| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VI/29/15 Rady Miejskiej w Chociwlu

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie ustalenia warunków sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność komunalną Gminy Chociwel

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594, 1318 i z 2014 r. poz. 379,1072)) art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 68 ust. 1 pkt 7 i ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz.518, 659, 805, 822, 906, 1200), Rada Miejska w Chociwlu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Rada Miejska w Chociwlu wyraża wolę zbywania na rzecz najemców lokali mieszkalnych, óre są lokalami samodzielnymi w myśl przepisów ustawy o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903, z 2004 r. Nr 141 poz. 1492) zgodnie z załącznikiem do uchwały.

2. Niniejsza uchwała precyzuje ustawowe warunki pierwszeństwa najemców do nabycia najmowanych przez nich lokali z uwzględnieniem finansowych możliwości Gminy oraz mieszkaniowych potrzeb mieszkańców.

3. Przedmiotem sprzedaży nie mogą być lokale mieszkalne, które są położone w szkołach, w świetlicach, w przedszkolach i innych obiektach niemieszkalnych, z wyjątkiem lokalu mieszkalnego nr 3, położonego w miejscowości Długie nr 31.

§ 2. Nabywcami lokali mieszkalnych od Gminy Chociwel na zasadach określonych w niniejszej uchwale są najemcy posiadający tytuł prawny do lokalu lub budynku, z którymi najem nawiązany został na czas nieoznaczony, a którym przysługuje pierwszeństwo nabycia zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz najemcy nie zalegający z opłatami z tytułu najmu lokalu.

§ 3. Przy sprzedaży lokali mieszkalnych cena lokalu oraz gruntu ustalona będzie każdorazowo na podstawie jej wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

§ 4. 1. Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego może zostać zapłacona jednorazowo lub rozłożona na oprocentowane półroczne raty , płatne maksymalnie przez okres trzech lat, przy czym pierwsza rata nie może być niższa niż 20 %.

2. Rozłożona na raty cena lokalu mieszkalnego podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski według stanu na dzień dokonania wpłaty pierwszej raty.

3. W przypadku nabycia lokalu mieszkalnego na raty, nabywca ustanawia w akcie notarialnym sprzedaży lokalu mieszkalnego hipotekę zwykłą umowną na rzecz Gminy Chociwel w wysokości kwoty pozostałej do zapłaty.

4. Przed sporządzeniem operatu szacunkowego najemca lokalu uiszcza zaliczkę w wysokości ustalonej w umowie z rzeczoznawcą majątkowym.

5. Rozliczenie zaliczki nastąpi w dniu sporządzenia umowy notarialnej. Zaliczka nie podlega jednak zwrotowi, jeżeli Gmina zleciła wykonanie operatu szacunkowego.

§ 5. 1. Przy sprzedaży lokali mieszkalnych stosowana będzie bonifikata w wysokości 99 % od wartości lokalu, gruntu oraz pomieszczeń przynależnych.

§ 6. 1. Lokale mieszkalne z częściami przynależnymi będą zbywane wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu przypadającego na dany lokal oraz częściami wspólnymi budynku służącymi do użytku wszystkich lokatorów.

2. Grunt niezbędny do racjonalnego korzystania z lokalu może być oddany w użytkowanie wieczyste tylko w przypadkach, kiedy taki sposób użytkowania ustalony został przy sprzedaży pierwszego mieszkania i w dalszym ciągu stan taki zostaje utrzymany.

3. Za grunt oddany w użytkowanie wieczyste nalicza się pierwszą opłatę roczną
w wysokości 25 % ści gruntu ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Pierwsza opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego objęta jest 99 % bonifikatą.

4. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego naliczana będzie w wysokości 1 % od wartości przypadającej na dany lokal i będzie podlegała waloryzacji zgodnie z przepisami ustawowymi.

5. Tytułem zabezpieczenia zwrotu udzielonej bonifikaty po jej waloryzacji w przypadku zbycia lub przeznaczenia na cele inne niż mieszkalne przed upływem 5 (pięciu) lat, licząc od dnia nabycia, nabywcy lokalu mieszkalnego każdorazowo ustanawiają na nabywanym lokalu mieszkalnym hipotekę do wysokości kwoty udzielonej bonifikaty.

§ 7. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Chociwlu NR XXIX/226/14 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność komunalną Gminy Chociwel.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


inż. Krzysztof Zych


Załącznik do Uchwały Nr VI/29/15
Rady Miejskiej w Chociwlu
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Wykaz mieszkań komunalnych - Gmina Chociwel

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Jankowski

Przedsiębiorca, Partner Zarządzający Cafe Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »