reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr IX.94.S.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 22 kwietnia 2015 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr V/30/2015 Rady Gminy Przelewice z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się nieważność uchwały Nr V/30/2015 Rady Gminy Przelewice z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w części dotyczącej § 2 ust. 1 pkt 1 uchwały oraz załącznika do uchwały w zakresie wyrażenia "Termin złożenia pierwszej deklaracji: 15 maja 2015 r.".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała Nr V/30/2015 Rady Gminy Przelewice z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została przekazana Izbie w dniu 25 marca br.

Kolegium Izby, badając wstępnie uchwałę w dniu 8 kwietnia 2015 r. powzięło wątpliwość, co do zgodności z prawem uregulowań ustanowionych w § 2 ust. 2 pkt 1, którym Rada określiła termin złożenia pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 15 maja 2015 r., co w powiązaniu z zapisem § 5 uchwały wskazującym na termin wejścia w życie - po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązująca od 1 lipca 2015 r. - oznacza, że uchwała wejdzie w życie później, niż termin, w którym nałożone zostały na mieszkańców (właścicieli nieruchomości) obowiązki wynikające z tej uchwały.

W związku z powyższym, Kolegium wszczęło postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały, a o wszczętym postępowaniu powiadomiło Przewodniczącego Rady Gminy Przelewice pismem z dnia 9 kwietnia br. (znak: K.0010.139.AS.2015). W treści pisma wskazano, że w posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 22 kwietnia 2015 r. ma prawo uczestniczyć upoważniony przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana, a do czasu zakończenia wszczętego postępowania przysługuje prawo wnoszenia wyjaśnień.

W posiedzeniu Kolegium Izby w wyznaczonym dniu nie uczestniczył przedstawiciel Gminy Przelewice. Jednostka nie skorzystała również z prawa wniesienia wyjaśnień.

Kolegium Izby, po ostatecznym zbadaniu uchwały stwierdziło, iż narusza ona przepisy art. 6m i art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.), które rada gminy uwzględnia przy podejmowaniu uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego. Zgodnie z wyżej cyt. przepisami rada gminy uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienia składania deklaracji określa w drodze uchwały wzór deklaracji w której uwzględnia m. in. terminy złożenia deklaracji przez właścicieli nieruchomości.

Ustanowiony w § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały termin złożenia pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 15 maja 2015 r. w powiązaniu z zapisem § 5 uchwały wskazujący na termin wejścia w życie - po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązująca od 1 lipca 2015 r. - oznacza, że uchwała wejdzie w życie później, niż termin, w którym nałożone zostały na mieszkańców (właścicieli nieruchomości) obowiązki wynikające z tej uchwały. Tym samym naruszony został art. 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.), który stanowi o tym, że Rzeczypospolita Polska jest demokratycznym państwem prawa.

W tym stanie rzeczy, Kolegium stwierdziło nieważność uchwały Nr V/30/2015 Rady Gminy Przelewice z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w części dotyczącej:

1) § 2 ust. 1 pkt 1 uchwały,

2) załącznika do uchwały w zakresie wyrażenia "Termin złożenia pierwszej deklaracji: 15 maja 2015 r.".

Na niniejszą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie


mgr Bogusław Staszewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Premiere Design

Architektura Wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama