reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr IX.106.S.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 27 kwietnia 2015 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr IV.13.2015 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu i ustalenia budżetu Gminy Pełczyce na 2015 r. w części dotkniętej nieważnością

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.) oraz 12 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, ze zm.) i art. 240b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się nieważność uchwały Nr IV.13.2015 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu w części objętej § 3 i 4.

§ 2. Ustala się budżet Gminy Pełczyce na 2015 r. w części dotkniętej nieważnością w następujący sposób:

1) zwiększa się przychody z emisji obligacji (§ 931) o kwotę 3 000 000,00 zł,

2) zwiększa się rozchody przeznaczone na wykup obligacji (§ 982) o kwotę 3 000 000,00 zł.

§ 3. Umarza się postępowanie dotyczące stwierdzenia nieważności uchwały Nr IV.14.2015 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała Nr IV.13.2015 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu wpłynęła do Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 18 marca 2015 r., a uchwała Nr IV.14.2015 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej - w dniu 13 marca 2015 r.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie wstępnie zbadało wymienione wyżej uchwały na posiedzeniu w dniu 25 marca 2015 r. We wstępnej ocenie Kolegium stwierdziło, iż przedmiotowe uchwały zostały podjęte z naruszeniem art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), wskutek zwiększenia planowanej na 2015 r. spłaty zadłużenia ponad dopuszczalny poziom, wyznaczony powołanym przepisem prawa; planowany wskaźnik spłaty zobowiązań, o których mowa w cyt. art. 243 wynosi 13,94 %, natomiast dopuszczalny - ustalony z uwzględnieniem wartości wykonanych w poprzednim roku budżetowym -3,93 %.

W związku z opisanym wyżej naruszeniem prawa uchwałą Nr VII.65.S.2015 z dnia 25 marca 2015 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie wszczęło postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 12 marca 2015 r.: Nr IV.13.2015 w sprawie zmiany budżetu - w części objętej § 3 i 4 oraz Nr IV.14.2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Jako sposób usunięcia nieprawidłowości występującej w uchwale budżetowej, Kolegium wskazało dokonanie odpowiedniego zmniejszenia planowanej spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych lub dokonanie zwiększenia planowanych dochodów ogółem budżetu, o których mowa w tym przepisie, tak by wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań nie przekraczał dopuszczalnego poziomu. Kolegium zastrzegło, iż przedmiotowa zmiana powinna zostać wprowadzona z zachowaniem zasady realności i rzetelności planowania budżetowego. Termin usunięcia nieprawidłowości Kolegium ustaliło do dnia 15 kwietnia br. Kolegium wskazało także, iż w myśl art. 12 ust. 2 i 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, jeżeli organ właściwy w wyznaczonym terminie nie usunie wskazanych nieprawidłowości, Kolegium Izby orzeka o nieważności uchwały budżetowej w całości lub w części, ustalając jednocześnie budżet w części dotkniętej nieważnością. Zgodnie natomiast z art. 240b ust. 1 ustawy o finansach publicznych, pokrywającym się w znacznej mierze z przytoczonymi wyżej przepisami, w razie braku możliwości uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z zasadami określonymi w art. 242-244, budżet jednostki samorządu terytorialnego ustala regionalna izba obrachunkowa; budżet ten może być ustalony bez zachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych. Kolegium wyjaśniło także, iż z przytoczonych norm wynika, iż po stwierdzeniu nieważności budżetu w części objętej podjętym postępowaniem nadzorczym Izba może ustalić tę część w takim samym kształcie, jaki nadała mu Gmina zakwestionowanymi uchwałami. Celem podjętego postępowania nadzorczego jest zaktualizowanie reguły wynikającej z art. 240a ust. 9 w zw. z art. 240b ust. 2 ustawy o finansach publicznych, według której zmiana budżetu jednostki samorządu terytorialnego, ustalonego przez regionalną izbę obrachunkową, bez zachowania relacji określonych w art. 242-244, nie może powodować zwiększenia stopnia niezachowania relacji wynikającego z tego budżetu.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pełczycach o wszczętym postępowaniu został powiadomiony pismem z dnia 30 marca br. (znak pisma: K.0010.126.MM.2015). W treści pisma wskazano, że w posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 22 kwietnia 2015 r. ma prawo uczestniczyć upoważniony przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana, a do czasu zakończenia wszczętego postępowania przysługuje prawo wnoszenia wyjaśnień.

W posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 22 kwietnia 2015 r. nie uczestniczył przedstawiciel Gminy, jednakże Burmistrz Pełczyc złożył wyjaśnienia na piśmie datowanym na dzień 14 kwietnia 2015 r. (znak pisma RF.3021.02.2015). Z wyjaśnień tych wynika, iż zakwestionowane uchwały związane są z planowaną restrukturyzacją zadłużenia, podejmowaną w celu poprawienia relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych planowanej na lata 2016-2017, będącą w ocenie jednostki jedynym sposobem uniknięcia naruszenia przedmiotowej relacji we wskazanych latach. Burmistrz stwierdził także, iż nie zgadza się ze wstrzymaniem wykonania uchwały budżetowej w części objętej postępowaniem, wnosi o pozostawienie uchwały budżetowej w treści uchwalonej oraz wydanie pozytywnej opinii o WPF za lata 2015-2025. Odnosząc się do wyjaśnień Burmistrza w zakresie dotyczącym wstrzymania przez Izbę wykonania uchwały budżetowej w zakwestionowanej części, Kolegium stwierdziło, iż powyższe postanowienie było uzasadnione ze względu na wszczęcie postępowania nadzorczego i znajdowało podstawę prawną w brzmieniu powołanego w uchwale art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.).

Kolegium Izby, biorąc pod uwagę doniosłość i zawiłość analizowanej materii, ponownie, ale już w pełnym składzie, obradowało nad zgodnością z prawem zakwestionowanych uchwał i sytuacją finansową Gminy Pełczyce na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2015 r.

Kolegium w rozważaniach swych uwzględniło treść badanych uchwał, wyjaśnienia Burmistrza i posiadane przez Izbę informacje dotyczące finansów Gminy, w szczególności zaś fakt, iż z powodu wykazania w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pełczyce na lata 2015-2025 (ustalonej uchwałą Nr III.11.2014 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pełczyce na lata 2015-2025) przekroczenia dopuszczalnego poziomu spłaty zadłużenia w latach 2016-2017 wydana została przez Izbę negatywna opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu, rodząca obowiązek zmiany przez Gminę podjętych uchwał w celu zachowania relacji określonej art. 243 ustawy o finansach publicznych. W ocenie Kolegium, mimo naprowadzonego wyżej faktu wydania negatywnej opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu z racji nieprawidłowego ustalenia wysokości planowanej spłaty zadłużenia w poszczególnych latach, nie występują okoliczności określone w art. 240a ustawy o finansach publicznych, natomiast zachodzą ustawowo określone przesłanki do zastosowania art. 240b ustawy o finansach publicznych. W konsekwencji powyższego rozstrzygnięcia Kolegium:

1) stwierdziło nieważność uchwały Nr IV.13.2015 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu w części objętej § 3 i 4;

2) 2) ustaliło budżet w części dotkniętej nieważnością bez zachowania relacji określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wskutek ustalenia przez Izbę budżetu Gminy w części - w takim samym kształcie, jaki nadała mu Gmina zakwestionowaną uchwałą, postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr IV.14.2015 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej należało umorzyć, gdyż wartości ujęte w prognozie odpowiadają budżetowi ustalonemu przez Izbę. W związku z powyższym, Kolegium zwraca uwagę na nieprawidłowości występujące w ww. uchwale w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej: nieprawidłowo wykazano przeznaczenie nadwyżki budżetowej w latach 2008-2020 oraz 2023-2024, w załączniku dotyczącym przedsięwzięć, podobnie jak w poprzedniej uchwale, nie ustalono limitu zobowiązań dla zadania ujętego pod poz. 1.1.1.1, ponadto nie zaktualizowano załącznika zawierającego objaśnienia do wprowadzanych zmian.

Na niniejszą uchwałę Kolegium RIO w Szczecinie przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie


mgr Bogusław Staszewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kinga Witko

doradca w zakresie testowania oprogramowania i zarządzania jakością

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama