reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr IX.105.S.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 27 kwietnia 2015 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr V/34/2015 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy Łobez na rok 2015 i ustalenia budżetu Gminy Łobez na 2015 r. w części dotkniętej nieważnością

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.) oraz 12 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, ze zm.) i art. 240b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się nieważność uchwały Nr V/34/2015 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy Łobez na rok 2015 r. w części objętej § 1 i 2 pkt 1 i 2.

§ 2. Ustala się budżet Gminy Łobez na 2015 r. w części dotkniętej nieważnością w następujący sposób:

1) zwiększa się plan wydatków gminy związanych z realizacją zadań własnych w dziale 757 Obsługa długu publicznego, rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - o kwotę 172 280,00 zł,

2) ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 3 339 818,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 339 818,00 zł,

3) ustala się przychody i rozchody budżetu:

a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952) - w wysokości 23 366 678,00 zł,

b) rozchody ogółem w wysokości 20 026 860,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wykup papierów wartościowych (§ 982) w wysokości 18 550 000,00 zł,

- spłatę kredytów (§ 992) w wysokości 1 449 140,00 zł,

- spłatę pożyczek (§ 992) w wysokości 27 720,00 zł.

§ 3. Umarza się postępowanie dotyczące stwierdzenia nieważności uchwał Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 4 marca 2015 r.: Nr V/35/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łobez na lata 2015-2030 oraz Nr V/34/2015 w sprawie zmian budżetu gminy Łobez na rok 2015 w pozostałej części, objętej uchwałą Nr VII.63.S.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 25 marca 2015 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała Nr V/34/2015 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy Łobez na rok 2015 r. wpłynęła do Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 10 marca 2015 r., a uchwała Nr V/35/2015 z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łobez na lata 2015-2030 - w dniu 5 marca 2015 r.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie wstępnie zbadało wymienione wyżej uchwały na posiedzeniu w dniu 25 marca 2015 r. We wstępnej ocenie Kolegium stwierdziło, iż przedmiotowe uchwały zostały podjęte z naruszeniem art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), wskutek zwiększenia planowanej na 2015 r. spłaty zadłużenia ponad dopuszczalny poziom, wyznaczony powołanym przepisem prawa; planowany wskaźnik spłaty zobowiązań, o których mowa w cyt. art. 243 wynosi 41,62%, natomiast dopuszczalny - ustalony z uwzględnieniem wartości wykonanych w poprzednim roku budżetowym -5,48%.

W związku z opisanym wyżej naruszeniem prawa uchwałą Nr VII.63.S.2015 z dnia 25 marca 2015 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie wszczęło postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 4 marca 2015 r.: Nr V/34/2015 w sprawie zmian budżetu gminy Łobez na rok 2015 i Nr V/35/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łobez na lata 2015-2030. Jako sposób usunięcia nieprawidłowości występującej w uchwale budżetowej, Kolegium wskazało dokonanie odpowiedniego zmniejszenia planowanej spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych lub dokonanie zwiększenia planowanych dochodów ogółem budżetu, o których mowa w tym przepisie, tak by wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań nie przekraczał dopuszczalnego poziomu. Kolegium zastrzegło, iż przedmiotowa zmiana powinna zostać wprowadzona z zachowaniem zasady realności i rzetelności planowania budżetowego. Termin usunięcia nieprawidłowości Kolegium ustaliło do dnia 15 kwietnia br. Kolegium wskazało także, iż w myśl art. 12 ust. 2 i 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, jeżeli organ właściwy w wyznaczonym terminie nie usunie wskazanych nieprawidłowości, Kolegium Izby orzeka o nieważności uchwały budżetowej w całości lub w części, ustalając jednocześnie budżet w części dotkniętej nieważnością. Zgodnie natomiast z art. 240b ust. 1 ustawy o finansach publicznych, pokrywającym się w znacznej mierze z przytoczonymi wyżej przepisami, w razie braku możliwości uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z zasadami określonymi w art. 242-244, budżet jednostki samorządu terytorialnego ustala regionalna izba obrachunkowa; budżet ten może być ustalony bez zachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych. Kolegium wyjaśniło także, iż z przytoczonych norm wynika, iż po stwierdzeniu nieważności budżetu w części objętej podjętym postępowaniem nadzorczym Izba może ustalić tę część w takim samym kształcie, jaki nadała mu Gmina zakwestionowanymi uchwałami. Celem podjętego postępowania nadzorczego jest zaktualizowanie reguły wynikającej z art. 240a ust. 9 w zw. z art. 240b ust. 2 ustawy o finansach publicznych, według której zmiana budżetu jednostki samorządu terytorialnego, ustalonego przez regionalną izbę obrachunkową, bez zachowania relacji określonych w art. 242-244, nie może powodować zwiększenia stopnia niezachowania relacji wynikającego z tego budżetu.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łobzie o wszczętym postępowaniu został powiadomiony pismem z dnia 30 marca br. (znak pisma: K.0010.124.MM.2015). W treści pisma wskazano, że w posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 22 kwietnia 2015 r. ma prawo uczestniczyć upoważniony przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana, a do czasu zakończenia wszczętego postępowania przysługuje prawo wnoszenia wyjaśnień.

W posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 22 kwietnia 2015 r. uczestniczyli przedstawiciele Gminy: Burmistrz i Skarbnik Łobza, składając stosowne wyjaśnienia. Burmistrz Łobza złożył także wyjaśnienia na piśmie datowanym na dzień 13 kwietnia 2015 r. (znak pisma SF.300.1.2015.OR). Z wyjaśnień przedstawicieli Gminy wynikało, iż w zaistniałej sytuacji finansowej Gmina Łobez nie jest w stanie uchwalić budżetu i wieloletniej prognozy z zachowaniem relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych, sytuacja ta nie jest wynikiem nierealnego planowania budżetowego i nie stwarza zagrożenia dla realizacji zadań przez rzeczoną jednostkę.

Kolegium Izby, biorąc pod uwagę doniosłość i zawiłość analizowanej materii, ponownie, ale już w pełnym składzie, obradowało nad zgodnością z prawem zakwestionowanych uchwał i sytuacją finansową Gminy Łobez na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2015 r.

Kolegium, na podstawie badanych uchwał, w tym objaśnień do uchwalonej zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy, a także wyjaśnień Burmistrza i Skarbnika Łobza oraz posiadanych przez Izbę informacji dotyczących finansów Gminy, stwierdziło, iż zachodzą ustawowo określone przesłanki do zastosowania art. 240b ustawy o finansach publicznych. W konsekwencji powyższego rozstrzygnięcia Kolegium:

1) stwierdziło nieważność uchwały Nr V/34/2015 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy Łobez na rok 2015 r. w części objętej § 1 i 2 pkt 1 i 2;

2) ustaliło budżet w części dotkniętej nieważnością bez zachowania relacji określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych;

3) 3) umorzyło postępowanie o stwierdzenie nieważności uchwały wyżej wymienionej w pkt 1 w pozostałej części, jaka była objęta uchwałą Nr VII.63.S.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 25 marca 2015 r. dotyczącą wszczęcia postępowania nadzorczego, tj. w części ustalającej określone limity i upoważnienia.

Wskutek ustalenia przez Izbę budżetu Gminy w części - w takim samym kształcie, jaki nadała mu Gmina zakwestionowaną uchwałą, postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr V/35/2015 Rady Miejskiej w Łobzie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łobez na lata 2015-2030 należało umorzyć, gdyż wartości ujęte w prognozie odpowiadają budżetowi ustalonemu przez Izbę.

Na niniejszą uchwałę Kolegium RIO w Szczecinie przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie


mgr Bogusław Staszewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Admiral Tax Ltd

Eksperci w planowaniu podatkowym i optymalizacji kosztów fiskalnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama