reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr X.111.S.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 27 kwietnia 2015 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr IV/57/2015 Rady Gminy Dobra z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się nieważność uchwały Nr IV/57/2015 Rady Gminy Dobra z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, w części dotyczącej § 2 ust. 2:

- zdanie pierwsze w zakresie wyrażenia "i wpłacenie ich w terminie, zgodnie z ust. 3,"

- zdanie drugie,

- zdanie trzecie.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała Nr IV/57/2015 Rady Gminy Dobra z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso została przekazana Izbie w dniu 8 kwietnia br.

Kolegium Izby, badając wstępnie uchwałę w dniu 22 kwietnia 2015 r., stwierdziło, iż przedmiotowa uchwała została podjęta z naruszeniem przepisów art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) stanowiących, iż rada gminy może ustalać wynagrodzenie dla płatników lub inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody budżetu gminy. Cytowany przepis prawa uprawnia organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego wyłącznie do ustalenia wynagrodzenia dla wymienionych w nim podmiotów, nie upoważnia do ustalania warunków wypłaty tego wynagrodzenia; Rada Gminy w § 2 ust. 2 wymienionej uchwały uzależniła wypłatę wynagrodzenia od terminowego wpłacania podatków oraz określiła termin wypłaty ustalonego wynagrodzenia.

W związku z powyższym, Kolegium wszczęło postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały, a o wszczętym postępowaniu powiadomiło Przewodniczącego Rady Gminy Dobra pismem z dnia 23 kwietnia br. (znak: K.0010.168.AS.2015). W treści pisma wskazano, że w posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 27 kwietnia 2015 r. ma prawo uczestniczyć upoważniony przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana, a do czasu zakończenia wszczętego postępowania przysługuje prawo wnoszenia wyjaśnień.

W posiedzeniu Kolegium Izby w wyznaczonym dniu uczestniczyła Pani Żaneta Łopyta Główny Specjalista w Zespole ds. Podatków i Opłat w Urzędzie Gminy Dobra.

Pani Żaneta Łopyta stwierdziła, iż po przeanalizowaniu pisma dotyczącego wszczętego postępowania nadzorczego zgadza się ze stanowiskiem Kolegium.

Kolegium Izby, po ostatecznym zbadaniu uchwały stwierdziło, iż została ona podjęta z naruszeniem przepisów prawnych w części dotyczącej zapisów § 2 ust. 2 uchwały.

Postanowienia § 2 ust. 2 uchwały określające termin wypłaty ustalonego wynagrodzenia oraz uzależniające wypłatę wynagrodzenia od terminowego wpłacania podatków w istotny sposób naruszają przepisy art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Zgodnie z tym przepisem rada gminy, rada powiatu oraz sejmik województwa może ustalać wynagrodzenie dla płatników lub inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody, odpowiednio, budżetu gminy, powiatu lub województwa. Natomiast Rada Gminy Dobra, poza ustaleniem wynagrodzenia dla inkasentów w § 2 ust. 2 badanej uchwały uzależniła przyznanie inkasentom wynagrodzenia od terminowości przekazania pobranych podatków do Urzędu Gminy.

Ponadto Kolegium Izby stwierdziło, iż zapisy § 2 ust. 2 uchwały dotyczące zdania "Wynagrodzenie będzie wypłacane inkasentowi za okresy kwartalne, w terminie do 20-go dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału" oraz zdania "Inkasent nie jest upoważniony do samodzielnego potrącania swojego wynagrodzenia, z pobranych podatków" przekraczają ustawowe kompetencje Rady do stanowienia aktów prawa miejscowego, zakreślone przepisami art. 6 ust. 12 ustawy z dnia z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 489, ze zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, ze zm.) i art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465), z których odpowiednio wynika, że rada gminy może jedynie zarządzać pobór poszczególnych podatków i opłat w drodze inkasa oraz wyznaczać inkasentów i określać wysokość wynagrodzenia za inkaso.

W tym stanie rzeczy, Kolegium stwierdziło nieważność uchwały Nr IV/57/2015 Rady Gminy Dobra z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, w części dotyczącej wyrażenia "i wpłacenie ich w terminie, zgodnie z ust. 3," użytego w § 2 ust. 2 zdanie pierwsze uchwały oraz zdania drugiego i zdania trzeciego tego ustępu.

Uwzględniając powyższe, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie postanowiło jak w sentencji.

Na niniejszą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie


mgr Bogusław Staszewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kinga Witko

doradca w zakresie testowania oprogramowania i zarządzania jakością

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama