reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VII/48/15 Rady Miasta Świdwin

z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593; z 2015 r. poz. 87, poz. 122), uchwala się co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1Deklarację, o której mowa w § 1 właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w Urzędzie Miasta Świdwin lub za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP w terminie:

1) do 31 lipca 2015 r. - dla pierwszej deklaracji;

2) w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;

3) w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Deklaracja składana za pośrednictwem ePUAP winna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013r. poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235).

§ 3. W przypadku zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podmioty, które złożyły deklarację zostaną powiadomione o nowej wysokości opłaty miesięcznej, obliczonej na podstawie danych zawartych w złożonej deklaracji.

§ 4. Ustala się termin wejścia w życie deklaracji, o której mowa w § 1 na dzień 1 lipca 2015 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Henryk Klaman


Załącznik do Uchwały Nr VII/48/15
Rady Miasta Świdwin
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

W związku z postanowieniem o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, Miasto ma obowiązek podjęcia uchwały określającej wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała określa wzór deklaracji, termin jej składania oraz wysokość opłaty uzależnioną od ilości i pojemności pojemników. Deklaracja wymaga podania rodzaju prowadzonej działalności, ilości pracowników, ilości osób korzystających z usług prowadzonych na terenie danej nieruchomości.

Podjęcie uchwały jest uzasadnione.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Szymon Chyra

doświadczony konsultant podatkowy w Andersen Tax & Legal, Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama