reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VII/42/2015 Rady Gminy Przelewice

z dnia 28 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Przelewice na 2015 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) uchwala się, co następuje :

§ 1. Zwiększa się dochody własne budżetu gminy o kwotę 74.328,00 zł w tym: dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę rozdział 40002 Dostarczanie wody

§ 0920. Pozostałe odsetki 50,00 zł dział 700Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0870. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 930,00 zł

§ 0920. Pozostałe odsetki 150,00 zł

§ 0960. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3.500,00 zł dział 750 Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 0960. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 100,00 zł rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 0960. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2.000,00 zł

§ 2700. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) powiatów ( związków powiatów) , samorządów województw pozyskane z innych źródeł 2.500,00 zł dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdział 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

§ 0690. Wpływy z różnych opłat 1.600,00 zł dział 758 Różne rozliczenia rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920. Subwencje ogólne z budżetu państwa 8.908,00 zł dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80110 Gimnazja

§ 0830. Wpływy z usług 1.240,00 zł dział 852 Pomoc społeczna rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 0920. Pozostałe odsetki 400,00 zł

§ 2360. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4.600,00 zł dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 0970. Wpływy z różnych dochodów 850,00 zł rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 0970. Wpływy z różnych dochodów 30.200,00 zł dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 0960. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 600,00 zł

§ 0970. Wpływy z różnych dochodów 16.700,00 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki własne budżetu gminy o kwotę74.328,00 zł w tym: dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę rozdział 40002 Dostarczanie wody

§ 6060. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 16.800,00 zł dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia 3.500,00 zł dział 750 Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 zł rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia 4.500,00 zł dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80110 Gimnazja

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników 8.908,00 zł

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia 1.240,00 zł dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia 8.000,00 zł

§ 4260. Zakup energii 10.000,00 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych 4.780,00 zł dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia 5.700,00 zł

§ 4260. Zakup energii 5.700,00 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych 5.100,00 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przelewice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jarosław Smyka

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marta Celej

Ekspert Equity Investments S.A., kontroler finansowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama