reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VII/32/2015 Rady Gminy Brojce

z dnia 22 maja 2015 r.

w sprawie utworzenia użytku ekologicznego "ŁĄKA BRODZIEC"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zm.) oraz art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 627 ze zm.), po uzyskaniu uzgodnień Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie

Rada Gminy Brojce uchwala co następuje:

§ 1. Ustanawia się użytek ekologiczny pod nazwą "ŁĄKA BRODZIEC" o powierzchni 2,81 ha położony w lasach Nadleśnictwa Resko na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 288. obręb ewidencyjny Kiełpino, gmina Brojce, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie. Obszaru użytku ekologicznego określa załącznik graficzny do uchwały.

§ 2. Celem ustanowienia użytku ekologicznego "ŁĄKA BRODZIEC" jest zachowanie fragmentu ekosystemu łąkowego stanowiącego enklawę między ekosystemami leśnymi wraz z naturalnie wykształcającą się strefą charakteryzującą się znacznym bogactwem gatunkowym.

§ 3. W celu zachowania wartości przyrodniczych użytku ekologicznego wymienionego w § 1. wprowadza się na jego terenie następujące zakazy:

1) uszkadzania i zanieczyszczania gleby,

2) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej,

3) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych,

4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu,

5) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, lęgowisk zwierzęcych oraz tarlisk i i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką,

6) umieszczania tablic reklamowych.

§ 4. Sprawującym nadzór nad użytkiem ekologicznym jest Nadleśnictwo Resko.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brojce.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Agnieszka Fudała


Załącznik do Uchwały Nr VII/32/2015
Rady Gminy Brojce
z dnia 22 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik graficzny


Uzasadnienie

Celem niniejszej uchwały jest ustanowienia użytku ekologicznego o nazwie "ŁĄKA BRODZIEC" poprzez ustanowienie ochrony gatunków roślin i zwierząt a w szczególności zachowanie fragmentu ekosystemu łąkowego stanowiącego enklawę między ekosystemami leśnymi wraz z naturalnie wykształcającą się strefą ekotonową charakteryzującą się znacznym bogactwem gatunkowym. Obszar, na którym wyznacza się użytek ekologiczny to nieruchomość o powierzchni 2,81 ha położona w lasach Nadleśnictwa Resko na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 288, obręb ewidencyjny Kiełpino, gmina Brojce, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie.

Użytek ekologiczny "ŁĄKA BRODZIEC" ustanowiony zostaje na łąkach IV i V klasy bonitacji z niewielkim zadrzewieniem, na których występują przede wszystkim zbiorowiska związku Arrhenatherion elatioris stanowiących siedlisko przyrodnicze o kodzie 6510 w stanie zachowania C oraz nitrofilne zbiorowiska okrajkowe na siedliskach świeżych, wilgotnych lub mokrych. Obszar w całości znajduje się w formie ochrony przyrody Natura 2000, jest on stale odwiedzany przez żurawie, gęsi zbożowe, słonki, bociany białe, myszołowy, licznie również gnieździ się skowronek polny. Przez użytek przechodzi droga niezbędna do zabezpieczenia pożarowego lasów oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej. W konsekwencji uzasadniona jest inicjatywa właściciela nieruchomości mająca na celu ochronę cennego przyrodniczo obszaru.

Uchwała zostaje podjęta przez Radę Gminy Brojce na wniosek Skarbu Państwa - Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Resko.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia

branżowa organizacja pracodawców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama