reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VIII/33/2015 Rady Gminy Marianowo

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2015 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 1, o kwotę 195.000,00 zł.

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 1, o kwotę 243.732,84 zł.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 2, o kwotę 18.448,71 zł.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 2, o kwotę 272.533,55 zł.

§ 5. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 396.865,38 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów.

§ 6. 1. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 205.352,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy po dokonanych zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. Zmienia się wysokość dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Zmienia się wysokość dotacji celowych udzielanych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Marianowo


Wiesław Baraniak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/33/2015
Rady Gminy Marianowo
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/33/2015
Rady Gminy Marianowo
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/33/2015
Rady Gminy Marianowo
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/33/2015
Rady Gminy Marianowo
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/33/2015
Rady Gminy Marianowo
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Uzasadnienie

Uchwała w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2015 r. zakłada:

a) zmniejszenie dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, o kwotę 195.000,00 zł, w związku z niewykonaniem w I półroczu 2015 r. 50 % planowanych dochodów rocznych;

b) zwiększenie dochodów w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe, o kwotę 37.158,00 zł, z tytułu otrzymanego w I półroczu 2015 r. zwrotu podatku VAT z budżetu państwa za lata ubiegłe;

c) zwiększenie dochodów w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, o kwotę 33.234,84 zł, z tytułu dotacji celowej ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie projektu "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej" Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego;

d) zwiększenie dochodów w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność, o kwotę 4.140,00 zł, z tytułu dofinansowania projektu "YOUNGSTER PLUS";

e) zwiększenie dochodów w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 - gospodarka odpadami, o kwotę 169.200,00 zł, z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych za funkcjonowanie sytemu w II półroczu 2015 r. (planowano w budżecie dochody z tytułu opłaty tylko za I półrocze w związku z planowanym przejęciem zadań własnych gminy w zakresie gospodarki odpadami przez ZGDO);

f) przeniesienie wydatków majątkowych w kwocie 1.000,00 zł z działu Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, zaplanowanych na modernizację mostu na ulicy Sydonii (wykonany kosztorys inwestorski przewiduje niższe od planowanych nakłady) do działu 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85111 - Szpitale ogólne, na dotację celową na wydatki majątkowe dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim na zakup Videogastroskopu HD;

g) zwiększenie wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, o kwotę 47.510,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej dla projektu "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Marianowie, filii budynku Szkoły Podstawowej w Dzwonowie oraz budynku Szkoły Podstawowej w Gogolewie" (planowane złożenie winsoku o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, oś priorytetowa II - gospodarka niskoemisyjna, działanie 2.7 - modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w terminie IV kwartał 2015 r.);

h) zmniejszenie planowanej dotacji dla Stargardzkiej Szkoły Wyższej Stargardinum o kwotę 8.308,71 zł, w związku uczęszczaniem mniejszej od planowanej liczby wychowanków do punktu przedszkolnego w Gogolewie;

i) zwiększenie wydatków o kwotę 4.140,00 zł w rozdziale 80195 na realizację programu YOUNGSTER PLUS - nauka języka angielskiego w Gimnazjum Publicznym w Marianowie;

j) przeniesienie wydatków z działu 801, rozdział 80113, kwota 5.000,00 zł zaplanowanych na usługi dowożenia uczniów do szkół, do działu 754, rozdział 75412 na remonty sprzętu OSP;

k) zwiększenie wydatków w rozdziale 90002, o kwotę 169.200,00 zł na zagospodarowanie odpadów komunalnych;

l) przeniesienie wydatków z działu 700, rozdział 70005 zaplanowanych na wydatki związane z wyceną i podziałem gruntów, w kwocie 4.140,00 do działu 900, rozdział 90095 na zabezpieczenie budynku przejętego od ANR wraz z gruntem na cele rekreacyjne oraz wykonanie dokumentacji rozbiórkowej ww. budynku.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Exact Software

Exact Software Poland Sp. z o.o. dostarcza dynamiczne oprogramowanie dla biznesu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama