nie dopełniają obowiązku przybycia do urzędu w celu złożenia deklaracji wskazującej aktualne miejsce zamieszkania.

Kolegium Izby, po ostatecznym zbadaniu uchwały stwierdziło, iż została ona podjęta z naruszeniem przepisów art. 6m ust. 1a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, ze zm.), ponieważ w załączniku nr 1 do uchwały w punkcie "E" pn. "Wykaz osób zamieszkałych w danym lokalu (należy wyszczególnić wszystkie osoby faktycznie zamieszkujące w lokalu)" Rada nałożyła na składającego deklarację obowiązek zamieszczania wykazu osób zamieszkałych w danym lokalu.

Zgodnie z cyt. przepisem art. 6m ust. 1a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach deklaracja zawiera dane niezbędne do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie oraz wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, natomiast z ust. 2b cyt. wyżej przepisu wynika, że we wzorze deklaracji określonej przez Radę wymagane są tylko dane dotyczące imienia i nazwiska lub nazwy właściciela nieruchomości oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby.

Zamieszczenie obowiązku podania danych wszystkich osób zamieszkałych daną nieruchomość w ocenie Kolegium narusza również przepis art. 1 ust. 1 oraz art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Nie wystarczy tylko ewentualna przydatność ale właśnie konieczna jest niezbędność. Istotną sprawą jest również ocena stopnia ingerencji w prywatność jednostki i określenie celu, dla którego dane mają być zbierane i udostępniane. Zdaniem Kolegium deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi winna zawierać tylko takie dane (w tym dane osobowe), które są niezbędne do wyliczenia tej opłaty z danej nieruchomości.

Mając powyższe na uwadze Kolegium Izby stwierdziło, iż zapisy punktu "E" pn. "Wykaz osób zamieszkałych w danym lokalu (należy wyszczególnić wszystkie osoby faktycznie zamieszkujące w lokalu)" załącznika nr 1 badanej uchwały pozostają w sprzeczności z regulacjami prawa materialnego i stanowią istotne naruszenie prawa skutkujące, w myśl art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, stwierdzeniem nieważności uchwały w części.

W tym stanie rzeczy, Kolegium stwierdziło nieważność załącznika nr 1 do uchwały Nr V/29/15 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właściciela nieruchomości, w części dotyczącej punktu "E".

Na niniejszą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie


mgr Bogusław Staszewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kredytmarket

Kredyty online dla małych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama