reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr X.109.S.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 27 kwietnia 2015 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr VI/31/2015 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Drawno

Na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się nieważność uchwały Nr VI/31/2015 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Drawno - w zakresie sformułowania "domki letniskowe" zawartego na stronie 3 załącznika do uchwały w części dotyczącej wyliczenia wysokości opłaty dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych oraz w zakresie sformułowania "działka rekreacyjna" zawartego na stronie 3 załącznika do uchwały w części dotyczącej nieruchomości wykorzystywanej sezonowo.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała Nr VI/31/2015 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Drawno wpłynęła do Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 10 kwietnia 2015 r.

Kolegium Izby zbadało przedmiotową uchwałę na posiedzeniu w dniu 22 kwietnia 2015 r., stwierdzając we wstępnej ocenie, iż została ona podjęta z naruszeniem art. 6n ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 6j ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z poźn. zm.), wskutek zawarcia w załączniku do uchwały zapisów związanych z wybraną wcześniej, a zakwestionowaną przez Izbę, metodą ustalenia opłaty dla nieruchomości o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym wykorzystywanych jedynie przez część roku, jako iloczyn ilości zużytej wody i stawki opłaty.

W związku z powyższym, Kolegium Izby wszczęło postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały, a o wszczętym postępowaniu powiadomiło Przewodniczącego Rady Miejskiej w Drawnie pismem z dnia 23 kwietnia br. (znak pisma: K.0010.166.KG.2015). W treści pisma wskazano, że w posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 27 kwietnia 2015 r. ma prawo uczestniczyć upoważniony przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana, a do czasu zakończenia wszczętego postępowania przysługuje prawo wnoszenia wyjaśnień.

W posiedzeniu Kolegium Izby nie uczestniczył przedstawiciel Gminy i jednostka nie skorzystała z prawa złożenia wyjaśnień.

Kolegium Izby ostatecznie zbadało uchwałę Gminy na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2015 r. Kolegium podtrzymało swoją ocenę, iż uchwała została podjęta z naruszeniem art. 6n ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 6j ust. 3b ustawy r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. U podstaw powyższego rozstrzygnięcia legło stwierdzenie, iż w myśl powołanego art. 6j ust. 3b cyt. ustawy, w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, rada gminy powinna uchwalić ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Do takich nieruchomości niewątpliwie należy zaliczyć wymienione w zakwestionowanej uchwale domki letniskowe i działki rekreacyjne. Zdaniem Kolegium Izby obowiązujące przepisy prawa nakazują ustalenie opłaty rocznej w odniesieniu do tych nieruchomości począwszy już od bieżącego roku. Z kolei przepis powołanego art. 6n ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy przewiduje konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez ustalenie wzoru deklaracji. Wzór powinien zatem odpowiadać wymogom prawa w zakresie sposobu ustalania opłat.

W tym stanie rzeczy Kolegium stwierdziło nieważność uchwały Nr VI/31/2015 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Drawno - w zakresie sformułowania "domki letniskowe" zawartego na stronie 3 załącznika do uchwały w części dotyczącej wyliczenia wysokości opłaty dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych oraz w zakresie sformułowania "działka rekreacyjna" zawartego na stronie 3 załącznika do uchwały w części dotyczącej nieruchomości wykorzystywanej sezonowo.

Niezależnie od powyższego rozstrzygnięcia nadzorczego Kolegium Izby zwraca uwagę na usytuowanie, dokonanego tytułem przykładu, wyszczególnienia "pola biwakowe", które w ocenie Kolegium - ze względu na brzmienie § 3 ust. 1 uchwały Nr VI/30/2015 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Drawno oraz wysokości stawki - powinno zostać zamieszczone na stronie 3 załącznika w części dotyczącej wyliczenia wysokości opłaty dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, takich jak obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, a nie w części dalszej, dotyczącej nieruchomości wykorzystywanej sezonowo, dla której ustalono opłatę jako iloczyn ilości pojemników i stawki.

Kolegium zwraca ponadto uwagę na zasadność dostosowania terminologii przyjętej w uchwale do terminologii stosowanej w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie określenia czynników, jakie implikują wysokość opłaty, o której mowa w art. 6j ust. 3, tj. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości niezamieszkałych.

Na niniejszą uchwałę Kolegium RIO w Szczecinie przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie


mgr Bogusław Staszewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

inFakt

inFakt to firma oferująca nowoczesne usługi księgowe i fakturowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama