reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr X.112.K.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 27 kwietnia 2015 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr V/40/15 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie ustalenia inkasentów pobierających podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny, opłatę od posiadania psów oraz opłatę targową i miejscową na terenie gminy Bobolice

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.) oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1113, ze zm.) uchwala się, co następuje.

§ 1. Stwierdza się nieważność uchwały Nr V/40/15 Rady Miejskiej Bobolicach z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie ustalenia inkasentów pobierających podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny, opłatę od posiadania psów oraz opłatę targową i miejscową na terenie gminy Bobolice, w części obejmującej przepisy § 2 ust. 1 w zakresie wyrażenia "i terminowo wpłacanej na rachunek bankowy Gminy", ust. 4 i ust. 5.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Rada Miejska w Bobolicach działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. poz. 594) art. 6 ust. 12 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1990 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, ze zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 465) oraz art. 47 § 4 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, ze zm.) w dniu 30 marca 2015 r. podjęła uchwałę Nr V/40/15 w sprawie ustalenia inkasentów pobierających podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny, opłatę od posiadania psów oraz opłatę targową i miejscową na terenie gminy Bobolice. Uchwała wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, Zespół Zamiejscowy w Koszalinie w dniu 7 kwietnia 2015 roku.

Realizując czynności nadzorcze w dniu 22 kwietnia 2015 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie stwierdziło, że zachodzą wątpliwości, co do zgodności z prawem przepisów § 2, którym Rada postanowiła:

- ust. 1 "Ustala się wynagrodzenie za inkaso bieżących należności...od sumy zainkasowanej i terminowo wpłaconej na rachunek bankowy Gminy",

- ust. 4 "W przypadku nie dotrzymania terminu rozliczenia się z podatków i opłat, naliczane będą odsetki od zaległości podatkowych, które będą potrącane z wypłaconego inkasentowi należnego wynagrodzenia"

- ust. 5 "Wynagrodzenie dla inkasentów jest płatne w terminie 7 dni od realizacji inkasa przez inkasenta przelewem na wskazane konto bankowe lub gotówką w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bobolicach",

co wydaje się niezgodne z przepisami:

- art. 6 ust. 12 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

- art. 6b ust. 15 ustawy o podatku rolnym,

- art. 6 ust. 8 ustawy o podatku leśnym,

- art. 28 § 4 i art. 30 § 2, § 3 i § 4 Ordynacja podatkowa

na podstawie których rada może zarządzić pobór podatków i opłat w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso.

Mając na uwadze powyższe Kolegium wszczęło postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności przedmiotowej uchwały we wskazanym zakresie.

Kolegium Izby pismem z dnia 23 kwietnia 2015 r. (znak pisma: K.0010.170.HR.2015) poinformowało Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bobolicach o nieprawidłowościach w badanej uchwale, zawiadamiając jednocześnie o terminie rozpatrywania sprawy na posiedzeniu Kolegium w dniu 27 kwietnia 2015 r. i o prawie uczestniczenia w nim upoważnionego przedstawiciela podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana. W treści pisma wskazano, że do czasu zakończenia wszczętego postępowania przysługuje prawo wnoszenia wyjaśnień.

W posiedzeniu Kolegium w dniu 27 kwietnia 2015 r. nie uczestniczył przedstawiciel Rady Miejskiej w Bobolicach, natomiast Przewodniczący Rady Miejskiej przesłał wyjaśnienia z dnia 24 kwietnia 2015 r., znak pisma "OOG.0008.3.2015.ESZ" z których wynika, że Rada Gminy może, ustalając w myśl art. 28 § 4 Ordynacji podatkowej wynagrodzenie inkasenta za pobrany podatek samorządowy przewidzieć w swej uchwale uwarunkowanie wypłaty tego wynagrodzenia od terminowego przekazania przez inkasenta pobranego podatku na rzecz gminy. Uzasadnieniem tego jest Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 7 marca 2007 r. S.A./Po 90/07. Okoliczność, że wymóg terminowego przekazania przez inkasentów podatków warunkuje wypłacenie im wynagrodzenia, o ile podatki te stanowią podatki państwowe, nie przesądza o ograniczeniu uprawnień rady gminy, która może zawrzeć w uchwale stosowny zapis uzależniający wypłatę wynagrodzenia inkasentom od terminowego przekazania przez nich pobranych podatków na rzecz budżetu gminy, na co wskazuje prof. Leonard Etel w Komentarzu do art. 28 Ordynacji Podatkowej (Komentarz, Dom Wydawniczy ABC 2006 r.). Rada gminy może, ustalając w myśl art. 28 § 4 Ord PU, wynagrodzenie inkasentów za pobrany podatek samorządowy, przewidzieć w swej uchwale uwarunkowanie wypłaty tego wynagrodzenia (w całości lub w części) od terminowego przekazania przez inkasenta pobranego podatku na rzecz gminy. Nie można natomiast zgodzić się ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej wyrażonej w zaskarżonej Uchwale jakoby w przypadku nieterminowego wpłacenia przez inkasenta pobranego podatku miał zastosowanie jedynie tryb przewidziany w art. 30 OrdPU.

W dniu 27 kwietnia 2015 r. Kolegium ostatecznie zbadało przedmiotową uchwałę. Oceniając jej zgodność z prawem Kolegium stwierdziło, że postanowienia zawarte w § 2 ust. 1, ust. 4 i ust. 5 uchwały dotyczą czynności materialno-technicznych, które nie podlegają regulacji w aktach prawa miejscowego i nie wynikają z kompetencji Rady określonej przepisami art. 6 ust. 12 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, art. 6b ustawy o podatku rolnym i art. 6 ust. 8 ustawy o podatku leśnym. Przepisy te upoważniają Radę Miejską wyłącznie do zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Nie uprawniają natomiast do określenia szczegółowych zasad wykonywania przez inkasentów swoich obowiązków oraz ustalenia wzajemnych relacji w stosunku organ podatkowy -inkasent. Zarówno obowiązki jak i uprawnienia inkasentów wynikają z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2012 r. poz. 749, ze zm.) a zasady odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie tych obowiązków przez inkasentów oraz zasady postępowania organu podatkowego, ustalają unormowania art. 30 § 2 i § 3 oraz § 4 ww. ustawy. Obowiązki inkasentów w zakresie między innymi terminowych płatności pobranych podatków i opłat, wynikają z art. 9 i art. 47 § 4a ordynacji podatkowej stanowiącej, iż terminem płatności dla inkasentów jest dzień następujący po ostatnim dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego wpłata podatku powinna nastąpić, chyba że organ stanowiący właściwej jednostki samorządu terytorialnego wyznaczył termin późniejszy, brak więc podstaw do warunkowania w badanej uchwale Rady Miejskiej wypłaty wynagrodzenia inkasentom od terminowego wpłacenia przez nich pobranych podatków i opłat.

W ocenie Kolegium Izby, badana uchwała Rady Miejskiej w Bobolicach w zakwestionowanej części została podjęta z naruszeniem art. 7 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. ( Dz. U. Nr 78, poz. 483, ze zm.), zgodnie z którym "Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa" oraz z wykroczeniem poza kompetencje wynikające z wskazanych wyżej przepisów dotyczących poszczególnych podatków i opłat.

W tym stanie rzeczy Kolegium stwierdziło, że przedstawione uchybienia stanowią istotne naruszenie prawa, skutkujące w myśl art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, stwierdzeniem nieważności postanowienia § 2 ust. 1 w zakresie wyrażenia "i terminowo wpłacanej na rachunek bankowy Gminy", ust. 4 i ust. 5 uchwały Nr V/40/15 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie ustalenia inkasentów pobierających podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny, opłatę od posiadania psów oraz opłatę targową i miejscową na terenie gminy Bobolice.

Na niniejszą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie


mgr Bogusław Staszewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama