reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr IX.98.S.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 22 kwietnia 2015 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr VII/41/2015 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Trzcińsko-Zdrój składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2012 r., poz. 1113, ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się nieważność uchwały Nr VII/41/2015 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Trzcińsko-Zdrój składanej przez właścicieli nieruchomości, w części dotyczącej wzoru deklaracji w zakresie punktu A oraz punktów 1, 2, 5 i 8 pouczenia do wzoru deklaracji.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała Nr VII/41/2015 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Trzcińsko-Zdrój składanej przez właścicieli nieruchomości została przekazana Izbie w dniu 1 kwietnia br.

Kolegium Izby, badając wstępnie uchwałę w dniu 8 kwietnia 2015 r., powzięło wątpliwość, co do zgodności jej postanowień z przepisami art. 6m ust. 1, art. 6n ust. 1 pkt 1 oraz art. 6q ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.), z uwagi na wskazanie w puncie "A" wzoru deklaracji nieprawidłowo określonego organu, do którego składana jest deklaracja (Gmina, zamiast Burmistrz) oraz ujęcie pouczeń wykraczających poza kompetencje organu stanowiącego bądź niezgodnych z obowiązującymi przepisami (punkty 1, 2, 5 i 8).

W związku z powyższym, Kolegium wszczęło postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały, a o wszczętym postępowaniu powiadomiło Przewodniczącego Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju pismem z dnia 9 kwietnia br. (znak: K.0010.132.KK.2015). W treści pisma wskazano, że w posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 22 kwietnia 2015 r. ma prawo uczestniczyć upoważniony przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana, a do czasu zakończenia wszczętego postępowania przysługuje prawo wnoszenia wyjaśnień.

W posiedzeniu Kolegium Izby w wyznaczonym dniu nie uczestniczył przedstawiciel Gminy Trzcińsko-Zdrój. Jednostka nie skorzystała również z prawa wniesienia wyjaśnień.

Kolegium Izby, po ostatecznym zbadaniu uchwały stwierdziło, iż narusza ona przepisy art. 6m ust. 1, art. 6n ust. 1 pkt 1 oraz art. 6q ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które rada gminy uwzględnia przy podejmowaniu uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego.

Ustanowiony w punkcie A wzoru deklaracji organ, tj. Gmina, do którego składana jest deklaracja jest niezgodny z przepisem art. 6m. ust. 1 cyt. ustawy z którego wynika, że właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Pouczenia zawarte w punkcie 1 odnośnie odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego nie mają zastosowania do postępowania w sprawie naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podobnie jak pouczenie zawarte w punkcie 8) odnośnie oświadczeń na potrzeby sporządzania deklaracji przeznaczone dla mieszkańców budynków wielolokalowych oraz dla właścicieli lokali niezamieszkałych, w których wytwarzane są odpady komunalne. Regulacje dotyczące nałożenia na składającego deklarację obowiązku złożenia oświadczeń, o których mowa wyżej wykraczają poza zakres kompetencji wynikający z przepisów art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Określona w punkcie 2 pouczenia zasada zaokrąglania opłaty miesięcznej do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 groszy i więcej podwyższa się do pełnych złotych, jest sprzeczna z przepisem art. 6q ust. 2 wyżej cyt. ustawy, zgodnie z którym kwota opłaty za gospodarowanie odpadami nie podlega zaokrągleniu.

Określony w punkcie 5 pouczenia termin złożenia pierwszej deklaracji do dnia 31 maja 2013 r. w powiązaniu z datą podjęcia przedmiotowej uchwały (20 marca 2015 r.) oraz brzmieniem § 4, z którego wynika, iż "uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego" oznacza, że uchwała wejdzie w życie później, niż termin, w którym nałożone zostały na mieszkańców (właścicieli nieruchomości) obowiązki wynikające z tej uchwały. Ponadto już w dacie podejmowania uchwały wypełnienie przez właścicieli nieruchomości obowiązku złożenia pierwszej deklaracji w ustalonym terminie, było niemożliwe. Tym samym naruszony został art. 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.), który stanowi o tym, że Rzeczypospolita Polska jest demokratycznym państwem prawa.

W tym stanie rzeczy, Kolegium stwierdziło nieważność uchwały Nr VII/41/2015 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Trzcińsko-Zdrój składanej przez właścicieli nieruchomości, w części dotyczącej wzoru deklaracji w zakresie punktu A oraz punktów 1, 2, 5 i 8 pouczenia do wzoru deklaracji.

Na niniejszą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie


mgr Bogusław Staszewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama