reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr IX.102.S.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 22 kwietnia 2015 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr VI/51/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności tej uchwały w pozostałej części

Na podstawie art. 91 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. §1. Stwierdza się nieważność § 1 ust. 5 uchwały Nr VI/51/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

§ 2. §2. Umarza się postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności ww. uchwały w części § 1 ust. 2 i ust. 3 oraz § 3 ust. 1 i ust. 2.

§ 3. §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała Nr VI/51/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 1 kwietnia 2015 r.

W trakcie wstępnego badania przedmiotowej uchwały powzięto wątpliwość, co do jej zgodności z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.). Wątpliwości wzbudziły ustalenia Rady Miejskiej ujęte w:

1) § 1:

a) ust. 2, którym ustalono, że w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za pojemnik o pojemności określonej w § 3 uchwały, co we wstępnej ocenie pozostaje w sprzeczności z przepisem art. 6j ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.), według którego opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby zadeklarowanych pojemników z odpadami komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6k ust. 1 pkt 2 ww. ustawy;

b) ust. 3, według którego przez liczbę pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości niezamieszkałej należy rozumieć liczbę opróżnień pojemników w ciągu roku według normatywów zawartych w regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie Gryfino, co we wstępnej ocenie pozostaje w sprzeczności z przepisem art. 6j ust. 3 ww. ustawy, który odnosi się do odpadów powstających oraz liczby zadeklarowanych pojemników, a nie odpadów powstałych i liczby opróżnień pojemników;

c) ust. 5, którym wskazano, że w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym, wykorzystywanych jedynie przez część roku - ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny ustalono w kwocie 132 zł za rok wyłącznie od domku letniskowego, z pominięciem wymienionych wyżej innych nieruchomości o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym, wykorzystywanych jedynie przez część roku, co we wstępnej ocenie pozostaje w sprzeczności z przepisem art. 6j ust. 3b ww. ustawy;

2) § 3:

a) ust. 1, gdzie ustalono stawkę za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości niezamieszkałej, co we wstępnej ocenie pozostaje w sprzeczności z przepisami art. 6k ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 6j ust. 3 ww. ustawy, według których organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala stawkę za zadeklarowany pojemnik o określonej pojemności;

b) ust. 2, którym ustalono, że jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się niższą stawkę za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości niezamieszkałej, pomimo że z przepisów art. 6k ust. 2a pkt 2 i art. 6j ust. 3 ww. ustawy wynika, ż ww. stawka powinna być ustalona za zadeklarowany pojemnik z odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomości niezamieszkałej.

W tym stanie rzeczy wszczęto postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały. O przedmiotowych wątpliwościach i terminie ostatecznego badania uchwały przez Kolegium Izby, pismem z dnia 16 kwietnia 2015 r. (znak pisma: K.0010.159.HB.2015), powiadomiono Przewodniczącą Rady Miejskiej w Gryfinie. W treści pisma wskazano, że w posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 22 kwietnia 2015 r. ma prawo uczestniczyć upoważniony przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana, a do czasu zakończenia wszczętego postępowania przysługuje prawo wnoszenia wyjaśnień.

W posiedzeniu Kolegium Izby, które odbyło się w dniu 22 kwietnia 2015 r. uczestniczyli: Iwona Szymańska-Ciepłucha - Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych, Mariusz Tarka - Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, Łukasz Korejwo -radca prawny.

Przedstawiciele Gminy Gryfino wskazali, że określona w § 1 ust. 5 uchwały roczna ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku, gdy odpady te odbierane są w sposób selektywny została ustalona wyłącznie od nieruchomości, wykorzystywanych jedynie przez część roku, na których znajdują się domki letniskowe przez pomyłkę, wskutek czego nie ma ona zastosowania również do wykorzystywanych jedynie przez część roku nieruchomości o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym. W pozostałym zakresie odnoszącym się do zastosowanych w uchwale sformułowań odnoszących się do:

- powstałych odpadów, zamiast odpadów powstających na danej nieruchomości (§ 1 ust. 2),

- liczby opróżnień pojemników w ciągu roku według normatywów zawartych w regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie Gryfino, zamiast liczby zadeklarowanych pojemników (§ 1 ust. 3),

- stawki za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości niezamieszkałej, zamiast za zadeklarowany pojemnik o określonej pojemności (§ 3 ust. 1),

- ustalonej stawki za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości niezamieszkałej, zamiast stawki ustalonej za zadeklarowany pojemnik z odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomości niezamieszkałej (§ 3 ust. 2)

przedstawiciele Gminy podali, że zastosowane pojęcia miały wymiar społeczny i odnosiły się do rzeczywistych kosztów ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezabudowanych za prowadzony zgodnie z ustalonym harmonogramem odbiór zadeklarowanych pojemników z odpadami komunalnymi o określonej pojemności.

Po uwzględnieniu wyjaśnień złożonych przez przedstawicieli Gminy Kolegium Izby stwierdziło, że treść § 1 ust. 5 uchwały jest niezgodna z przepisem art. 6j ust. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W tych okolicznościach Kolegium Izby stwierdziło nieważność § 1 ust. 5 uchwały Nr VI/51/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 marca 2015 r. Ponadto Kolegium przyjęło, że użyte w uchwale wyrażenia dotyczące powstałych odpadów, zamiast odpadów powstających na danej nieruchomości, liczby opróżnień pojemników w ciągu roku (…), zamiast liczby zadeklarowanych pojemników, stawki za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości niezamieszkałej, zamiast za zadeklarowany pojemnik o określonej pojemności oraz ustalonej stawki za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości niezamieszkałej, zamiast stawki ustalonej za zadeklarowany pojemnik z odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomości niezamieszkałej nieznacznie odbiegają od ich treści w podstawowym znaczeniu i w istotny sposób nie naruszają przepisów art. 6k ust. 1 pkt 2, art. 6j ust. 3, art. 6k ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 6j ust. 3 oraz art. 6k ust. 2a pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jednocześnie Kolegium Izby wskazało, że - stosownie do § 8 i § 9 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2002 r. Nr 100, poz. 908 z późn. zm.) - w § 1 ust. 2 i ust. 3 oraz w § 3 ust. 1 i ust. 2 uchwały Nr VI/51/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 marca 2015 r. powinny znaleźć zastosowanie określenia, które zostały użyte w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w ich znaczeniu podstawowym.

Na niniejszą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie


mgr Bogusław Staszewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Brzostowska

Konsultant podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama